Molde Vann og Avløp KF

Drift

Molde Vann og Avløp KF er et kommunalt foretak med ansvar for den kommunale vannforsyningen og avløpshåndteringen. Foretaket har eget styre som er direkte underlagt kommunestyret i henhold til lov om kommunale foretak.

Foretaket er en ren selvkostvirksomhet. Det vil si at foretaket skal finansiere egen drift gjennom gebyrinntekter og andre inntekter. Eventuelle merinntekter ved årets slutt avsettes til bundne fond.

Foretaket har 47 ansatte. Foretaket forvalter, drifter og utvikler 285 km hovedvannledning og 345 km med hovedledninger for avløpsvann og overvann. Foretaket har forvaltnings- drifts- og vedlikeholdsansvar for to større vannrenseanlegg og 13 større avløpsrenseanlegg.

Foretaket har også fått delegert kommunens ansvar for oppfølging av renovasjon. Foretaket utfører, etter en bestilling fra basisorganisasjonen, tjenester på miljøområdet for basisorganisasjonen, dette blir refundert foretaket til selvkost.

I budsjettet er det lagt opp til å fortsette overgangen mot mer driftsfinansiert utskifting av ledningsnett. Dette vil på kort sikt gi økte gebyrer, men på lengre sikt gi reduserte kapitalkostnader og dermed gi lavere gebyrer. Innenfor avløpsområdet vil nedtrapping i fondstapping føre til en økning av gebyrgrunnlaget. Alle deler av foretaket legger vekt på være kostnadseffektive.

Kommentarer til samhandling

Foretaket kjøper en rekke tjenester fra basisorganisasjonen. Metodikk for fastsetting av overheadkostnader har vært et tema som har vært oppe jevnlig siden foretaksetableringen. En er nå i mål med å etablere et omforent system for belastning av overheadkostnader i henhold til veileder. Overhead for 2017 er satt til knappe 5,2 mill. kroner. De endelige utgiftene for tjenestekjøpene fastsettes gjennom etter-kalkulering i forbindelse med regnskapsavslutning.

Investering

Kommentar til investeringen

Låneopptak til foretakets investeringer skjer i regi av Molde kommune. Foretaket låner fra basisorganisasjonen, til gjennomsnittlig innlånsrente. I 2017 er det budsjettert med 1,75 pst. innlånsrente. Samlet saldo på langsiktige lån er per 1. januar 2016 på 478,4 mill. kroner.

Investeringene bestemmes dels av tilstanden på gamle rør og nye byggefelt, og dels av statlige føringer. Molde har fortsatt mange gamle ledninger, og dette gjør at lekkasjetallene er for store. I 2017 legges det opp til en utskifting av 1,7 pst. av vannledningene og 1,6 pst. av avløpsledningene.

Vis undermeny