Kulturskolen

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 9 217 9 480 9 096 9 063 9 063
Driftsinntekter -14 034
Driftsutgifter 23 251 9 480 9 096 9 063 9 063
Lønns- og prisvekst 263 82
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 255 149
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 8 5
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 56
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -128
Andre rammeendringer -466 -33
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 200
Husleie, renhold og vaktmestertjenester Gjestestova -1 426
Forvaltning, drift og vedlikehold nye kulturskolen – anslått av Molde Eiendom KF til 400 kroner per kvm inkl. renhold 760
Kapitalkostnader ny elvarebil -33
Ny driftsramme 9 480 9 096 9 063 9 063 9 063

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2017–2020

Molde kulturskoles visjon er: «Kulturskole for alle».

Molde kulturskole skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen og regionen, gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen fagområdene dans, kunst, musikk og teater.

Kulturskolen er en lovfestet kommunal oppgave, forankret i opplæringsloven. For Molde kulturskole er nasjonal rammeplan, lokal læreplan og læreplan for programfag musikk, dans og drama styringsverktøy for innholdet og organisering.

Kulturskolens oppgaver:

  • Tilbyr undervisning til cirka 1 200 elevplasser innen dans, kunst, musikk og teater. Kulturskolens tilbud skal omfatte breddetilbud, kjernetilbud og fordypningstilbud.
  • Gir undervisning innen alle utøvende programfag ved Molde videregående skole (MDD – musikk, dans og drama).
  • Tilbyr instruktør- og dirigenttjenester til det frivillige musikkliv.
  • Koordinerer og produserer for den lokale kultursekken i samarbeid med andre profesjonelle kulturaktører og grunnskolene.
  • Samarbeider med barnehagene om «musikk i barnehagedagen».
  • Er samarbeidspart for grunnskolene for kompetansemål i estetiske fag og for kulturaktivitet i SFO.
  • Bidrar med utøvende musikertjenester.
  • Produserer konserter, utstillinger, teater- og danseforestillinger.


Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Kulturskolens ramme er fra 2017 redusert med 1,4 mill. kroner, tilsvarende enhetens utgifter til husleie, renhold og vaktmestertjenester ved Gjestestova. Molde Eiendom KF skal stå for forvaltning, drift og vedlikehold av det nye kulturskolebygget. Foretaket skal fakturere kulturskolen for sine tjenester, og enhetens ramme er derfor styrket med 0,8 mill. kroner. Møre og Romsdal fylkeskommune skal dekke sin andel av driftsutgiftene knyttet til undervisningen ved Molde videregående skole. Arbeidet med ny samarbeidsavtale er i sluttfasen. Ramme til renhold, forvaltning, drift og vedlikehold er fremdeles usikker, og eventuelle endringer utover det som er lagt inn i rammen må løses når det er kjent.

Enhetens ramme er styrket med 0,2 mill. kroner ved at det generelle rammetrekket i 2016 blir tilbakeført.

Fremtidige utfordringer

Nytt kulturskolebygg

Nytt kulturskolebygg, med gode funksjoner og universell utforming, har gitt enheten svært gode muligheter til å skape en mangfoldig og inkluderende arena for opplæring innen kunst- og kulturfagene. Samhandling mellom Molde kulturskole og Møre og Romsdal fylkeskommune er den bærende faktoren som gjør dette mulig.

Videreutvikle samarbeidet med Molde videregående skole

Kvalitet i undervisningen og godt læringsmiljø er det vesentlige for rekruttering og for å hindre frafall av elever i det videregående løpet. Plattformen for samhandlingen er samarbeidsavtalen mellom Molde kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Nye aktuelle samarbeidsområder kan være «kunst og design» og «nasjonal jazzlinje».

Kvalitet og sammenheng – de estetiske fagene i hele opplæringsløpet

De to perspektivene «kunst- og kulturfagenes egenverdi» og «kulturfagenes instrumentelle verdi for et godt oppvekstmiljø» er begge viktige innganger til utfordringen å gi alle barn og unge mulighet for deltagelse i utøvende kulturfag. Skal målene i kommunalt planverk (barne- og ungdomsplanen, rammeplan for barnehagene, læreplan for grunnskolene, kulturplan, frivilligplan og kulturskolens rammeplan/læreplan) svares ut, må det arbeides tverrfaglig og systematisk med kvalitet og sammenheng for de estetiske fag og kulturaktivitet i hele opplæringsløpet fra barnehage til videregående skole. Kulturskolens rolle er å drive frivillig opplæring og å være et ressurs- og kompetansesenter for skole, barnehage og frivillig kulturliv. Enheten vil ta nytt initiativ til og bidra i dette tverrfaglige arbeidet.

Utvikle tilbud til flere målgrupper

«Kulturskole for alle» fordrer også at alle som ønsker det skal ha mulighet til å utfolde seg innen kunstfagene: dans, kunst, musikk og teater. I dag har enheten ikke godt nok tilpassede tilbud til barn og unge med utviklingshemminger eller til asylsøkere/innvandrere. Enheten har startet planleggingsarbeid for å utvikle tilbud, og forventer å sette trykk på dette arbeidet.

Enheten vil utvikle tilbudene ved utviklingstilskudd fra ulike støtteordninger, i kombinasjon med prioritering innenfor ramme.

Samordne og utvikle kulturskoletilbudet i ny, større kommune

Enheten ser frem til å bidra inn i utfordringene og mulighetene som ligger i etablering av en større kommune.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2017 Økonomiplan
gjeldende ny 2018 2019 2020
Elvarebil 5351 300
Sum investeringer 300

Ny elvarebil

I forbindelse med lærernes oppdrag som dirigenter og annen virksomhet rundt omkring på skolene i kommunen, ønsker kulturskolen å anskaffe en varebil med elmotor. Tiltaket egenfinansieres ved reduksjon i bruk av kjøregodtgjørelse.

Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2017 Økonomiplan
gjeldende ny 2018 2019 2020
Ny kulturskole 5106 125 000 400
Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering 5545 6 600 6 600
Sum investeringer 7 000

Molde kulturskole – avsetting i garantitiden

Nybygget står ferdig og ble tatt i bruk i oktober 2016. For å ha tilgjengelige midler i garantitiden avsettes 0,4 mill. kroner i 2017. Midlene avsettes fra bevilget totalramme og er dermed kun en videreføring.

Molde kulturskole – Rådstua og fengselsbygget – fasaderehabilitering og oppgradering

Fasaderehabilitering av Rådstua og fengselsbygget, samt oppgradering av andre etasje i Rådstua har ikke vært med i totalrammen for bygging av ny kulturskole. For å berge allerede utført rehabilitering innendørs i fengselsbygget, har det vært nødvendig å starte fasaderehabilitering av bygget. Dette grunnet tidligere fasadebehandling som ga innvendige fuktproblemer.

For å kunne ferdigstille byggene er det innhentet priser, og arbeidet kan utføres snarest mulig i 2017. Totalkostnad er beregnet til 6,6 mill. kroner der fasaderehabilitering av fengselsbygget utgjør cirka 3 mill. kroner. Arbeidet blir utført i samråd med Riksantikvarens anbefalinger og veiledning.

Vis undermeny