Molde havnevesen KF

Drift

All havnedrift som tidligere lå i Molde Havnevesen KF, ble overført til et nyetablert interkommunalt havnevesen som fikk navnet Molde og Romsdal Havn IKS. Fra 1. januar 2007 ble alle ansatte i Molde Havnevesen KF overført til Molde og Romsdal Havn IKS. Molde Havnevesen KF eier fortsatt alle havneinnretninger i Molde havn, og er således Molde kommunes eiendomsselskap i havna. Molde Havnevesen KF har et eget styre som er politisk oppnevnt av Molde kommune.

Molde Havnevesen KF har leieinntekter fra Molde og Romsdal Havn IKS. Hovedtall fra drifts- og investeringsbudsjettet går frem av tabell nedenfor.

Hele 1 000

Driftsbudsjett 2017

Driftsbudsjett 2017
Budsjett
2016 2017
Driftsinntekter 1 400 1 600
Sum driftsutgifter -2 640 -2 850
Brutto driftsresultat -1 240 -1 250
Finansresultat -1 135 -1 400
Motpost avskrivninger 2 600 2 800
Netto driftsresultat 225 150
Interne finanstransaksjoner -225 -150
Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0

Investering

Hele 1 000

Investeringsbudsjett 2016

Investeringsbudsjett 2016
Budsjett
2016 2017
Investeringer 15 500
Avsetning til ubundet investeringsfond 150 150
Sum finansieringsbehov 15 650 150
Bruk av ubundet investeringsfond 9 000
Bruk av eksterne lånemidler 6 500
Overføring fra driftsbudsjettet 150 150
Sum finansiering 15 650 150

Kommentar til investeringen

Molde havnevesen KF har ingen driftsmessig samhandling med Molde kommune. Investeringsbudsjettet blir dekt av foretakets egne midler og eksterne lånemidler.

Vis undermeny