Kirkelig fellesråd

Drift

Hele 1 000

Samhandling

Samhandling
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 9 825 9 943 10 484 10 480 10 476
Lønns- og prisvekst 118 197 0 0 0
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 23
Lønnsoppgjør kap. 4 118 174
Andre rammeendringer 0 344 -4 -4 -4
Tilbakeført generelt rammetrekk 100
Diverse prosjekt kirkelig fellesråd 200
Rentekompensasjon knyttet til Den norske kirke -2 -2 -2 -2
Økt rentekompensasjon knyttet til Den norske kirke (ombygging kapell og kontorfløy og nytt orgel Røvik kirke) 46 -2 -2 -2
Ny driftsramme 9 943 10 484 10 480 10 476 10 472

Kommentar til samhandlingen

Med utgangspunkt i rammeoverføringen fra Molde kommune har Molde kirkelige fellesråd ansvar for å utføre følgende oppgaver:

  • Økonomiske og administrative oppgaver for kirken i Molde.
  • Drift og vedlikehold av kirker og kirkelige kontorer.
  • Arbeidsgiveransvar for lokalt kirkelige ansatte.
  • Utarbeidelse av mål og planer.
  • Forvaltning, herunder ansvar for drift og vedlikehold av gravplassene i kommunen. Praktisk skjøtsel av gravplassene utføres i henhold til avtale om tjenesteyting av kommunens avdeling for park og idrett.

I tillegg til kommunal finansiering mottar og forvalter fellesrådet statlige midler til spesifiserte formål. Det statlige tilskuddet er øremerket og gir lite handlingsrom utover lønnsrefusjon til angitte stillinger.

I rammen for 2017 forslås det en tilbakeføring av rammetrekket fra 2016, dette gir mulighet til å videreføre driften på samme nivå som i 2016. Endringen på 0,2 mill. kroner på diverse prosjekt har tidligere år vært bevilget som investeringsmidler. Bevilgning som driftsmidler utvider handlingsrommet noe til å løse flere av de forholdsvis store utfordringene med drift og vedlikehold av kirkebyggene.

Kirken i Molde består av fem sokn fordelt på to samarbeidsområder. De er organisert med to staber hvorav ansatte knyttet til domkirken og fellesrådets administrasjon er samlokalisert i Gotfred Lies plass 4.

Kirkelig fellesråd dekker utgifter til lønn og utstyr for de ansatte i soknene slik at gudstjenester og kirkelige handlinger, diakoni, kirkemusikk, forkynnelse og trosopplæring, som menighetsrådene har virksomhetsansvar for kan gjennomføres. Kirkens arbeid bidrar til et variert og betydningsfullt tilbud av aktiviteter til byens befolkning. Det gjennomføres ukentlig mange aktiviteter som engasjerer barn, unge og voksne i kommunen. Kirkens ansatte er gjennom dette til stede i en stor bredde av innbyggernes livsfaser som er fylt med både sorg og glede.

Investering

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2017 Økonomiplan
opprinnelig justert 2018 2019 2020
Gravplasser – mur og gjerder NY 640 640
Kirkegårdsutvidelser 5609 14 400 18 700 8 000 4 000
Veg og parkeringsplass nytt menighetshus Røbekk NY 1 000 1 000
Sum investeringer 9 000 4 000 640

Gravplasser – mur og gjerder

Det er behov for utbedring og oppgradering av mur og gjerder ved Tøndergård og Røvik gravplasser. Det avsettes 0,6 mill. kroner i 2019.

Kirkegårdsutvidelser

Siste feltet ved Tøndergård gravplass er nå tatt i bruk og vil være fullt sommeren 2018. Røbekk gravplass vil kunne benyttes til 2021. For å opprette tilstrekkelig antall gravplasser for hele byen for de neste 50 år, er det nødvendig med 3 500 nye graver, og da kunne dekke behovet frem til 2065. Til dette må en ny gravplass på 30 dekar opparbeides. Areal er avsatt i kommuneplanen, og reguleringsarbeidet og planleggingen for ny gravlund vil starte med det første og foregå koordinert og samordnet. Det er utført arkeologiske undersøkelser, og området påregnes å bli frigitt. Det bevilges 8,0 mill. kroner i 2017 og 4,0 mill. kroner i 2018. Det kan bil ytterligere investeringsbehov i perioden.

Veg og parkeringsplass ved nytt menighetshus på Røbekk

I forbindelse med bygging av nytt menighetshus/kirkesenter på Røbekk, er det inngått avtale om bygging av ny veg og parkeringsplass. Nytt menighetshus skal erstatte menighetens virksomhet i Bergmo kirke. Molde kommune har som kjent kjøpt Bergmo kirke, og skal overta denne sommeren 2017. Det bevilges 1,0 mill. kroner i 2017 til veg og parkeringsplass.

Vis undermeny