Kulturtjenesten

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 34 670 34 893 34 958 34 648 33 348
Driftsinntekter -10 795
Driftsutgifter 45 465 34 893 34 958 34 648 33 348
Lønns- og prisvekst 223 255
Lønnskompensasjon park overføres til Molde bydrift -89
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 185 108
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 38 25
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 203
Statsbudsjett 2017 – økning tilskudd Romsdalsmuseet (2,5 pst.) 29
Statsbudsjett 2017 – økning tilskudd Teateret Vårt jf. statens tilskudd 70
Statsbudsjett 2017 – økning tilskudd Moldejazz 0
Spesiell prisvekst – økning tilskudd andre tros– og livssynssamfunn 111
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -202
Andre rammeendringer -190 -310 -1 300
Endring av periodisering 500 -500
Økte inntekter Molde idrettspark -1 600
Økte utgifter Molde idrettspark 300
Vertskap ungdomsutveksling 50 -50
Overføring av park til Molde bydrift -3 565
Idrettsanlegg på kommunal grunn 300
Opprustning utstyr, haller, baner/friidrettstadion 160
Turstier moldemarka 80
Maskinelt utstyr – idrett 160
Statsbudsjett 2017 – tilskudd til frivilligsentraler 365
Opphør av vakanse 100 pst. stilling kultursjef 1 000
K-sak 120/16 – øke støtten til frivillige lag og foreninger 1 000
Ny driftsramme 34 893 34 958 34 648 33 348 33 348

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2017–2020

Kommunestyret vedtok i sak 120/16 en styrking av rammen for kulturtjenesten med 1,0 mill. kroner, som skal øke støtten til frivillige lag og foreninger.

Kulturtjenestens viktigste oppgave er å tilrettelegge for at Molde kommune skal ha et levende og pulserende kulturliv som gir rom for fellesskap, utfoldelse, deltakelse og opplevelse for alle. Visjonen er at Molde skal være en åpen, aktiv og inkluderende kulturkommune. Kulturtjenesten består av tre avdelinger: allmenn kultur, Molde bibliotek, samt idrett og friluftsliv.

Allmenn kultur

Kulturtjenesten fordeler tilskudd til frivillige lag og foreninger, til profesjonelle kulturinstitusjoner tilhørende i kommunen og til trossamfunnene utenfor Den norske kirke. Tiltak i kulturplan og frivilligplan følges opp i samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.

Kulturtjenesten har driftsansvar for virksomhetene Molde frivilligsentral, Tomrommet fritidsklubb, Ungdomsplassen (UP) og eldres kultursenter. Hjelset servicesenter driftes gjennom en partnerskapsavtale. Kulturtjenesten er også koordinator for Molde ungdomsråd, følger opp fribyforfatter-ordningen og driver utleie av rådhussalene, kulturhuset og Bjørset aktivitetshus.

Molde bibliotek

Molde bibliotek har årlig et utlån på cirka 100 000 bøker og andre medium. Samlet besøkstall er på cirka 110 000. Utlåns- og besøkstallene har gått noe ned siden forrige år, dette skyldes først og fremst redusert etterspørsel etter film og musikk. Det legges også opp til en omfattende formidling via digitale kanaler. Biblioteket tilbyr dataopplæring, har ukentlige barnetimer og stor bredde i kveldsarrangementer. Disse er gratis, og arrangeres i samarbeid med de andre institusjonene på Plassen, samt andre aktører. Besøk av skoleklasser, litteraturformidling, språkkafé og høytlesning ved institusjonene er også sentrale tilbud fra Molde bibliotek. Frivillige utgjør en viktig ressurs i forbindelse med høytlesningen for eldre.

Idrett og friluftsliv

Idrett og friluftsliv har forvaltningsansvaret for kommunens sikra og usikra friluftsområder. Avdelingen er også et viktig kontaktpunkt for frivillige lag og organisasjoner, og ivaretar rådgivning og saksbehandling i forbindelse med spillemiddelsøknader. Rigging og praktisk tilrettelegging av møte- og forsamlingslokaler utføres i samarbeid med allmenn kultur.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Stillingen som kultursjef har vært vakant siden mai 2015. Kulturtjenestens rammer er nå styrket for å kunne ansette kultursjef i full stilling. Rammen for 2017 innebærer at en hel stilling ved Molde bibliotek fortsatt må holdes vakant. Allmenn kultur avhjelper i denne situasjonen, men til tross for dette så er svært marginal drift av biblioteket en konsekvens. Til tross for en skjerpet biblioteklov, med blant annet større krav til utadrettet virksomhet, så drives Molde bibliotek med færre ansatte enn før innflytting i Plassen.

Enhetens ramme er også styrket med 50 000 kroner for at Molde kommune skal kunne ta på seg vertskapet for den nordiske ungdomsutvekslingen mellom vennskapsbyene Borås, Vejle og Mikkeli i 2017.

Støtten til Teateret Vårt og Romsdalsmuseet følger av endringer i statsbudsjettet og de avtaler som Molde kommune er bundet av. Når det gjelder Moldejazz, er det i år Kulturrådet som fordeler de statlige midlene til de tidligere knutepunktfestivalene. Kulturrådet har signalisert at de, med gjeldene rammer for 2017, ikke vil kunne prisjustere støtten til de virksomhetene som tidligere var knutepunktfestivaler. For å opprettholde avtalt fordeling mellom stat, fylke og kommune legges det derfor ikke opp til prisjustering av Molde kommune sin støtte til Moldejazz for 2017.

Økningen på drøye 0,1 mill. kroner i tilskuddet til andre trossamfunn skyldes at antall medlemmer i andre trossamfunn enn den norske kirke har økt med 260 personer siden i fjor. Til sammen er 2 393 innbyggere i Molde registrert som medlemmer i andre trossamfunn.

Fra 1. oktober 2016 opphørte park og idrett som en virksomhet i kulturtjenesten. Park ble overført til Molde bydrift, mens idrett ble igjen i kulturtjenesten. Avdelingen ble omdøpt til «idrett og friluftsliv». Til sammen ble 7,7 årsverk og en netto ramme på 3,7 mill. kroner overført til Molde bydrift.

Stortinget har vedtatt at ansvaret for tilskuddet til frivilligsentraler skal overføres til kommunene. Med et lokalt ansvar skal det legges til rette for en videreutvikling av frivilligsentralene i tråd med lokale prioriteringer. Tilskuddet til frivilligsentralene fordeles særskilt innenfor kommunens rammetilskudd i en overgangsperiode på fire år. Molde kommunes tildeles knappe 0,4 mill. kroner i 2017, og kulturtjenesten godskrives tilsvarende beløp. Det legges opp til en gjennomgang av oppgaver og organisering av Molde frivilligsentral i 2017.

Flere investeringsprosjekt i kulturtjenesten, som idrettsanlegg på kommunal grunn og maskinelt utstyr idrett, opprusting av utstyr/haller/baner, samt turstier i moldemarka, vil over to år bli overført til driftsbudsjettet.

En rekke tiltak i frivilligplan og kulturplan forutsetter rammeøkning. Å sikre stabile tilskuddsrammer for frivillig sektor, som minimum ligger på 2013-nivå og justert for lønns- og prisstigning, er ett av eksemplene. Innenfor rammene i økonomiplanen 2017-2020 vil det være svært utfordrende å realisere slike tiltak.

Fremtidige utfordringer

Å tilpasse tjenestene slik at de både er fremtidsrettet og riktig dimensjonert ut fra etterspørsel og gjeldende rammer står svært sentralt i tiden fremover. Dette gjelder spesielt tilbudene til ungdom og eldre. Både ungdomsplassen (UP) og eldres kultursenter har forholdsvis lave besøkstall og utfordringer med å rekruttere nye brukere. Dialog med brukerne, god samhandling internt og fokus på tjenesteutvikling står svært sentralt i tiden fremover.

Vakansen ved Molde bibliotek gjør at sentrale oppgaver må nedprioriteres ved biblioteket. Flere arrangement kunne vært holdt, og flere prosjektmidler kunne vært hentet inn. Hvorvidt de samlede personalressursene i kulturtjenesten er fordelt på en optimal måte, må avklares videre.

Det forventes reduserte leieinntekter som følge av ombygging og renovering av Istadhallen og Idrettens Hus. Det gjelder fra høsten 2016 og frem til Molde idrettspark er ferdigstilt. Rammen til kulturtjenesten er ikke kompensert for dette inntektstapet.

I økonomiplanperioden er det også lagt til grunn betydelige økninger i leieinntektene for Molde idrettspark. En inntektsøkning på 1,6 mill. kroner vil innebære økte leiepriser for lag og organisasjoner. Det tillegger kulturtjenesten en betydelig utfordring å ivareta god dialog med brukerne og utvikle et prisregime som er akseptabelt for alle parter.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2017 Økonomiplan
gjeldende ny 2018 2019 2020
Infotavler og skilting turområder 5558 200 200
Maskinelt utstyr – idrett 5522 1 000
Turstier i moldemarka 5556 300
Sum investeringer 1 500

Infotavler og skilting turområder

Bruk av turområdene i våre nærområder skaper aktivitet og folkehelse. Det er viktig å opprettholde en viss grad av informasjon om de aktuelle turområdene. Det er innført ny standard med metallskilt og gamle treskilt er planlagt skiftet ut. Det er søkt om midler til utskifting og kommunens egenandel er 0,1 mill. kroner. Det bevilges derfor 0,2 mill. kroner i 2017 til formålet hvor halvparten vil bli finansiert av tilskudd.

Maskinelt utstyr – idrett

I forbindelse med splitting av park og idrett har det vært en deling av maskinelt utstyr, samt areal som skal driftes. Idrett skal drifte moldemarka og Julneset, i tillegg til alle idrettsanleggene. Det er i denne sammenheng behov for en mellomstor traktor med rett marktrykk for å dekke behovet for vedlikehold på idrettsanleggene og det stadig økende turvegnettet, traséer og stier i moldemarka. Det bevilges 1,0 mill. kroner i 2017.

Turstier i moldemarka

For å forhindre større renoveringsarbeid på turveinettet i moldemarka, som er opparbeidet sammen med frivillige organisasjoner, er det viktig med utbedringer. I 2017 vil turstien opp til Tusenårsvarden bli opprustet og utbedret. Det bevilges 0,3 mill. kroner i 2017 til dette. Videre i økonomiplanen legges det kun opp til årlig vedlikehold, og rammen flyttes derfor over i driftsbudsjettet.

Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2017 Økonomiplan
gjeldende ny 2018 2019 2020
Kulturhuset – oppgradering av tekniske anlegg og bygning NY 1 200 1 200
Området Molde idrettspark 5537 187 100 184 300 61 500 79 539
Træffhuset – arbeid etter brannrapport 5546 800 800
Sum investeringer 62 300 80 739

Molde idrettspark – utvikling, renovering og nybygg

Kommunestyret vedtok i sak 120/16 en brutto kostnadsramme for Molde Idrettspark, delprosjekt Idrettens Hus, satt til 110 mill. kroner i henhold til vedtaket 115/16. Dette vil si en reduksjon på 60 mill. kroner.

Sak om utvikling i området Molde idrettspark har versert flere ganger i kommunens politiske organ helt siden Moldebadet ble tatt i bruk i april 2010 og svømmehallen i Idrettens Hus ble stengt. Det har så langt vært en grundig prosess der også idrettens lag, foreninger og råd har vært med i prosessen.

Molde kommunestyre behandlet sak PS 50/15 Molde idrettspark – godkjenning av utviklingsplan som grunnlag for det videre arbeid, i sitt møte 18. juni 2015. Prosjektet består av fire prioriterte tiltak: Reknesbanen, Istadhallen, Idrettens Hus og uteområde for egenorganisert aktivitet.

I budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016–2019 ble det fattet vedtak om å redusere brutto investeringsramme til prosjektet med 60,0 mill. kroner fordelt med 10,0 mill. kroner i 2016 og 25,0 mill. kroner både i 2017 og 2018.

Det er lagt frem egne saker for både Reknesbana og Istadhallen, og begge disse delprosjektene ble vedtatt gjennomført i tråd med opprinnelig utviklingsplan. Reduksjonen i brutto investeringsramme må derfor tas på Idrettens Hus.

Det er inngått avtale med Møre og Romsdal fylkeskommune om at fylkeskommunen skal ha kroppsøvingsarealer for elevene ved Molde videregående skole og Romsdal videregående skole i nye Molde idrettspark, primært i Idrettens Hus. Fylkeskommunen har definert sitt behov for nødvendig trenings- og aktivitetsareal på dagtid til dette formålet, og det er forutsatt at Molde kommune disponerer det samme arealet på ettermiddag- og kveldstid, samt i helgene. Møre og Romsdal fylkeskommune vil medfinansiere prosjektet i henhold til deres bruk av arealene, etter samme modell som for den nye kulturskolen i Molde og andre idrettsbygg i fylket.

I tillegg til rombehovet som fylkeskommunen har definert, var Molde idrettspark planlagt med arealer for turn, atlet-idretter (taekwondo, bryting, boksing, judo med mer), spinning/styrkerom, og annet. I avtalen med Møre og Romsdal fylkeskommune er det forutsatt at skoleelevene skal ha tilgang til deler av dette arealet på dagtid, etter nærmere avtale.

I tillegg til økonomisk bidrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune, vil prosjektet få tilskudd og refusjon gjennom etablerte statlige ordninger som spillemidler og kompensasjon av merverdiavgift.

Valgt arkitekt og rådgivende ingeniører for planarbeidet har frem til sommeren 2016 arbeidet med skisser for rehabilitering og påbygging av Idrettens Hus. Dette i håp om å komme frem til løsninger som kan forenes med redusert investeringsramme vedtatt i budsjett for 2016. Dette viser seg imidlertid å være svært vanskelig. Arealeffektiviteten i eksisterende bygning er dårlig, og for å få tilstrekkelig areal til valgte aktiviteter, og for å kunne opprettholde forpliktelsene til fylkeskommunen, må nybygde arealer bli tilstrekkelig større. Dette vil også føre til uforholdsmessig høye driftsutgifter. På denne bakgrunn har det den siste tiden vært arbeidet med skisser der eksisterende bygning rives og det bygges et nytt bygg. Da blir det et mer rasjonelt bygg som er cirka 2 500 kvadratmeter mindre enn ved renovering og påbygg. Dette vil utgjøre vesentlig mindre driftsutgifter årlig, selv om investeringene til rivning og nybygg blir vesentlig høyere.

Arkitekt og rådgivende ingeniører jobber også med å beskrive hvilke areal som kan renoveres og bygges innenfor redusert ramme i tråd med budsjettvedtak for 2016. Det vil bli lagt frem egen sak om Idrettens Hus i desember 2016, der rådmannens vurderinger og innstilling vedrørende fremtidig løsning vil bli belyst på en mer detaljert måte.

For å ta høyde for valg av løsningen med rivning av eksisterende bygg og bygging av et nytt Idrettens Hus, er det lagt inn en økt netto investeringsramme i investeringsbudsjettet på 57,2 mill. kroner i forhold til budsjettvedtak for 2016. Dette øker Molde kommunes netto lånegjeld med 35,0 mill. kroner.

Kulturhuset – oppgradering av tekniske anlegg og bygning

Varme- og ventilasjonsanleggene i kulturhuset er nedslitt og må oppgraderes. Likeså må noen oppgraderinger skje med bygningskroppen. For å kunne starte arbeidet med de mest nødvendige oppgraderingene avsettes 1,2 mill. kroner i 2018.

Træffhuset – oppgradering etter brannsyn og branntekniske pålegg

Etter utført branntilsyn og tilhørende brannteknisk rapport må det gjennomføres en del branntekniske utbedringer i Træffhuset for å kunne ivareta sikkerheten til aktivitetene i bygget. Det bevilges 0,8 mill. kroner i 2017.

Vis undermeny