Politisk behandling med vedlegg

Saksprotokoll i Molde kommunestyre 15. desember 2016 – k-sak 120/16

 1. Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for perioden 2017–2020 med de endringer i forhold til rådmannens skisse som fremkommer av kommunestyrets behandling og vedtak.

  I forhold til rådmannens skisse foreslås følgende endringer for 2017 og videre i økonomiplanperioden:
  • Styrking av rammen for skole med 2 500 000 kroner, som blant annet skal gå til tiltak vedtatt i sak 106/16 «Kvalitetsmelding for grunnskolen i Molde».
  • Styrking av rammen for barnehager med 900 000 kroner, som blant annet skal gå til styrking av kompetansen i barnehagene.
  • Styrking av rammen for kulturtjenesten med 1 000 000 kroner, som skal øke støtten til frivillige lag og foreninger.
  • Styrking av rammen for pleie- og omsorgsområdet med 2 400 000 kroner, som primært skal gå til styrking av hjemmetjenesten.
  • Styrking av rammen for personal- og organisasjonsavdelingen med 200 000 kroner. Dette for å øke fokus på problemet med salg til mindreårige gjennom midler til økt og endret kontrollfunksjon.
  • Økte skatteinntekter med 7 000 000 kroner.
 2. Budsjettet vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling/enhet og kirkelig fellesråd.
 3. Eiendomsskatten for 2017 skrives ut med 3,59 promille av eiendomsskattetaksten som er oppjustert med 0,4 pst. for 2017. Oppjusteringen er beregnet ut ifra takstene i 2012.
 4. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom enhetene i kurante saker. Dette innbefatter blant annet endringer i oppgavefordeling, fordeling av bevilgningen på felles lønnsreservepott i samsvar med nye lønnsavtaler godkjent av formannskapet, fordeling av andre fellesutgifter hvor fordeling ned på den enkelte enhet ikke er kjent ved utarbeidelsen av budsjettet, endringer i rammetimetall mellom de ulike skolene som følge av naturlige endringer innenfor en politisk definert totalramme og flytting av tjenestetilbud fra en enhet i til en annen.
 5. Igangsetting av nye investeringsprosjekt, eller utvidelser av allerede igangsatte prosjekt, skal ikke skje før nødvendige avklaringer og utredninger er foretatt, og nødvendige politiske vedtak er fattet. Igangsetting skal så skje på bakgrunn av skriftlig bestilling fra rådmannen ved kommunalsjef for plan og utvikling.
 6. Rammene for driftsmessig samhandling mellom Molde kommune (morselskapet) og de kommunale foretakene blir som beskrevet under kommunale foretak og kirkelig fellesråd.
 7. Molde kommune bruker 390,9 mill. kroner i eksterne lån til finansiering av budsjetterte investeringer i henhold til vedlagte spesifikasjoner. Bruken fordeler seg slik: morselskapet: 140,3 mill. kroner, Molde Eiendom KF – formålsbygg: 101,5 mill. kroner, Molde Eiendom KF – utleieboliger: 103,4 mill. kroner, Molde Vann og Avløp KF: 45,4 mill. kroner og Moldebadet KF: 0,3 mill. kroner. Nytt lån fratrukket eventuelle ubrukte lånemidler forutsettes avdratt over investeringenes levetid. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket, herunder akseptere lånevilkårene.
 8. I tillegg til låneopptak i pkt. 7, tar Molde kommune opp startlån i Husbanken på 75,0 mill. kroner for videreutlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån.
 9. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser, og gebyrer for 2017 normalt indeksreguleres med forventet lønns- og prisvekst.
 10. Ordførerens godtgjørelse for 2017 settes til 11 G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 50,0 pst. av ordførerens godtgjørelse.

  Oversendelsesforslag:
  Molde kommune vil etablere et bofellesskap med heldøgns omsorg i tilknytning til Skåla helse- og omsorgssenter.

I henhold til vedtaket i k-sak 115/16, blir brutto kostnadsramme for Molde Idrettspark – delprosjekt Idrettens Hus satt til 110 mill. kroner.

Behandling

Gerda Tolaas (SP) fremmet følgende verbalforslag:

Molde kommune vil etablere et bofellesskap med heldøgns omsorg i tilknytning til Skåla helse- og omsorgssenter.

Kim Thoresen-Vestre (SV) fremmet følgende forslag:

Endringsforslag:

Nytt punkt 3:

Eiendomsskatten for 2017 skrives ut med 5,6 promille av eiendomskattetaksten som er oppjustert med 0,4 pst. For 2017. Oppjusteringene er beregnet ut fra takstene i 2012. Det innføres også et bunnfradrag på 350 000 kroner.

Nytt punkt 10:

Ordførerens godtgjørelse for 2017 settes til 11 G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 20 pst. av ordførerens godtgjørelse.

Tilleggsforslag:

Nytt punkt 11:

I forhold til formannskapets innstilling foreslås følgende endringer for 2017 og videre i økonomiplanprosessen:

 • Styrking av rammen for skole med 15 000 000 kroner, som skal gå til ansettelse fortrinnsvis av lærere, men også miljøterapeuter.
 • Styrking av rammen for barnehager med 10 000 000 kroner, som skal gå til arbeidet for løpende opptak i barnehagen.
 • Styrking av rammen for pleie- og omsorgsområdet med 3 000 000 kroner, som skal gå til leasingavtaler av el-biler for hjemmetjenesten.
 • Styrking av rammen for skole med 2 000 000 kroner, som skal brukes til transport av elever til og fra svømmeundervisnin

Inndekning:

 • Økt eiendomsskattesak med 30 000 000 kroner.

Etter debatten i kommunestyret ble SP’s fremsatte verbalforslag omformulert til et oversendelsesforslag.

Det ble først votert over innstillingens punkt 3. Eiendomsskatt:

Det ble votert alternativt mellom innstillingens punkt 3 og SV’s fremsatte forslag punkt 3 der førstnevnte ble vedtatt med 42 mot 5 (SV, MDG) stemmer.

Votering over SV’s fremsatte forslag til nytt punkt 11 bortfalt derved grunnet manglende inndekning.

Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 4 til og med punkt 9 ble enstemmig vedtatt.

Det ble votert alternativt mellom innstillingens punkt 10 og SV’s fremsatte forslag der førstnevnte ble vedtatt med 44 mot 3 (SV) stemmer.

SP’s oversendelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert samlet over alle punkt i innstillingen som ble enstemmig vedtatt.