Råkhaugen omsorgssenter

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 44 769 46 583 53 317 53 317 53 317
Driftsinntekter -2 445
Driftsutgifter 47 214 46 583 53 317 53 317 53 317
Lønns- og prisvekst 679 403
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 658 395
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 21 12
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 16
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -20
Internt på fagområdet 1 135 6 331
Statstilskudd aktivitetstilbud hjemmeboende med demens fra fellesområdet 390 -390
Omfordeling ramme institusjonsdrift 2017 7 521
K-sak 109/15 merinntekter til hverdagsrehabilitering til fellesområdet pleie og omsorg -55
Merinntekt oppholdsbetaling til ressurskrevende tiltak fra fellesområdet pleie og omsorg 800 -800
Ny driftsramme 46 583 53 317 53 317 53 317 53 317
Vis undermeny