Investeringer i Molde Eiendom KF

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Totale investeringer og finansiering av disse i Molde Eiendom KF
2017 2018 2019 2020
Investeringer
Totale investeringer 339 605 303 559 27 100 27 500
Finansiering
Bruk av lån 141 285 76 122 5 680 6 000
Bruk av lån – forskuttering blir dekt av andre 1 640 40 000
Bruk av lån – utleieboliger 103 400 46 490 20 000 20 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler 20 000
Momskompensasjon 47 174 40 197 1 420 1 500
Tilskudd investering 46 106 80 750
Sum finansiering 339 605 303 559 27 100 27 500
Balansering 0 0 0 0
Hele 1 000

Investeringer i avdelinger og enheter

Investeringer i avdelinger og enheter
Prosjekt Totalramme Budsjett 2017 Økonomiplan
gjeldende ny 2018 2019 2020
Skole 30 900 37 820
Bergmo ungdomsskole – ny parkeringsløsning 2087 500 500
Kvam skole – låssystem – adgangskontroll NY 420 420
Langmyra – ny taktekking og reprasjon fasader 2089 1 000 1 000
Langmyra skole – av- og påstigningsplass vest for fotballbane 2088 1 000 1 000
Sellanrå skole – fase 3 2070 73 000 28 000 35 900
Skjevik barne- og ungdomsskole – tekniske anlegg for gymsal og garderober NY 1 500 1 500
Vågsetra skole 2065 128 000 400
Molde voksenopplæringssenter 500
Prosjektering bygg 2090 500 500
Barnehage 5 600 47 300 1 100 900
Fremtidig og strategisk barnehagedekning 2776 50 000 4 000 46 000
Kommunale barnehager – rehabilitering/tilpasninger 2763 500 800 600 400
Kommunale barnehager – uteområder 2757 500 500 500 500
Kvam barnehage – utskifting av ventilasjonsaggregat 2778 500 500
Kvam barnehage – utskifting brannalarmanlegg 2779 100 100
Pleie og omsorg 9 255 700
Bergmo omsorgssenter – endring av kjøkkenløsning, fjerne toalett NY 200 200
Bergmo omsorgssenter – ombygging hjemmetjenesten 3056 2 000 2 000
Bergmo omsorgssenter – utskifting brannalarmanlegg 3057 875 875
Bergmo omsorgssenter – utskifting nød- og ledelys 3058 250 250
Enøk Bergmo omsorgssenter – ventilasjon automatikk 3049 1 200 1 200
Kleive omsorgssenter – ny ventilasjon kjøkken og dagsenter 3059 750 750
Kleive omsorgssenter – utbedring pasientvarsling 3060 250 250
Råkhaugen omsorgssenter – garasje/carport minbusser 3061 400 400
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 3054 3 000 3 000
Råkhaugen omsorgssenter – tilbakestilling til institusjonsdrift 3055 200 200
Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer NY 500 500
Skåla omsorgssenter – ventilasjon 3053 350 330
Tiltak funksjonshemmede 1 500 600
Brannsikringsstiltak Røbekk 3883 1 000 1 500 500
Enensenteret 3881 400 400
Ny automatikk og nytt ventilasjonsaggregat og luftinntak Røbekk NY 600 600
Oppgradering elektrisk utstyr Røbekk 3062 600 600
Kulturtjenesten 122 300 80 739
Kulturhuset – oppgradering av tekniske anlegg og bygning NY 1 200 1 200
Området Molde idrettspark 5537 187 100 184 300 61 500 79 539
Træffhuset – arbeid etter brannrapport 5546 800 800
Kulturskolen 7 000
Ny kulturskole 5106 125 000 400
Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering 5545 6 600 6 600
Andre bygg 11 050 6 000 6 000 6 000
Bjørset aktivitetshus – rive 4225 1 500 1 500
Enøk – kommunale bygg 4250 1 000 1 000 1 000 1 000
Groven skole – riving 4234 150 700 550
Investeringsmidler akutte behov 1010 5 000 5 000 5 000 5 000
Nytt krisesenter 5519 67 000 3 000
Utleieboliger 151 500 131 000 20 000 20 000
Anskaffelse og renovering av kommunale boliger 8219 20 000 20 000 20 000 20 000
Fabrikkvegen 4, 6 og 8 8248 93 000 47 000 46 000
Hotel Nobel 8250 74 000 49 500
Reknes Terrasse 8264 100 000 35 000 65 000
Sum investeringer 339 605 303 559 27 100 27 500

Kommunestyret vedtok i sak 120/16 en brutto kostnadsramme for Molde Idrettspark, delprosjekt Idrettens Hus, satt til 110 mill. kroner i henhold til vedtaket 115/16. Dette vil si en reduksjon på 60 mill. kroner.

Vis undermeny