Molde Eiendom KF

Drift

Molde Eiendom KF er Molde kommunes eiendomsforetak.

Molde Eiendom KF har i underkant av 60 medarbeidere, fordelt på fem virksomhetsområder. Foretaket har forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsansvaret for kommunens eiendommer og bygg innen administrasjon/kontor, barnehage, skole og helse- og omsorgssenter. I tillegg har foretaket ansvar for kommunens kultur og idrettsbygg samt alle kommunens utleieboliger. Kommunens renholdsvirksomhet, er et eget virksomhetsområde i foretaket.

Molde Eiendom KF har ansvaret for majoriteten av kommunens byggeprosjekt, og gjennomfører også eiendomsprosjekt på oppdrag fra Molde Kommunale Pensjonskasse. I 2016 har foretaket arbeidet med et 40-talls små og store byggeprosjekter.

Foretaket forvalter ved inngangen til 2017 cirka 120 000 kvm formålsbygg med tilhørende uteareal, samt mer enn 30 000 kvm boligareal til utleieformål, fordelt på omlag 600 boligenheter. Samlet forsikringsverdi på eiendomsmassen er nærmere 4 mrd. kroner.

Hele 1 000

Samhandling

Samhandling
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 58 255 57 843 59 979 59 530 60 440
Lønns- og prisvekst 226 1 710 0 0 0
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -445
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 928
Endring overheadkostnader til morselskapet (1) 19
Lønnsoppgjør kap. 5 – 2016 84 52
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 142 78
Spesiell prisvekst forsikring 37
Spesiell prisvekst strøm 2015/2016 1 041
Andre rammeendringer -638 426 -449 910 -40
Overskudd 2015 -166 166
K-sak 109/15 redusert overføring forsikring -832
Tilbakeføring av generelt rammetrekk 300
K-sak 109/15 bortfall av husleie sykepleierskolen 250 350
K-sak 109/15 økte utgifter – redusert momskompensasjon 150
Husleieøkning med 25 pst. over 3 år – finansiering av konsekvenser for egen organisasjon (sosialtjenesten) -350 -350 -350
Økte utgifter Molde idrettspark 1 300
Reduserte strømutgifter – enøk Bergmo omsorgssenter – ventilasjon automatikk -59
Tilskudd knyttet til Glomstua bofellesskap og Tollero omsorgsboliger (rentekompensasjon Husbanken) (2) -40 -40 -40 -40 -40
Ny driftsramme 57 843 59 979 59 530 60 440 60 400
1) Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc fra morselskapet er justert med 2,2 pst. og beløper seg til 863 000 kroner.
2) Tilskudd knyttet til Glomstua bofellesskap og Tollero omsorgsboliger (rentekompensasjon Husbanken) reduseres årlig. I 2017 beløper kompensasjonen seg til 420 000 kroner.

Kommentarer til samhandling

Molde Eiendom KF eier, forvalter, driver og utvikler kommunenes formålsbygg med tilhørende tomter, og har også ansvaret for innleide formålsbygg. Foretaket fremskaffer lokaler og tjenester i henhold til bestillinger fra plan- og utviklingsavdelingen i Molde kommune. Mens foretaket har driftsansvaret for kommunale skolebygninger, barnehager og kontorbygg, og har i tillegg vedlikeholdsansvaret for omsorgssentrene. Bare i omsorgssentrene er det over 1 500 rom som krever jevnlig tilsyn: dører og låser skal holdes vedlike, vegger skal males, lamper skal lyse, vinduer skal være tette, gulv skal holdes rene osv. Ingen har nøyaktig tall på hvor mange rom og celler det er i alle kommunens bygninger, men et grovt anslag tilsier nærmere 10 000 rom.

Foretaket er også gitt ansvar for andre hel- eller deleide kommunale eiendommer som for eksempel den nye kulturskolen, Plassen, Gotfred Lies plass 1 og 4, samt Krisesenteret. Bygninger som eies av Molde kommunale Pensjonskasse er også en del av foretakets bygningstekniske og driftsmessige oppfølgingsansvar. Foretaket har fokus på å styrke samhandlingen med enhetene og tjenesteområdene som bruker bygningene, samt med en lang rekke gode samarbeidspartnere i administrasjonen.

Molde Eiendom KF er kommunens redskap til å gjennomføre politisk vedtatte boligsosiale tiltak, slik at kommunen oppfyller sin plikt til å skaffe boliger til prioriterte grupper av vanskeligstilte boligsøkere. Foretaket leier derfor ut boliger til ressurssvake, eldre, psykisk utviklingshemmede, flyktninger, ungdom i etableringsfasen og andre prioriterte vanskeligstilte. Boligutleien skjer i henhold til vedtatte tildelingsprosedyrer og avtalt rollefordeling mellom Molde kommune og foretaket. Foretaket har et tett og nært samarbeid med en rekke av tjenesteområdene, blant annet flyktningtjenesten, ressurstjenesten, sosialtjenesten NAV Molde, psykiatri, brannvesenet samt politiet. Ved anskaffelse av nye boliger, søker foretaket om tilskudd, og oppnår gjerne mellom 15 og 45 pst. tilskudd ved nyanskaffelser. Det er samtidig et mål å selge boliger som ikke lenger tjener sin nytte, og boligsalg er noe foretaket i økende grad arbeider med.

I løpet av de siste årene er hovedfokus i økende grad blitt satt på effektiv drift og vellykket gjennomføring av nye byggeprosjekt. I tillegg til fokus på å forbedre samhandlingen med de øvrige delene av Molde kommune, arbeider foretaket målrettet med profesjonalisering av virksomheten. Foretaket benytter digitale verktøy for sentralisert driftsstyring/energistyring, forvaltning, drift og vedlikehold.

Molde kommune blir i økende grad stilt til ansvar overfor forskriftskrav og avvik som følge av lovpålagte tilsyn og årskontroller tilknyttet bygningsmassen:

  • Branntilsyn – økte investeringer kreves, blant annet i form av investeringer i nødvarslingsanlegg, alarmsystemer, slukkeanlegg og ombygginger i henhold til branncellekrav, utskifting av dører, elektriske døråpnere, montering av brannstiger/trapper og sprinkling/overrislingsanlegg.
  • Mattilsyn – kjøkken kreves byttet, ombygget eller stengt.
  • Eltilsyn – avvik blir avdekket ved nær sagt alle tilsyn, og i økende grad blir resultatet behov for kostbare oppgraderinger.
  • Helsetilsyn – krav til luftkvalitet og varme medfører krav om reparasjoner og utbedringer i ventilasjons- og varmeanlegg. Måling av fukt og mugg kan også gi grunnlag for tiltak.
  • Arbeidstilsynet kan pålegge utbedringer som medfører at det må investeres i kostbare ombygginger.
  • Legionellakontroll – foretaket har svært mange vasker og dusjer og varmtvannskilder som skal kontrolleres flere ganger årlig. Prøvetaking er kostbart.
  • Radonmålinger – pålagt via forskrift. Utbedringer kan være svært kostnadskrevende.
  • Lekeplasskontroll (gjerder, fall-sikkerhet, klemfare etc.) og andre risikoanalyser medfører krav om tiltaksplaner og belastning av drifts- og investeringsbudsjettene.
  • Spesielle sertifikater kreves for å utføre ulike typer arbeid, som for eksempel trefelling/beskjæring, gjennomføring av kontroller, bruk av spesialutstyr, lift-sertifikat, tilhenger-sertifikat etc.
  • Heiskontroll.

Molde Eiendom KF ønsker å ivareta kommunens rolle som byggeier og byggherre opp mot de ulike eiendommene kommunen har, slik at det skapes helhetlige, funksjonelle og kostnadseffektive bygg. Som følge av knappe rammer og stadig nye oppgaver, vil handlingsrommet i 2017 være begrenset.

Investering

Andre bygg

Hele 1 000
Andre bygg
Prosjekt Totalramme Budsjett 2017 Økonomiplan
gjeldende ny 2018 2019 2020
Bjørset aktivitetshus – rive mest mulig 4225 1 500 1 500
Enøk – kommunale bygg 4250 1 000 1 000 1 000 1 000
Groven skole – riving 4234 150 700 550
Investeringsmidler akutte behov 1010 5 000 5 000 5 000 5 000
Nytt krisesenter 5519 67 000 3 000
Sum investeringer 11 050 6 000 6 000 6 000

Bjørset aktivitetshus – riving

Bygningene ved gamle Kvam skole står til nedfalls, og deler er i en slik forfatning at den er en fare for omgivelsene. Byggene må rives så snart som mulig. Styret i Molde Eiendom KF har fattet vedtak om avhending av leieforhold knyttet til bygningene. Det bevilges 1,5 mill. kroner i 2017.

Enøk – kommunale bygg

De siste årene har Molde Eiendom KF kartlagt og arbeidet med å energi-effektivisere kommunale formålsbygg med tanke på å få besparelser i kommende driftsbudsjett. Det bevilges 1,0 mill. kroner hvert år fra 2017 og ut perioden.

Groven skole – riving

Bygningen ved gamle Groven skole står til nedfalls, og er i en slik forfatning at den er en fare for omgivelsene. Bygget må rives så snart som mulig. Det bevilges knappe 0,6 mill. kroner i 2017.

Investeringsmidler til akutte behov

Med en stor portefølje av formålsbygg og utleieboliger vil det i løpet av året alltid dukke opp behov som må takles der og da, for å unngå driftsstans eller andre uforutsette hendelser. Erfaringer fra de siste årene tilsier at det må bevilges 5,0 mill. kroner årlig i perioden.

Nytt krisesenter

I forbindelse med byggingen av nytt krisesenter er det oppstått forhold som har forårsaket betydelige forsinkelser. Ansvarsforholdene til forsinkelsene er ennå ikke avklart, men for kunne å ferdigstille bygget og ha midler til garantiperiode og avklaring av årsakene til merkostnadene, bevilges 3,0 mill. kroner for 2017. Dette er en videreføring av bevilgede midler for 2016.

Utleieboliger

Hele 1 000
Utleieboliger
Prosjekt Totalramme Budsjett 2017 Økonomiplan
gjeldende ny 2018 2019 2020
Anskaffelse og renovering av kommunale boliger 8219 20 000 20 000 20 000 20 000
Fabrikkvegen 4, 6 og 8 8248 93 000 47 000 46 000
Hotel Nobel 8250 74 000 49 500
Reknes Terrasse 8264 100 000 35 000 65 000
Sum investeringer 151 500 131 000 20 000 20 000

Anskaffelse og renovering av kommunale boliger

Molde Eiendom KF forvalter og drifter kommunens boligportefølje på cirka 600 boenheter. På grunn av endrede behov vil det hvert år være behov for å anskaffe nye boliger. Dette må skje i henhold til vedtatt boligsosial handlingsplan og føringer lagt i det boligsosiale programarbeidet som kommunen gjennomfører i samarbeid med Husbanken og ni andre kommuner i Midt-Norge. Dette arbeidet har som hovedmålsetting å fremskaffe og opprettholde boliger til de mest vanskeligstilte innbyggerne i kommunen. I dette arbeidet må en også foreta en gjennomgang for å kartlegge beboerne i kommunale boliger med tanke på å få til rotasjon i den kommunale boligmassen. Til dette spesielt, men også generelt, må Husbankens virkemidler i form av startlån, tilskudd og bostøtte brukes målrettet og strukturert.

I anskaffelsen av nye og mer egnede boliger, må også tilgjengelige virkemidler brukes. Her må en også skape mulighet for at kommunen får en fullverdig omsorgstrapp, der bofellesskap og bokollektiv med heldøgns omsorg må prioriteres. I tråd med kommunens boligsosiale programarbeid skal det i perioden anskaffes en god del nye boliger. Det arbeides med flere mulige prosjekter som kan realiseres i nær fremtid. Hotel Nobel og Fabrikkvegen 4,6 og 8 utvikles og bygges i egen regi som kommunale omsorgsboliger og kommunale utleieboliger. Prosjektene vil ha byggestart 2017. Det ligger også store forventninger til at kommunen skal kunne finne gode samarbeidsformer med aktørene i markedet for kunne nå sine målsettinger. Det arbeides særskilt med dette. Det må også vurderes hvilke boliger i den kommunale boligporteføljen som kan selges, enten til de som bor der i dag eller på det åpne markedet, slik at vedtatte handlingsplaner om rotasjon i den kommunale boligmassen etterfølges. Utover særskilte bevilgninger til Hotel Nobel, Reknes terrasse og Fabrikkvegen 4,6 og 8, bevilges det 20,0 mill. kroner årlig i perioden. Videre forløp fremover vil avklares i det løpende boligsosiale programarbeidet, og bli mer detaljert tallfestet i kommende periode.

Fabrikkvegen 4, 6 og 8 – nye boliger

Som kjent kjøpte Molde Eiendom KF de gamle studentboligene i Fabrikkvegen sommeren 2013. Molde kommune fikk tildelt kompetansemidler til en konseptutredning av mulig bruk og ombygging av bygningene.

Konseptutredningen er utført i samråd med alle kommunale enheter som arbeider i det boligsosiale feltet. Det er videre utarbeidet et skisseprosjekt som nå blir lagt til grunn for det videre arbeidet. Skisseprosjektet viser mulighet for cirka 50 boenheter, der alle er universelt utformet, og er i størrelsesorden fra cirka 24 til 70 kvadratmeter. Det vil bli en blanding av omsorgsboliger i bofellesskap, kommunale utleieboliger og ordinære boliger. Prosjektet vil kunne være selvfinansierende ved hjelp av lån og tilskudd til omsorgsboliger og kommunale utleieboliger, samt husleiebetaling fra beboerne. Det bevilges midler til realisering i 2017 og 2018.

Nobel omsorgsboliger

Molde kommune kjøpte Hotel Nobel sist vinter. Etter dette har en arbeidet med utviklingen av bygningen til bofellesskap med heldøgns pleie- og omsorg. Skisseprosjekt er utarbeidet og viser 25 boenheter i bofellesskap. Det er også gitt rom for fellesarealer og areal til betjening. Prosjektet presenteres for Husbanken i oktober 2016, og vil kunne være selvfinansierende ved hjelp av tilskudd og lån til omsorgsboliger samt husleiebetaling fra beboerne. Det bevilges midler til realisering av prosjektet i 2017.

Reknes Terrasse

Det vises til kommunestyrets vedtak i PS 52/16 om kjøp av tre eiendommer i Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Dette med hensikt om å fremskaffe sentrumsnære boliger til bruk i kommunens boligsosiale arbeid. Arbeidet med utforming av kontrakter med grunneierne er nå i sluttfasen. Det er viktig å komme i gang med planlegging og gjennomføring av tiltaket. De legges inn midler til kjøp og planlegging/prosjektering i 2017, og videre midler til gjennomføring. Det vil bli lagt frem egen sak for endelig godkjenning av prosjektet når detaljprosjektering er utført og endelige kostnader er fastlagt.

Vis undermeny