Budsjettskjema

Budsjettskjema 1A
Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue 684 093 167 723 900 000 751 770 000
Ordinært rammetilskudd 545 333 355 548 418 000 585 794 000
Skatt på eiendom 84 899 882 92 601 000 93 311 000
Andre direkte eller indirekte skatter 28 942 20 000 20 000
Andre generelle statstilskudd 88 496 459 93 805 000 113 552 000
Sum frie disponible inntekter 1 402 851 805 1 458 744 000 1 544 447 000
Renteinntekter og utbytte 15 251 687 17 634 000 12 122 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 640 000 1 660 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 33 254 303 32 463 000 36 225 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 642 701
Avdrag på lån 67 140 476 72 222 000 74 340 000
Netto finansinntekter/finansutgifter -86 785 793 -85 411 000 -96 783 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 19 872 250 36 880 000
Til ubundne avsetninger 3 100 000 22 744 000
Til bundne avsetninger 5 983 316 20 000 20 000
Bruk av tidligere regnskapsmessig mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger 7 953 232 1 773 000 834 000
Netto avsetninger -21 002 333 -35 127 000 -21 930 000
Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift 1 295 063 679 1 338 206 000 1 425 734 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 258 008 767 1 338 206 000 1 425 734 000
Mer/mindreforbruk 37 054 912 - -
Hovedoversikt driftsbudsjett
Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Driftsinntekter
Brukerbetalinger 83 123 481 81 194 000 84 871 000
Andre salgs- og leieinntekter 85 018 771 84 601 000 91 820 000
Overføringer med krav til motytelse 299 841 885 239 934 000 240 933 000
Rammetilskudd 545 333 355 548 418 000 585 794 000
Andre statlige overføringer 88 496 459 93 805 000 113 552 000
Andre overføringer 4 206 655 1 200 000 1 100 000
Skatt på inntekt og formue 684 093 167 723 900 000 751 770 000
Eiendomsskatt 84 899 882 92 601 000 93 311 000
Andre direkte og indirekte skatter 28 942 20 000 20 000
Sum driftsinntekter 1 875 042 597 1 865 673 000 1 963 171 000
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 998 438 451 993 760 000 1 051 226 000
Sosiale utgifter 250 134 762 279 755 000 286 434 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 214 287 528 188 706 000 255 491 000
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 178 270 755 186 694 000 197 118 000
Overføringer 173 215 230 176 873 000 166 574 000
Avskrivninger 30 764 542
Fordelte utgifter -84 079 250 -80 433 000 -112 065 000
Sum driftsutgifter 1 761 032 017 1 745 355 000 1 844 778 000
Brutto driftsresultat 114 010 580 120 318 000 118 393 000
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 15 251 687 17 634 000 12 122 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 640 000 1 660 000
Mottatte avdrag på utlån 513 137 620 000 470 000
Sum eksterne finansinntekter 15 764 824 19 894 000 14 252 000
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 33 254 303 32 463 000 36 225 000
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 642 701
Avdrag på lån 67 140 476 72 222 000 74 340 000
Utlån 445 220 400 000 150 000
Sum eksterne finansutgifter 102 482 701 105 085 000 110 715 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner -86 717 877 -85 191 000 -96 463 000
Motpost avskrivninger 30 764 542
Netto driftsresultat 58 057 245 35 127 000 21 930 000
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond 7 953 232 1 773 000 834 000
Sum bruk av avsetninger 7 953 232 1 773 000 834 000
Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 19 872 250 36 880 000
Avsatt til disposisjonsfond 3 100 000 22 744 000
Avsatt til bundne fond 5 983 316 20 000 20 000
Sum avsetninger 28 955 566 36 900 000 22 764 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 37 054 912 - -
Budsjettskjema 2A
Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Investeringer i anleggsmidler 52 616 808 82 325 000 168 672 000
Utlån og forskutteringer 27 391 865 75 000 000 75 000 000
Kjøp av aksjer og andeler 778 081 800 000 800 000
Avdrag på lån 14 062 642
Dekning av tidligere års udekket 2 686 879
Avsetninger 487 078
Årets finansieringsbehov 98 023 353 158 125 000 244 472 000
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 45 930 046 140 598 000 215 312 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler 3 719 143 555 000 1 280 000
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift 8 891 417 11 643 000 20 114 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 31 000 797 4 529 000 6 966 000
Andre inntekter 45 000 - -
Sum ekstern finansiering 89 586 403 157 325 000 243 672 000
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger 8 436 950 800 000 800 000
Sum finansiering 98 023 353 158 125 000 244 472 000
Udekket/udisponert - - -
Hovedoversikt investeringsbudsjett
Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 3 719 143 555 000 1 280 000
Andre salgsinntekter 45 000
Overføringer med krav til motytelse 17 156 961 4 529 000 6 966 000
Kompensasjon for merverdiavgift 8 891 417 11 643 000 20 114 000
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter 29 812 521 16 727 000 28 360 000
Utgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 42 291 735 70 442 000 139 558 000
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon
Overføringer 8 693 402 11 883 000 29 114 000
Renteutgifter og omkostninger 1 631 671
Fordelte utgifter
Sum utgifter 52 616 808 82 325 000 168 672 000
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 14 062 642
Utlån 27 391 865 75 000 000 75 000 000
Kjøp av aksjer og andeler 778 081 800 000 800 000
Dekning av tidligere års udekket 2 686 879
Avsatt til ubundne investeringsfond 328 209
Avsatt til bundne investeringsfond 158 869
Sum finansieringstransaksjoner 45 406 545 75 800 000 75 800 000
Finansieringsbehov 68 210 832 141 398 000 216 112 000
Dekket slik:
Bruk av lån 45 930 046 140 598 000 215 312 000
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån 13 843 836
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond 8 278 081 800 000 800 000
Bruk av bundne investeringsfond 158 869
Sum finansiering 68 210 832 141 398 000 216 112 000
Udekket/udisponert - - -
Anskaffelse og anvendelse av midler
Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1 875 042 597 1 865 673 000 1 963 171 000
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 29 812 521 16 727 000 28 360 000
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 75 538 706 160 492 000 229 564 000
Sum anskaffelse av midler 1 980 393 824 2 042 892 000 2 221 095 000
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1 730 267 475 1 719 939 000 1 828 040 000
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 50 985 137 82 325 000 168 672 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 146 346 960 180 885 000 186 515 000
Sum anvendelse av midler 1 927 599 572 1 983 149 000 2 183 227 000
Anskaffelse - anvendelse av midler 52 794 252 59 743 000 37 868 000
Endring i ubrukte lånemidler 37 834 791
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest
Endring i arbeidskapital 90 629 043 59 743 000 37 868 000
Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger 69 184 434 36 900 000 22 764 000
Bruk av avsetninger 16 390 182 2 573 000 1 634 000
Til avsetning senere år
Netto avsetninger 52 794 252 34 327 000 21 130 000
Interne overføringer og fordelinger
Interne inntekter med videre 119 730 414 80 433 000 112 065 000
Interne utgifter med videre 119 730 414 80 433 000 112 065 000
Netto interne overføringer - - -
Kommunens garantiansvar
Hele 1 000
31. desember 2015 Garantiansvar utløper år
Molde Barnehager BA 5 214
Studentsamskipnaden - Anestua barnehage 1 948 2026
Molde og Omegns pensjonistboliger 612
Sum Husbanken 7 773
Sekken Museumslag 269
Romsdalsmuseet Eiendom AS 504 2042
Sportsklubben Træff 270
Sportsklubben Rival 414 2021
Sum Sparebank 1 SMN 1 457
Skålahallen BA 558 2023
Sum Sparebanken Møre 558
Molde Hestesportklubb* 1 842 2028
Sum Handelsbanken 1 842
Tøndergård skole 527 2025
Molde Kino AS 14 760 2036
Akerhallen AS 10 179 2039
Sum KLP Kommunekreditt 25 465
Stiftelsen Romsdalsmuseet 12 900 2042
Tøndergård skole** 1 412 2021
AS Regionteatret i Møre og Romsdal/Molde International Jazz Festival 31 984 2051
Stiftelsen Molde International Jazz Festival 11 887 2052
Molde Kulturbygg AS 62 154 2050
Sum Kommunalbanken AS 120 336
Totalsum 157 431
* Garantien gjelder to lån. Lån knyttet til sak 70/11 på 1,5 mill. kroner ble tatt opp i mars 2014. Garantien her gjelder i 5 år.
** Grantibeløpet består av 40,1 pst. av restgjelden 31.12.2015