Investeringer i Molde kommune

Den første tabellen viser de samlede investeringer for Molde kommune som selskap 1 og hvordan disse skal finansieres. De enkelte investeringsprosjekt, med tilhørende bevilgning, er vist i den andre tabellen.

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune

Hele 1 000
Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune
2017 2018 2019 2020
Investeringer
Totale investeringer 235 472 238 697 152 025 126 125
Finansiering
Bruk av lån 75 312 70 104 23 740 19 231
Bruk av lån – finanisert av andre 56 000 55 000 20 000 20 000
Bruk av lån – Husbanken startlån 75 000 75 000 75 000 75 000
Momskompensasjon 20 114 21 219 11 105 5 885
Bruk av ubundet investeringsfond 800 800 800 1 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 280 2 300 200 100
Tilskudd investering 6 966 14 274 21 180 4 909
Sum finansiering 235 472 238 697 152 025 126 125
Balansering 0 0 0 0
Hele 1 000

Investeringer i avdelinger og enheter

Investeringer i avdelinger og enheter
Prosjekt Totalramme Budsjett 2017 Økonomiplan
gjeldende ny 2018 2019 2020
Plan- og utviklingsavdelingen 112 250 127 125 51 150 20 650
Brann – flytting av øvingsanlegg 1039 1 000 1 000
Brann – utvikling området brannstasjon og havneterminal 1040 3 375 500 2 875
Brunvollkvartalet 1041 19 000 10 000 8 000
Diverse erverv og tiltak 4004 1 000 1 000 400 400
Infrastruktur Bolsøya 1037 1 000 1 000
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 4001 55 000 55 000 20 000 20 000
Opparbeidelse tomtefelt næring 4003 1 000 1 000
Sentrumstiltak 4005 250 250 250 250
Sjøfronten 1122 67 200 125 000 42 500 50 000 20 500
Tunnel idrettsparken NY 20 000 10 000 10 000
Personal- og organisasjonsavdelingen 20 017 14 832 15 125 15 425
IKT-investeringer Molde kommune 1036 5 000 4 000 4 000 4 000
ROR-IKT – fellesinvesteringer 9260 14 817 10 832 11 125 11 425
Skranke og sikkerhet servicetorget 1400 200 200
Helsetjenesten 500 500
Nye elbiler 3193 1 000 500 500
Pleie og omsorg 3 755
Digitale trygghetsalarmer 1038 2 160 1 080
Glomstua omsorgssenter – kjøkken 3055 1 465 800
Kirkebakken omsorgssenter – oppgradering vaskeri 3703 625 625
Råkhaugen omsorgssenter – inventar 3702 150 150
Skåla omsorgssenter – ny dagsenterbuss 3704 1 100 1 100
Brann- og redningstjensten 800 4 500
Bygningsmessig vedlikehold 4133 600 600
Ny brannbil NY 4 500 4 500
Utskiftning treningsutstyr 4134 200 200
Byggesak og geodata 3 500
Scanning av byggesaksarkiv 4330 3 500 3 500
Molde bydrift 17 050 20 440 9 950 9 550
Biler og maskiner 4016 2 000 2 500 2 500 2 000
Biler og maskiner – park 8000 1 100 1 190 500 900
Kommunale veger 4011 6 500 4 500 4 500 4 500
Parkering – lysarmatur parkeringshuset 4855 1 250 600
Parkering – ny bil 8001 300 300
Parkering – nye brannporter parkeringshuset 8002 100 100
Parkering – reasfaltering parkeringshuset 8003 1 200 300 300 300 300
Replanting av trær i Storgata 8004 200 200
Riving av det gamle menighetshuset Røbekk NY 300 300
Trafikksikring 4012 750 350 350 350
Trafikksikring – Eikrem 8005 7 800 1 000 6 800
Trafikksikring – Moldelivegen 4770 2 000 700 1 300
Veg- og gatelys 4013 3 500 3 500 1 500 1 500
Kulturtjenesten 1 500
Infotavler og skilting turområder 5558 200 200
Maskinelt utstyr – idrett 5522 1 000
Turstier i moldemarka 5556 300
Kulturskolen 300
Elvarebil 5351 300 300
Fellesområdet 75 800 75 800 75 800 76 000
Egenkaptialtilskudd KLP (1) 1951 800 800 800 1 000
Startlån – Husbanken (2) 1900 75 000 75 000 75 000 75 000
Sum investeringer 235 472 238 697 152 025 126 125

(1) Egenkaptialtilskudd KLP

Kommunens sykepleiere har fortsatt sin pensjonsordning i KLP. Det er en årviss sak at KLP kaller inn egenkapitaltilskudd fra eierne. Dette tilskuddet på 0,8 mill. kroner kan ikke lånefinansieres og dekkes ved bruk av kommunens ubundne investeringsfond.

(2) Startlån - Husbanken

Kommunen tar opp startlån i Husbanken for igjen å låne pengene ut til egne innbyggere. Fra 2011 har det vært en årlig økning, og dette videreføres i økonomiplanperioden. Dette for å kunne hjelpe flest mulig til å bo i egen, eid bolig. Startlånet er Husbankens kanskje viktigste virkemiddel i det boligsosiale arbeidet, og kommunen er oppfordret av Husbanken til å øke bruken av dette virkemiddelet. Dette er også i tråd med vedtatt boligsosial handlingsplan. Dette skal i utgangspunktet ikke gi kommunen noen utgifter til renter og avdrag. For å kunne la flest mulig ta del i ordningen, er videreutlån endret fra serielån med to årlige betalinger, til annuitetslån med månedlige betalingsintervall.

Vis undermeny