Fellesområdet skole

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 8 787 7 538 14 231 14 823 14 823
Driftsinntekter -24 162
Driftsutgifter 32 949 7 538 14 231 14 823 14 823
Lønns- og prisvekst 32 146
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 32 19
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 650
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -523
Andre rammeendringer 250 6 008 561
Styrking læremidler/IKT 2 500
K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – videreutdanning lærere 250 350
Statsbudsjett 2017 – styrking tidlig innsats i grunnskolen 736
Statsbudsjett 2017 – korrigering nye elever i statlige og private skoler -639 561
Statsbudsjett 2017 – ny naturfagtime, helårseffekt 561
K-sak 120/16 – oppfølging «Kvalitetsmelding for grunnskolen i Molde» 2 500
Internt på fagområdet -1 531 539 31
Tildeling ekstra ressurser SFO 2016/2017 til Kviltorp skole, Langmyra skole og Vågsetra barne- og ungdomsskole -143 -201
Tildeling ekstra ressurser høst 2016 til Langmyra skole -90 90
Ekstraressurser assistent vår 2016 – Nordbyen skole -56 56
Omfordeling skole – skoleåret 2016/2017 -280 -337
Omfordeling skole – skoleåret 2016/2017 – ekstra utfordringer -895 864 31
Omfordeling skole – ekstraressurser høst 2016 til Kvam skole -67 67
Utgående 7 538 14 231 14 823 14 823 14 823

Kommunestyret vedtok i sak 120/16 en styrking av rammen for skole med 2,5 mill. kroner, som blant annet skal gå til tiltak vedtatt i sak 106/16 «Kvalitetsmelding for grunnskolen i Molde».

Vis undermeny