Tiltak funksjonshemmede

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 153 036 161 043 165 992 165 992 165 992
Driftsinntekter -7 806
Driftsutgifter 160 842 161 043 165 992 165 992 165 992
Lønns- og prisvekst 2 010 1 426
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 1 856 1 124
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 15 8
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 335
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -41
Priskompensasjon Uloba 2016 – fra 2017 blir dette kompensert i prisjusteringen av utvalgte driftsposter 139
Andre rammeendringer 5 997 3 523
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 1 000
Overføring hjelp i hjemmet fra (37169) Glomstua omsorgssenter 1 489
K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – økt tilskudd ressurskrevende tjenester 1 090
K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – økt tilskudd ressurskrevende tjenester, nye tjenestemottakere 3 418 2 523
Ny driftsramme 161 043 165 992 165 992 165 992 165 992

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2017–2020

Botjenesten

Yter omsorg, opplæring og praktisk bistand til barn og voksne med utviklingshemming. Det gis også bistand til aktiviteter og helse- og fritidstilbud, alt etter brukerens individuelle behov.

Totalt 78 voksne personer mottar tjenester i eget hjem, blant annet i 6 samlokaliserte boenheter. I tillegg ytes det tjenester i barnebolig for 2 barn.

Botjenesten er enhetens største tjeneste og har, inklusive barneboligen, 276 ansatte fordelt på 159,3 årsverk.

Enen dagsenter

Tilbudet er variert med hovedvekt på tilrettelagte arbeidsoppgaver eller annen form for aktivitet. Tilbudet gis til 55 voksne personer med utviklingshemming. Dagsenteret driver bakeri, kantine, montasjeavdeling og arbeids- og serviceavdeling. Dagsenteret har 13 ansatte fordelt på 10,5 årsverk. Etterspørselen etter plass ved dagsenteret er fortsatt stor og dagsenteret benytter all sin kapasitet.

Avlastningstjenesten

Avlastningstjenesten gir tilbud i form av opphold i avlastningsbolig for kortere eller lengre tidsrom. Tilbudet er for utviklingshemmede som fortsatt bor i foreldrehjemmet og skal primært være avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsbyrde. De seks døgnplassene fordeles på 23 brukere. Avlastningstjenesten har også tilbud på ettermiddag og kveld til barn som har blitt for stor til å benytte ordinær SFO. Avlastningstjenesten har 31 ansatte fordelt på 17,9 årsverk.

Det har lenge vært planlagt bygging av ny avlastningsbolig på marka ved Enensenteret. Prosjektet er av ulike grunner endret. Avlastningstjenesten er foreløpig i midlertidige lokaler på Røbekk og dette fungerer godt. Det er stor pågang av søknader.

Andre tiltak

Tjenester som omsorgslønn, støttekontakt, privat avlastning og brukerstyrt personlig assistent (BPA). Det ytes tjenester til 175 brukere i tillegg til ulike personer uten diagnosen utviklingshemming. Det er seks ansatte fordelt på 2,2 årsverk.

Administrasjon

To årsverk, inklusive enhetsleder, utgjør enhetens administrasjon.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Rammen videreføres i vesentlig grad og det generelle rammetrekk tilsvarende 1,0 mill. kroner fra 2016 er tilbakeført. Det er hovedsakelig gjennom reduksjon i bemanning at enheten kan redusere sine driftsutgifter. De siste fire årene har det vært gjennomført flere store endringer i driften for å redusere antall årsverk. Dette er et kontinuerlig arbeid.

Driftssituasjonen er presset og enheten har etterslep i oppgaver. Konsekvensen av ytterligere nedbemanning vil øke arbeidspresset og kan medføre redusert tjenesteproduksjon og kvalitet for brukerne.

Enheten fikk i 2016 ansvaret for botjenester til 12 nye brukere. Deler av utgiftene knyttet til disse, ble kompensert i budsjettrevisjon 2016, via økt statlig tilskudd til ressurskrevende tjenester. Forøvrig er oppgavene forsøkt løst innen enhetens ramme, men dette byr på store utfordringer.

Ulike gjennomganger og interne prosjektrapporter viser at driften i enheten i relativt stor grad avviker fra vedtakstimer og utgifter sammenlignet med kommunegruppe 13 i KOSTRA og andre nærliggende kommuner. Enheten arbeider nå med ulike tiltak for å optimalisere driften ytterligere og gradvis nærme seg nivået i kommunegruppen. Enheten vil fremover fokusere på følgende fem tiltak:

  • ekstern gjennomgang / faglig vurdering av ulike vedtak
  • kompetansevurdering
  • strukturelle endringer i botjenesten
  • gjennomgang av dagsenteraktiviteten
  • gjennomgang av kommunens rapportering av ressurskrevende tjenester

Fremtidige utfordringer

Den største utfordringen er de økonomiske rammene i en tjeneste der det aller meste er lovpålagt. Basert på erfaring vil presset på de ulike tjenestene som enheten leverer opprettholdes. Til tross for dette, er det ikke funnet rom for nye etableringer i gjeldene økonomiplanperiode.

Også i 2017 er enheten kjent med at det blir en vekst på ytterligere 10 ungdommer med behov for botjenester. Dette medfører en betydelig økning i enhetens utgifter.

Å harmonisere antall støttekontaktvedtak mot reell ramme, samt vri tilbudet over til mer gruppeaktivitet er fortsatt utfordrende. Delvis fordi mange av brukerne har et betydelig individuelt behov, men også grunnet begrenset kapasitet til strategisk planlegging på dette området.

Til tross for at mye godt nærværsarbeid pågår, har enheten fortsatt et høyt sykefravær. Dette utfordrer enheten i hverdagen og forringer kvalitet og kontinuitet i tjenesten. Videre arbeid på dette området blir et satsingsområde i 2017. Det vil også bli økt fokus på velferdsteknologi, Lean og strategisk kompetanseutvikling.

Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2017 Økonomiplan
gjeldende ny 2018 2019 2020
Brannsikringsstiltak Røbekk 3883 1 000 1 500 500
Enensenteret 3881 400 400
Ny automatikk og nytt ventilasjonsaggregat og luftinntak Røbekk NY 600 600
Oppgradering elektrisk utstyr Røbekk 3062 600 600
Sum investeringer 1 500 600

Brannsikringstiltak – avlastningstjenesten tiltak funksjonshemmede

I påvente av nye permanente lokaliteter, er avlastningstjenesten i dag plassert i tidligere Røbekk omsorgssenter. Ut fra kommunens økonomiske situasjon er det ingen bevilgning til nybygg for avlastningstjenesten nå. For at avlastningstjenesten fortsatt skal kunne ha sin drift i bygget, må bygningen oppgraderes brannteknisk. Branntilsyn og brannteknisk vurdering har avdekket vesentlige avvik som må lukkes snarest, og det bevilges i denne sammenheng 0,5 mill. kroner i 2017.

Enensenteret – renovering/nybygg

De siste årene har det blitt gjennomført noen mindre oppgraderinger av ventilasjonsanlegg, utskifting av noen vinduer og noe gulvbelegg. I 2014 er det foretatt en tilstandsanalyse med LCC-beregninger. Dette viser så betydelige behov for opprustning at nybygg sannsynligvis vil bli et alternativ. Det bevilges 0,4 mill. kroner til planlegging i 2017. Dette er en videreføring av ubrukte midler fra 2016. Videre forløp utover økonomiplanperioden må avklares i 2017.

Røbekk – oppgradering ventilasjonsanlegg

Dersom avlastningstjenesten skal være i lokalene på Røbekk i lengre tid, må ventilasjonssystemet og automatikken oppgraderes. Det avsettes 0,6 mill. kroner i 2020.

Røbekk – oppgradering elektrisk anlegg

For at avlastningstjenesten i tiltak funksjonshemmede skal kunne bruke lokalen på Røbekk, må deler av det elektriske anlegget oppgraderes. Det bevilges 0,6 mill. kroner i 2017.

Vis undermeny