Kleive og Skåla omsorgssenter

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 59 841 60 702 61 132 61 132 61 132
Driftsinntekter -3 186
Driftsutgifter 63 027 60 702 61 132 61 132 61 132
Lønns- og prisvekst 682 442
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 670 401
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 12 8
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 50
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -17
Andre rammeendringer -400
Tilbakeført styrking hjemmetjenesten Skåla -400
Internt på fagområdet 179 388
Tjenester hjemmeboende fra Bergmo omsorgssenter (37456) 400
Omfordeling ramme institusjonsdrift 2017 -12
K-sak 109/15 merinntekter til hverdagsrehabilitering til fellesområdet pleie og omsorg -233
Styrking av hjemmetjenesten fra fellesområdet pleie og omsorg (utskrivningsklare pasienter) 412
Ny driftsramme 60 702 61 132 61 132 61 132 61 132
Vis undermeny