Moldebadet KF

Drift

Moldebadet KF ble etablert 29. mars 2007 og åpnet 10. april 2010. Foretaket skal i henhold til vedtektene, på kommunens vegne, eie og besørge god forvaltning og drift av Moldebadet. Moldebadet skal stimulere til å bedre folkehelsen. Moldebadet skal være et tilbud som gjør Molde til en mer attraktiv by å bo i og besøke. Disse målene kan nås gjennom kontinuerlig utvikling av foretaket.

Sameiet Gideonvegen 1

Sameiet består av eierne Molde kommune og Angvik eiendom. Styrets hovedoppgave er å få til god samhandling i huset og sørge for at bygget og uteområdet holdes i god stand og fremstår som rent og ryddig. Styret fordeler fellesutgiftene, utarbeider avtaler, samt andre forhold vedrørende daglig drift.

Eiendommen er delt i følgende tre eierseksjoner:

Seksjon 1: Molde kommune v/Moldebadet KF eier 49,8 pst.
Seksjon 2: Seilet Hotell Eiendom AS eier 35,2 pst.
Seksjon 3: Parkgården AS eier 15,0 pst.

Moldebadet KF

Moldebadet har et marked bestående av ulike brukere. Disse kan deles inn i følgende områder: vanlig publikum, skole, idrett, helse, lag og organisasjoner, bedrifter og turister.

Hele 1 000

Samhandling

Samhandling
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Dekning av kapitalutgifter 6 844 6 720 6 661 6 544 6 435
Tidligere rammetrekk -483 -483 -483 -483 -483
Ekstra driftstilskudd 1 000
Renter forskutterte spillemidler 138
Dekning av finansutgifter – egne investeringer -52 -52 -52 -52 -52
Sum 6 447 7 185 6 126 6 009 5 900
Dekning av underskudd 2014 1 500
Dekning av underskudd 2015 1 900
Dekning av underskudd 2016 1 900
Sum før momskompensasjon og kjøp av tjenester 7 947 10 985 6 126 6 009 5 900
Kompensasjon mva drift -1 000 -1 100 -1 100 -1 100 -1 100
Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. -408 -417 -417 -417 -417
Totalsum 6 539 9 468 4 609 4 492 4 383

Kommentarer til samhandling

Moldebadet er et praktbygg både arkitektonisk, teknologisk og med tanke på universell utforming. Foretaket er eier og drifter av bygget. Styret har signalisert at vedlikeholdet skal tas fortløpende, og at eventuelle påfølgende investeringer skal gjøres i samsvar med prinsipper og intensjoner nedfelt i grunnprosjektet.

Kommunestyret har vedtatt 7 hovedmål for Moldebadet

  1. Hele Moldebadet skal i størst mulig grad være tilgjengelig for besøkende i den ordinære åpningstiden.
  2. Moldebadet skal være et synlig og profilert anlegg for barnefamilier, ungdom, seniorer, fysisk aktive og livsnytere. Organisert idrett har sin definerte plass i anlegget, og det tilrettelegges for treninger og aktiviteter for denne gruppen.
  3. Moldebadets besøkende skal ha en positiv opplevelse av både anlegg og service.
  4. Moldebadet skal utvikle ulike kurs med egne instruktører.
  5. Moldebadets ansatte skal ha god kompetanse om produktet og være lojale mot bedriftens verdier.
  6. Moldebadet skal kontinuerlig vedlikeholde bygg og utstyr for å få en mest mulig rasjonell økonomisk drift, og anlegget skal være rent og innbydende for de besøkende.
  7. Moldebadet skal, i samarbeid med Bris trening og Klinikk Hud og Spa, arbeide for å bedre folkehelsen. Badet skal bidra til å tilrettelegge slik at besøkende får gode og tilpassende tilbud gjennom godt samarbeid og nye felles prosjekter.

Moldebadet skal være åpent og til for alle. Badet skal yte god service og ha stort fokus på driftshygiene og sikkerhet. Samtidig som det forventes at Moldebadet skal drives i en driftsmessig balanse.

Badets inntektsgrunnlag

Moldebadet har i 2016 hatt en ekstern gjennomgang foretatt av to konsulenter. Rapporten viser at billettprisene harmonerer med prisnivået ved bad det er naturlig å sammenligne seg med. Samme utredning viser at antall besøkende ved Moldebadet er høyere enn gjennomsnittet i fylket og også høyere enn landsgjennomsnittet. Potensialet for en ytterligere inntektsøkning antas derfor å være begrenset. Foretaket arbeider kontinuerlig mot et høyt besøkstall gjennom å legge vekt på aktivt salg, mer satsing på markedsføring, bygge opp flere tilbud med inntektsgivende kurs og tilby pakkeløsninger for skole og institusjoner.

Badets utgifter og driftsbalanse

Foretaket har siden oppstart gått med underskudd og administrasjonen har arbeidet kontinuerlig for å øke inntektene og effektivisere driften.

På utgiftssiden har den eksterne gjennomgangen sett på badefaglig drift og teknisk drift/bygg. Rapporten konkluderer med at Moldebadet drifter bra, men at det er et innsparingspotensial gjennom en mer fleksibel bruk av bemanning, og ved å gjennomføre tiltak på det tekniske anlegget. Rapporten skal opp til politisk behandling i løpet av høsten 2016.

Moldebadet KF har fått tildelt en netto driftsramme på 9,5 mill. kroner for 2017 fra morselskapet. Innenfor denne rammen skal 6,7 mill. kroner gå til å dekke kapitalutgifter og 3,8 mill. kroner til å dekke underskudd fra 2015 og estimert underskudd for 2016. For å få tid til å tilpasse driften etter de funn som er gjort i den eksterne rapporten, gis foretaket et ekstra driftstilskudd på 1,0 mill. kroner i 2017. De øvrige driftsutgiftene skal dekkes fullt ut av foretakets inntekter. Foretaket omfattes av momskompensasjonsordningen, og som en del av samhandlingen overføres kompensasjonen til morselskapet. Foretaket betaler for de tjenestene morselskapet yter, som regnskap, IKT, lønn med mere.

Investering

Kommentar til investeringen

Serveren til enheten trenger vesentlige oppgraderinger for å kunne tilfredsstille Moldebadets behov for dataløsninger. Det bevilges 0,3 mill. kroner i 2017, dette er en videreføring av tildelt ramme i 2016.

Vis undermeny