Pleie- og omsorgsområdet

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 298 425 300 272 302 731 312 731 312 731
Driftsinntekter -50 106
Driftsutgifter 348 531 300 272 300 331 310 331 310 331
Lønns- og prisvekst 4 151 2 205
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 4 077 2 468
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 74 42
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 586
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -891
Andre rammeendringer -2 304 3 554 10 000
Oppstart hverdagsrehabilitering 2016 (finansiert av økte betalingssatser) overført til helsetjenesten -1 400
Overføring prosjekt hjelp i hjemmet (37160) til tiltak funksjonshemmede -1 489
Uthenting av gevinst hverdagsrehabilitering -1 000
Refusjon ressurskrevende tjeneste institusjon (37161) 2 375
Styrking av hjemmeboende (37159) 1 500
Kompensasjon for opphør tilskudd ressurskrevende brukere over 67 år (37161) 2 250
Senger/teknisk utstyr pleie og omsorg 160
Etablering av døgnbemannet bofellesskap Nobel 11 000
Opphør tilskudd ressurskrevende tjenester over 67 år (37161, 37165, 37140) -2 756
K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – økt refusjon ressurskrevende tjenester 340
K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – redusert tilskudd ressurskrevende tjenester -2 130
K-sak 120/16 – styrking primært til hjemmetjenesten 2 400
Tilbakeføring av rammeøkning 2016 -3 300
Tilbakeført reduksjon i generell rammestyrking 2016 800
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 fellesområdet pleie og omsorg 200
Tilbakført generell rammestyrking 2016 institusjonsdrift Kirkebakken omsorgssenter -4 000
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 institusjonsdrift Råkhaugen omsorgsssenter 500
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 institusjonsdrift Bergmo omsorgssenter 800
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 institusjonsdrift Røbekk omsorgssenter 200
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 institusjonsdrift Kleive og Skåla omsorgssenter 600
Tilbakeført styrking hjemmetjenesten Skåla -400
Tilbakeført styrking (37159) hjemmetjeneste 2016 -2 000
Ny driftsramme 300 272 302 731 312 731 312 731 312 731

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2017–2020

Kommunestyret vedtok i sak 120/16 en styrking av rammen for pleie- og omsorgsområdet med 2,4 mill. kroner, som primært skal gå til styrking av hjemmetjenesten.

Pleie- og omsorgsområdet har ansvar for å yte tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven i kommunen.

Implementering av deler av helse- og omsorgsplanen har medført store omstillingsprosesser for pleie- og omsorgstjenesten de siste årene. Institusjonsdriften er differensiert ved at Glomstua, Bergmo, Kleive og Skåla er rene langtidssykehjem. Kirkebakken har status som sykehjem med korttids- og rehabiliteringsplasser, mens kommunens skjermede plasser for personer med demenssykdom er samlet ved Råkhaugen omsorgssenter.

Hjemmetjenesten i sentrumsdistriktene har baser ved Bergmo og Glomstua omsorgssenter, mens Kleive og Skåla omsorgssenter har egne baser. Kommunen drifter to døgnbemannede bofelleskap med til sammen 30 boenheter.

Pleie- og omsorgsområdet deltar i utprøving, innføring og implementering av digitaliserings- og velferdsteknologiske løsninger. Elektronisk meldingsutveksling mellom kommunen, Helseforetaket og legekontorene og utfasing av analoge trygghetsalarmer som erstattes av digitale, pågår nå. Det planlegges nye prosjekter, blant annet automatiserte multidosedosetter til hjemmeboende.

Pleie og omsorgstjenestene ytes fra fem omsorgssenter som er beskrevet nedenfor.

Glomstua omsorgssenter

Sykehjem

Etter spesialisering av sykehjemmene driftes kun langtidsplasser ved sykehjemmet. Fire plasser er tilbud til yngre med alvorlig nevrologisk lidelse og som har behov for heldøgns omsorg. Som følge av gjennomføring av helse- og omsorgsplanen samt sak 103/16 i formannskapet vedrørende etablering av beredskapsplasser, ble antall institusjonsplasser endret fra 54 til 48 i 2016.

Kjøkken

Kjøkkenet på Glomstua produserer mat til beboere ved institusjonene Glomstua og Råkhaugen, samt til hjemmeboende og dagsenter.

Hjemmetjenester

Glomstua har kommunens største hjemmetjenestedistrikt. I tillegg til hjemmesykepleie og praktisk bistand, driftes døgnbemannet bofelleskap med 22 boenheter ved Godfred Lies plass. Tjenester i hjemmet videreføres i 2017 uten vesentlige endinger.

Nattpatrulje

I forbindelse med strukturendring i hjemmetjenesten er nattpatruljen samlet ved Glomstua omsorgssenter under felles ledelse. Del av ressursen er knyttet til bofelleskapet på Godfred Lies plass 1, og betjener hele huset med tilstedeværelse på natt. Tiltaket er i tråd med helse- og omsorgsplanen og skal bidra til å gi en trygg og god nattjeneste til hjemmeboende.

Dagavdeling

Det er dagtilbud til 20 brukere per dag, 5 dager i uka.

Ressurskrevende tiltak i hjemmet

Omsorgsdistriktet leverer døgntjeneste til ressurskrevende tiltak. Tjenesten ble styrket i 2016 med 2,0 mill. kroner ettersom tiltaket manglet finansiering. Styrkingen videreføres i økonomiplanperioden etter forslag om ny bevilgning fra 2017.

Kirkebakken omsorgssenter

Sykehjem

Kirkebakken omsorgssenter drifter døgnplasser for tidsavgrenset opphold. Fra 2017 justeres antall plasser fra 56 til 48 basert på behov og erfaringstall de siste årene, samt sak 103/16 i formannskapet vedrørende etablering av beredskapsplasser.

Vaskeri

Vasker tøy for Kirkebakken sykehjem, legekontor, legevakt, akutt døgnpost, samt bofelleskapet på Godfred Lies plass.

Hjelpemiddelforvaltning

Kommunens hjelpemiddelforvaltning er lokalisert i Råkhaugen omsorgssenter, men ligger administrativt til Kirkebakken omsorgssenter.

Råkhaugen omsorgssenter

Sykehjem

Råkhaugen omsorgssenter er kommunens kompetansesenter for personer med demens. Det driftes 40 døgnplasser i skjermede enheter inklusiv forsterkede plasser. I 2017 øker antall plasser fra 40 til 48 ved at tilbud om korttids-, avlastnings- og utredningsplasser overføres fra Kirkebakken omsorgssenter.

Vaskeri

Vasker tøy for Råkhaugen, Glomstua og Bergmo omsorgssenter, samt bofelleskapet i Råkhaugen.

Dagavdeling

Råkhaugen drifter kommunens dagsenter for personer med demens som er et felles tilbud for hele kommunen. Tilbudet er åpent på dag og kveld på hverdager samt dagtid på lørdager. Grunnet store avstander og individuelle behov, er det opprettet desentraliserte plasser for personer med demens på dagsentrene ved Kleive og Skåla omsorgssenter.

I 2016 har kommunen mottatt tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet som har bidratt til å øke dagaktivitetstilbudet for personer med demens. Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til drift av eksisterende, og til etablering av nye tilrettelagte dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens i kommunene. Det er i 2016 opprettet nye plasser fordelt på Råkhaugen, Kleive og Skåla. I tillegg er det inngått avtale med Romsdalsmuseet om aktivitets tilbud der.

Behovet for dag- og avlastningstilbud til denne brukergruppen er stort, og det planlegges derfor å legge til rette for ytterligere opptrapping av tilbudet i 2017 ved å søke ytterligere tilskudd. Ordningen er signalisert videreført i planperioden for demensplan 2020.

Bofelleskap

Råkhaugen bofelleskap har åtte døgnbemannede boenheter som tildeles yngre personer med demens.

Bergmo omsorgssenter

Sykehjem

Etter ny institusjonsmodell driftes det 47 langtidsplasser og alle rom er enerom.

Kjøkken

Kjøkkenet på Bergmo produserer mat til beboere ved Bergmo og Kirkebakken omsorgssenter, samt til hjemmeboende og dagsenter.

Hjemmetjenester

Ressurskrevende tjeneste opphørte i 2016 og resterende ressurs omfordeles til Glomstua og Skåla etter reduksjon av statlig tilskudd. Øvrige tjenester i hjemmet videreføres i 2017 uten endringer.

Dagavdeling

Det driftes 20 plasser per dag, 5 dager i uka.

Kleive- og Skåla omsorgssenter

Kleive og Skåla omsorgssenter har felles enhetsleder, oversykepleier og merkantil ressurs. Fra 2016 ble enhetene slått sammen til ett resultatområde både økonomisk og administrativt.

Sykehjem

Etter ny institusjonsmodell har Kleive 24 langtidsplasser og Skåla 17. Alle rom er enerom.

Kjøkken

Kjøkkenet på Kleive produserer mat til beboere ved Kleive og Skåla omsorgssenter, samt til hjemmeboende og dagsenter.

Vaskeri

Både Kleive og Skåla har vaskeri i tilknytning til institusjonsdriften. Disse vasker personaltøy samt flat-tøy og privattøy til beboere ved sykehjemmene.

Hjemmetjenesten

Tjenester i hjemmet videreføres uten vesentlige endringer i 2017.

Ressurskrevende tiltak i hjemmet

Omsorgsenheten utfører døgntjeneste til ressurskrevende tjenestemottaker.

Dagavdeling

Både Kleive og Skåla har i tillegg til dagtilbud for eldre, også desentralisert tilrettelagt tilbud for personer med demenssykdom.

Nøkkeltall KOSTRA - pleie og omsorg, konsern

Nøkkeltall KOSTRA - pleie og omsorg, konsern
Molde Kommune- gruppe 13 Landet uten Oslo
2013 2014 2015
Institusjoner – andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg 50,7 50,3 48,5 43,3 44,4
Tjenester til hjemmeboende – andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg 44,7 44,9 46,8 51,0 50,3
Aktivisering, støttetjenester – andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg 4,6 4,7 4,7 5,7 5,3
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie og omsorg 17 213 18 777 17 783 14 942 16 198
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 80 år og over 355 848 388 975 375 489 362 835 371 181
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 67 år og over 116 793 124 856 114 519 104 458 109 342
Plasser i institusjon i pst. av innbyggere 80 år over 20,9 19,4 18,8 16,6 18,1
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i pst. av befolkningen 80+ 25,0 21,0 21,0 27,0 29,0
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 21,4 24,0 25,1 19,3 19,1
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 13 17 17 27 26
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 3,1 3,2 3,3 6,9 7,9
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per kommunal plass 1 020 407 1 178 602 1 134 496 1 089 124 1 050 987

Sentrale måltall

Sentrale måltall
2013 2014 2015
Kommunenivå
Antall 80 år og over 1 266 1 230 1 275
Brukere – bare praktisk bistand (daglige gjøremål) 106 68 66
Brukere – bare helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie) 409 466 484
Brukere – både helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand 309 278 264
Gjennomsnittlig tildelte timer praktisk bistand per uke 13 16 17
Gjennomsnittlig tildelte timer helsetjenester i hjemmet per uke 4,8 4,5 4,3
Brukere av trygghetsalarm 513 475 441
Utlånte hjelpemidler fra kommunens lager 2 407 2 387 2 278
Utlån av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen Ålesund 3 612 3 460 4 139
Innlevering av hjelpemidler til hjelpemiddelsentralen i Ålesund 2 630 1 814 2 920
Pleie- og omsorgsområdet
Mottakere av omsorgslønn 32 32 29
Gjennomsnittlig tildelte timer omsorgslønn per uke per mottaker 4,4 4,8 4,4
Matombringing antall utleverte porsjoner 46 399 42 966 45 990
Matombringing antall mottakere 296 260 246
Dagplasser for personer med demenssykdom/antall brukere 15/56 15/50 15/49
Mottakere av ressurskrevende tjenester under 67 år 16 12 12
Mottakere av ressurskrevende tjenester over 67 år 4 5 5
Antall trygdeboliger / andre boliger med utpekingsrett 66/11 66/16 66/16
Antall trygde-/omsorgsboliger med utpekingsrett 261 244 236
Antall omsorgsboliger med heldøgns bemanning 4 26 34
Antall sykehjem 7 7 6
Antall sykehjemsplasser 246 246 246
Enerom i pst. 87,7 89,8 88,5
Mottatte søknader fast plass i sykehjem 154 132 155
Vedtak faste plasser i sykehjem 118 119 127
Antall avslag sykehjemsplass 36 31 32

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Samlet ramme til pleie- og omsorgsområdet er foreslått videreført uten betydelige endringer fra 2016 til 2017. Det gjennomføres imidlertid omfordelinger mellom resultatområdene innenfor samlet ramme.

Tjenester i hjemmet

Hjemmetjenesten fikk i 2016 en midlertidig styrking med 2,4 mill. kroner som ikke er videreført i 2017. Den største andelen av styrkingen ble benyttet til å finansiere opp en ressurskrevende tjeneste ved Glomstua, mens en mindre del gikk til å styrke bemanning på kveld og helg ved Skåla for å håndtere vedtaksmengden. Tjenestebehovet ved Glomstua og Skåla videreføres også i 2017 og det foreslås derfor en styrking på 1,5 mill. kroner til hjemmetjenesten. I tillegg omfordeles ressurs fra avviklet tjeneste ved Bergmo omsorgssenter til hjemmetjenesten ved Glomstua og Skåla i 2017. Samlet bidrar endringene til at styrking av hjemmetjenesten også videreføres i 2017.

Kommunestyret vedtok for budsjett 2016 styrking hjemmesykepleie med 2,0 mill. kroner. Satsingen ble finansiert ved reduksjon av budsjett for utskrivningsklare pasienter. Dette tiltaket er foreslått videreført i økonomiplanperioden.

I K-sak 60/15 ble det vedtatt å etablere hverdagsrehabilitering som tjenestetilbud i hjemmebasert omsorg. Det er i 2016 etablert eget team, finansiert av økte betalingssatser for helse- og omsorgstjenester. Rammen for hverdagsrehabilitering er foreslått overført til helsetjenesten som skal drifte tjenesten.

Fra 2017 vil det være klart for drift i bokollektiv i Øvre veg. Det er det lagt til rette for fem boenheter som leies ut til personer med vedtak om helse- og omsorgstjenester. Utgiftene vil være avhengig av omfanget på vedtakene, og det legges opp til tjenestene organiseres og ytes innenfor eksisterende rammer.

Det er fra 2017 foreslått en bevilgning på 0,2 mill. kroner til senger og teknisk utstyr innen pleie- og omsorgsområdet. Dette er har tidligere år vært bevilget som investeringsmidler, men foreslås nå endret til driftsmidler.

Tjenester i institusjon

I gjeldende økonomiplan er det for 2017 lagt inn tilbakeføring av generelle rammetrekk og rammeøkninger fra 2016. For institusjonsdriften utgjør dette samlet en rammereduksjon på 0,9 mill. kroner for 2017. Rammereduksjonen foreslås dekt ved å øke budsjett for oppholdsbetaling med tilsvarende beløp ettersom denne budsjettposten har hatt en merinntekt i 2016.

I 2017 vil kommunen få betydelig reduksjon i statlig tilskudd for ressurskrevende tjenester ettersom det ikke gis refusjon for tjenestemottakere over 67 år. Samlet utgjør dette anslagsvis 2,8 mill. kroner i tapte inntekter. Rådmannen foreslår å kompensere for deler av inntektstapet med en bevilgning på 2,3 mill. kroner.

Utvikling antall sykehjemsplasser

Utvikling antall sykehjemsplasser
År Antall plasser
31. desember 2013 246
31. desember 2014 246
31. desember 2015 246
31. desember 2016 (1) 232
31. desember 2017 232

(1) Antall sykehjemsplasser ble fra februar 2016 redusert fra 246 til 230. I juni ble det vedtatt i formannskapet å opprette to beredskapsplasser for å øke kapasiteten for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Antall plasser ble dermed økt til 232 fra juli 2016 og dette antallet foreslås videreført i 2017. Økt kapasitet er finansiert ved intern omfordeling av rammer mellom institusjonene.

Bemanningsnorm per sykehjemsplass for turnuspersonell dag/kveld

Bemanningsnorm per sykehjemsplass for turnuspersonell dag/kveld
Gjeldende bemanningsnorm Forslag ny bemanningsnorm
Ordinær langtidsplass 0,68 0,68
Korttidsplass 0,68 0,77
Rehabilitering (1) 0,81 0,81
Forsterket nevrologi 0,68 1,00
Skjermet demens 0,75 0,75
Forsterket skjermet demens 1,00 1,00
(1) Rehabilitering inkluderer ressurs til fysio- og ergoterapeut. Denne kompetansen er i Molde kommune lagt til helsetjenesten og inngår dermed ikke som en del av grunnbemanning knyttet til rehabiliteringsavdeling institusjon.

Rammer for sykehjemsdriften fastsettes utfra fordelingsmodell med definert bemanningsnorm for de ulike kategorier institusjonsplasser. Modellen ble første gang utarbeidet og lagt til grunn for budsjettåret 2016. Erfaring så langt viser at det er behov for justeringer mellom institusjonene og omfordelingsbeløp fra fordelingsmodellen er innarbeidet i rammetabellene for 2017.

Fordeling av type sykehjemsplass per institusjon for 2017

Fordeling av type sykehjemsplass per institusjon for 2017
Glomstua Kirkebakken Råkhaugen Bergmo Kleive Skåla Sum
Ordinær sykehjemsplasss 44 16 47 24 17 148
Korttidsplass 28 8 36
Rehabillitering 4 4
Forsterket nevrologi 4 4
Skjermet demens 36 36
Forsterket skjermet demens 4 4
Sum antall sykehjemsplasser 48 48 48 47 24 17 232

Glomstua omsorgssenter

Institusjonen fikk fra juli 2016 økt sin kapasitet med to plasser og drifter 48 langtidsplasser. Av disse er 4 plasser definert for yngre beboere med alvorlig nevrologiske lidelser. Gjeldende finansieringsmodell har ikke fanget opp denne pasientgruppen og deres behov for ressurser godt nok. Dette korrigeres ved at det fra 2017 defineres en egen norm for disse plassene. Finansiering av økt bemanningsnorm finner sin løsning ved omdefinering av plasser ved Kirkebakken omsorgssenter.

Kirkebakken omsorgssenter

Institusjonen drifter kommunens døgnplasser for korttids-, avlastnings og rehabiliteringsopphold. Antall plasser reduseres med 8, fra 56 til 48 fra mars 2017.

Pasienter med demenssykdom har fått sitt tilbud om korttids-, utrednings- og avlastningsopphold ved Kirkebakken. Institusjonens fysiske utforming med stor andel dobbeltrom, samt hyppig utskifting av pasienter i avdelingene, er ikke gunstig for denne gruppen pasienter. Det planlegges derfor å flytte 8 plasser til Råkhaugen omsorgssenter og ta i bruk 8 av 16 ledige plasser i underetasjen fra mars 2017. Tiltaket gjennomføres innenfor samlet ramme, da bemanningsnorm for demens- og korttidsplasser er tilnærmet lik.

Kommunens definerte korttidsplasser har over flere år vært belagt av pasienter med vedtak om langtidsplass. Som en konsekvens av dette omdefineres 16 korttidsplasser til langtidsplasser. Det legges til rette for å samle beboerne med langtidsvedtak i en avdeling tilrettelagt med enerom på Kirkebakken. Bemanningsnorm for korttidsplasser er definert høyere enn for en ordinær langtidsplass og bemanningen ved Kirkebakken korrigeres. Differansen knyttet til omdefinering av 16 korttidsplasser til langtidsplasser omfordeles til forsterkede plasser for yngre beboere med nevrologiske lidelser ved Glomstua, samt til finansiering av 2 beredskapsplasser.

Erfaringstall viser at det er overkapasitet på definerte plasser for rehabilitering. Det er relativt få søknader til rehabilitering i kommunal institusjon. For 2017 gjøres det derfor en omdisponering av plasser slik at av totalt 8 plasser definert som rehabiliteringsplasser, omdefineres 4 til ordinære korttidsplasser. Differansen i bemanningsnorm omfordeles til forsterkede plasser for yngre beboere med nevrologiske lidelser ved Glomstua, samt til finansiering av 2 beredskapsplasser.

Råkhaugen omsorgssenter

Sykehjemmet får fra mars 2017 økt sin kapasitet ved at det overflyttes 8 plasser for korttids-, avlastnings - og utredningsopphold fra Kirkebakken. Tilbudet blir etablert i underetasjen som fra årsskiftet får ledig kapasitet tilsvarende 16 institusjonsplasser som følge av at krisesenteret flytter inn i nye lokaler. Tiltaket er i tråd med helse- og omsorgsplanen og målet om å samle et helhetlig omsorgstilbud for personer med demenssykdom i Råkhaugen.

Fordelingsmodell for sykehjemsdriften viser at det vil koste 6,9 mill. kroner å opprette ytterligere 8 plasser på Råkhaugen.

Bergmo omsorgssenter

Det forslås en videreføring av 47 ordinære sykehjemsplasser for 2017.

Kleive og Skåla omsorgssenter

Det foreslås en videreføring av 24 ordinære sykehjemsplasser ved Kleive og 17 ordinære sykehjemsplasser ved Skåla for 2017.

Fremtidige utfordringer

I store trekk vil kommunens utfordringer i et litt lengre perspektiv være knyttet til veksten i antall eldre over 80 år, rekruttering av ansatte og evnen til å utvikle bærekraftige tjenester som sikrer kommunens innbyggere gode, trygge og tilrettelagte tjenester. I 2017–2018 skal det utarbeides ny helhetlig helse- og omsorgsplan som må ta opp i seg denne utfordringen. Her vil tema som forebygging og mestring, velferdsteknologi, tilgjengelighet, samarbeid og kompetanse måtte konkretiseres i større grad enn dagens plan gjør.

Rapport om fremtidig behov for utvikling og utbygging av døgnbaserte omsorgstjenester i kommunen viser at det de fire nærmeste årene vil være en svak, men jevn demografisk utvikling innenfor aldersgruppen 80 år og eldre. De påfølgende årene frem mot 2030 viser betydelig vekst. Området har fortsatt et betydelig press på sine tjenester. Det vil derfor være behov for styrking for å møte denne veksten.

Som følge av den demografiske utviklingen vil antall personer med demenssykdom også øke. Nasjonal demensplan 2020 har definert noen strategiske grep som går på selvbestemmelse, involvering og deltagelse, forebygging, diagnostisering, aktivitet og gode pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpasset tjenestetilbud. Dette er signaler og føringer som kommunen må følge opp i eget planverk. Det vil derfor være nødvendig i forbindelse med utarbeidelse av ny helhetlig helse- og omsorgsplan å lage egen demensplan.

Det er under planlegging ombygging og tilrettelegging for etablering av 43 nye boenheter i bofelleskap med døgnbemanning i Amtmanns Kroghs gate 5 (Hotell Nobel) og Fabrikkvegen 8. I tidligere Hotell Nobel planlegges det satt i drift 25 boenheter fra 2018 og driftsutgiftene er beregnet til om lag 11 mill. kroner. Utgiften er i hovedsak knyttet til bemanning. Det legges opp til bemanningsnorm på 0,52 per boenhet. Dette er tilsvarende det som i dag er ved bofelleskapet Godfred Lies plass 1. Øvrige driftsutgifter dekkes ved vedtatte egenbetalingssatser for plass i døgnbemannet bofelleskap.

Fabrikkvegen 4, 6 og 8 planlegges renovert til boenheter med ulikt formål innenfor kommunens boligsosiale plan. I nr. 8 er det ferdig skisseprosjekt med 18 boenheter tilrettelagt for bofelleskap med døgnbemanning. Fremdriftsplan går parallelt med Nobel bofelleskap, der ferdigstillelse og drift planlegges fra 2018.

Driften av bofelleskap i Fabrikkvegen fra 2018 sees i sammenheng med dagens driftssituasjon ved bofelleskapene i Godfred Lies plass 1. Bygget viser seg tungvint og ineffektivt for den type driftskonsept, med beboere som har til dels omfattende omsorgsbehov. Bygget har ikke tilrettelagt heis for dagens bruk, noe som er utfordrende ved forflytning av beboere ut og inn i bygningen. Det signaliseres fra Molde Eiendom KF behov for renovering, herunder fullstendig fasaderehabilitering. I tillegg foreligger en brannteknisk analyse av bygget der det fremkommer behov for oppgradering av blant annet branntekniske installasjoner for å oppnå godkjenning for brukergruppen. Omfanget er av en slik art at det vil være mest hensiktsmessig å flytte ut beboere i en renoveringsperiode.

Ved å flytte dagens drift ved Godfred Lies plass 1 til Fabrikkvegen vil en oppnå en driftsmessig større effektivitet og økt bokvalitet for beboerne. Denne løsningen vil ikke utløse behov for nye driftsmidler i økonomiplanperioden. Godfred Lies plass 1 vil etter eventuell renovering, fortsatt kunne benyttes som bofelleskap, men for en brukergruppe som er mer fysisk funksjonsfrisk og mindre pleietrengende enn de som bor der i dag.

Arbeidet med å kunne tilby gode velferdsteknologiske løsninger, som bidrar til å gi tjenestemottakere økt trygghet og selvstendighet, må fortsette. Den teknologiske utviklingen skjer raskt, og kommunen må utarbeide strategi for hvordan møte denne og samtidig være i stand til å endre sin tjenestedesign slik at gevinster kan hentes ut.

Kommunen vil være vertskommune for nye SNR (sykehuset Nordmøre og Romsdal). Konseptrapporten for hva det nye sykehuset skal inneholde viser en retning som gir reduksjon i døgnbehandlingsplasser og økt dag- og poliklinisk behandling. Det vil de neste årene være særdeles viktig å jobbe med strategi og tiltak for å møte denne utfordringen som ligger i at mer pasientbehandling forventes utført i kommunen.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2017 Økonomiplan
gjeldende ny 2018 2019 2020
Digitale trygghetsalarmer 1038 2 160 1 080
Glomstua omsorgssenter – kjøkken 3055 1 465 800
Kirkebakken omsorgssenter – oppgradering vaskeri 3703 625 625
Råkhaugen omsorgssenter – inventar 3702 150 150
Skåla omsorgssenter – ny dagsenterbuss 3704 1 100 1 100
Sum investeringer 3 755

Digitale trygghetsalarmer

I forbindelse med avviklingen av det analoge telefonnettet i 2017 må kommunens trygghetsalarmer (ca. 500 stk.) erstattes med nye digitale trygghetsalarmer. I henhold til innhentede priser for nye alarmer bevilges det 1,1 mill. kroner til formålet i 2017.

Glomstua omsorgssenter – kjøkken

En del av utstyret ved hovedkjøkkenet på Glomstua omsorgssenter er utslitt og må skiftes. Dette gjelder kombidampere og transportvogner som ikke ble skiftet ut ved renoveringen av kjøkkenet i 2010. Likeså må matbilen skiftes ut. Det bevilges 0,8 mill. kroner i 2017.

Kirkebakken – oppgradering vaskeri

Maskiner og utstyr ved vaskeriet på Kirkebakken omsorgssenter er nedslitt og det er behov for utskifting. Det bevilges 0,6 mill. kroner i 2017.

Råkhaugen omsorgssenter – inventar og utstyr

I forbindelse med utflytting av krisesenteret og tilbakestilling av lokalitetene til sjukeheimsdrift, er det behov for supplering av inventar og utstyr. Det bevilges knappe 0,2 mill. i 2017.

Skåla omsorgssenter – ny dagsenterbuss

Minibussen som frakter brukere til- og fra dagsenteret er utslitt, og har dårlig fremkommelighet på vinterstid. Ny minibuss med 4-hjulstrekk må anskaffes. Det bevilges 1,1 mill. kroner i 2017.

Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2017 Økonomiplan
gjeldende ny 2018 2019 2020
Bergmo omsorgssenter – endring av kjøkkenløsning, fjerne toalett NY 200
Bergmo omsorgssenter – ombygging hjemmetjenesten 3056 2 000
Bergmo omsorgssenter – utskifting brannalarmanlegg 3057 875
Bergmo omsorgssenter – utskifting nød- og ledelys 3058 250
Enøk Bergmo omsorgssenter – ventilasjon automatikk 3049 1 200 1 200
Råkhaugen omsorgssenter – garasje/carport minibusser 3061 400
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 3054 3 000
Råkhaugen omsorgssenter – tilbakestilling til institusjonsdrift 3055 200
Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer NY 500 500
Kleive omsorgssenter – ny ventilasjon kjøkken og dagsenter 3059 750
Kleive omsorgssenter – utbedring pasientvarsling 3060 250
Skåla omsorgssenter – ventilasjon 3053 350 330
Sum investeringer 9 255 700

Bergmo omsorgssenter – endring av kjøkkenløsning i beboeravdeling

Kjøkkenløsningen i beboeravdelingen i første etasje er upraktisk og trang. Ved utvidelse med et tilliggende toalettrom inn i kjøkkenet, vil kjøkkenet bli funksjonelt. Det avsettes 0,2 mill. kroner i 2018.

Bergmo omsorgssenter – ombygging og utvidelse av lokalene til hjemmetjenesten

Arbeidsforholdene til hjemmetjenesten er svært vanskelige, grunnet lite areal og lite tilpassede lokaler. Arbeidstilsynet har påpekt forholdene, og det er ønskelig å få utbedret forholdene snarest mulig. Ved å bygge om og ta i bruk ledige lokaler etter rehabiliteringsteamet, vil forholdene kunne bedres vesentlig. Det bevilges 2,0 mill. kroner i 2017.

Bergmo omsorgssenter – utskifting av brannalarmanlegg

Brannvarslingsanlegget ved institusjonen er utdatert og er vanskelig å holde i drift, blant annet grunnet vansker med å skaffe deler. Anlegget må skiftes for å ivareta sikkerheten ved institusjonen. Opptil 55 pst. av beløpet kan bli finansiert ved tilskudd fra Husbanken. Det bevilges knappe 0,9 mill. kroner i 2017.

Bergmo omsorgssenter – utskifting av nød- og ledelys

Nød- og ledelysanlegget er utdatert og mye ute av drift. For å ivareta sikkerheten ved institusjonen må anlegget skiftes ut. Opptil 55 pst. av beløpet kan bli finansiert ved tilskudd fra Husbanken. Det bevilges knappe 0,3 mill. kroner i 2017.

Bergmo omsorgssenter – enøk – utbedring av ventilasjon og installering av automatikk

En utbedring av ventilasjonsanlegget og installering av styringsautomatikk vil gi bedret sikkerhet for anleggene og redusert energibruk. Av kapasitetsmessige hensyn er arbeidet ikke utført i år. Det bevilges 1,2 mill. kroner til formålet i 2017. Det forventes at investeringen vil være selvfinansierende gjennom redusert strømforbruk.

Råkhaugen omsorgssenter – garasje/carport minibusser

Institusjonen har to minibusser til henting og bringing av brukere til dagaktivitetene. På vinterstid bruker personalet uforholdsvis mye ressurser på snømåking og klargjøring av bussene. Bygging av garasje/carport er nødvendig for å lette situasjonen. Det bevilges 0,4 mill. kroner i 2017.

Råkhaugen omsorgssenter – nytt sykesignalanlegg

Sykesignalanlegget ved institusjonen har vært ustabilt og mangelfullt siden institusjonen var bygget. Det er brukt svært mye ressurser for å holde anlegget i gang. For å ivareta beboernes sikkerhet må anlegget skiftes. Opptil 55 pst. av beløpet kan bli finansiert ved tilskudd fra Husbanken. Det bevilges 3,0 mill. kroner i 2017.

Råkhaugen omsorgssenter – tilbakestilling til omsorgssenter etter krisesenterdrift

I forbindelse med at Krisesenteret flyttet til Råkhaugen ved bygging av nytt krisesenter, ble det gjort en del ombygging og tilpasninger i de deler av bygget som krisesenteret har brukt. For å tilfredsstille behovene til ny sjukehjemsdrift må disse tilpasningene og endringene tilbakestilles. Det bevilges 0,2 mill. kroner i 2017.

Råkhaugen omsorgssenter – utskifting av lysarmaturer

En god del av lysarmaturene ved institusjonen har sluttet å fungere. Disse produseres ikke lenger, og det kan heller ikke skaffes reservedeler. Det avsettes 0,5 mill. kroner til utskifting og montering av ny type armaturer i 2018.

Kleive omsorgssenter – ny ventilasjon kjøkken og dagsenter

Ventilasjonsanleggene for dagsenteret og kjøkkenet er utslitt og fungerer dårlig. For å få forsvarlige arbeidsforhold må nytt ventilasjonssystem installeres. Det bevilges 0,75 mill. kroner i 2017.

Kleive omsorgssenter – utbedring pasientvarsling

For å være fulldekkende og sikkert, må pasientvarslingsanlegget utbedres. Opptil 55 pst. av beløpet kan bli finansiert ved tilskudd fra Husbanken. Det bevilges 0,25 mill. kroner i 2017.

Skåla omsorgssenter – utbedring av ventilasjonssystem

En utbedring av ventilasjonsanlegget og installering av styringsautomatikk vil gi bedret sikkerhet for anleggene og redusert energibruk. Arbeidet er av kapasitetsmessige hensyn utsatt. Midlene bevilges på nytt i 2017.

Vis undermeny