Molde voksenopplæringssenter

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 8 544 8 799 9 527 8 787 8 787
Driftsinntekter -28 292
Driftsutgifter 36 836 8 799 9 527 8 787 8 787
Lønns- og prisvekst 105 138
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 96 56
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 9 5
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 103
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -26
Andre rammeendringer 150 590 -740
Tilskudd norskopplæring 740 -740
K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – etablering asylmottak 150 -150
Ny driftsramme 8 799 9 527 8 787 8 787 8 787

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2017–2020

Molde voksenopplæringssenter gir grunnleggende opplæring til voksne etter opplæringsloven og introduksjonsloven. Dette innebærer grunnskoleopplæring, spesialundervisning på grunnskolens område og norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det er inngått egen samarbeidsavtale med Aukra kommune om opplæring på disse områdene. Senteret selger også tjenester til andre kommuner, i tillegg til internt og eksternt salg på områder der senteret har kompetanse. Senteret er en regional aktør og bidrar til utvikling av målrettet opplæring og kvalifisering av voksne i regionen. Molde voksenopplæringssenter har hatt en jevn økning i elevtall og har per i dag cirka 460 elever.

Grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne

Voksne med mangelfull grunnskoleopplæring har etter søknad rett til slik opplæring, jf. opplæringsloven. Det blir gitt eksamensrettet opplæring i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Det er de fagene som må til for å få vitnemål og rett til inntak i videregående opplæring. Også grunnskoleopplæring som ikke er eksamensrettet og opplæring i grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, muntlige ferdigheter, regneferdigheter og digitale ferdigheter gis av senteret. Slik opplæring er svært viktig for at voksne med svake ferdigheter eller lite skolegang, skal få større muligheter til å lykkes i videre skolegang eller arbeid. Det er en kritisk suksessfaktor for å hindre frafall fra videregående skole og for å gjøre inngangen til arbeidslivet lettere, men også for å mestre den jobben den enkelte har. Myndighetene har økt satsingen på slik opplæring de siste årene.

Spesialundervisning på grunnskolens område kan gis til voksne som ikke får eller kan få tilstrekkelig utbytte av den ordinære grunnskoleopplæringen. Opplæring kan gis for å opprettholde de grunnleggende ferdigheter som trenges for å kunne fungere i samfunns- og dagligliv. Dette inkluderer kommunikasjonsferdigheter, sosiale ferdigheter og mestring av dagliglivets gjøremål (ADL). Slik opplæring gis også når grunnleggende kommunikasjonsferdigheter er redusert etter sjukdom, skade eller ulykke. Sakkyndig vurdering fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en forutsetning for å få vedtak om spesialundervisning.

Toårig introduksjonsprogram

Gjennom Molde kommunes avtale med IMDi om bosetting av flyktninger, er kommunen forpliktet til å gi et toårig introduksjonsprogram med opplæring og kvalifisering.

Molde voksenopplæringssenter har avtale med flyktningtjenesten i kommunen om gjennomføring av det toårige introduksjonsprogrammet for flyktninger, jf. introduksjonsloven. Dette er heldags- og helårsopplæring og kvalifisering av flyktninger som er bosatt i kommunen. Programmet innbefatter også språktrening på ulike arbeidsplasser, såkalt språkpraksis

Individuelt tilpasset og målrettet opplæring, inkludert grunnskoleopplæring, er helt avgjørende for å gi den enkelte de riktige kvalifikasjonene, slik at rask overgang til videre utdanning eller arbeid lykkes.

Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Molde voksenopplæring skal gi norskopplæring til alle voksne innvandrere som er bosatt i kommunen. Personer med rett og plikt til gratis opplæring skal ha tilbud om opplæring innen tidsfristen som er satt i lov og forskrift. I tillegg selger Molde voksenopplæringssenter norskkurs til privatpersoner og bedrifter. Kurs tilbys både på dag-, ettermiddag- og kveldstid.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

De tre siste årene har bosettingen av flyktninger økt i Molde kommune. IMDi anmoder kommunen om bosetting av 85 personer i 2017. Dette kan bety at den sterke veksten av deltakere i introduksjonsprogrammet de siste årene vil avta, og at elevtallet vil være mer stabilt de neste par årene.

Senterets norskavdeling har hatt en situasjon med store og til dels overfylte klasser, med personer med svært ulike læreforutsetninger. Dette som et resultat av både økt bosetting og perioder med tilsettingsstopp. Fra skoleåret 2016/2017 er det tilsatt flere lærere, noe som vil avhjelpe situasjonen fremover. Dagens lokaler er sprengt, og i 2017 må senteret leie lokaler andre steder i byen for å ivareta opplæring til alle med rett og plikt.

I løpet av det siste året har kommunen sett tegn på at måloppnåelsen etter avsluttet introduksjonsprogram er på veg nedover. Senteret vil jobbe målrettet med å snu denne tendensen for å hindre lavere deltakelse i utdanning og arbeidsliv og dermed dårligere levekår både økonomisk og sosialt for denne gruppen.

Molde voksenopplæringssenter har et omfattende samarbeid med private og offentlige bedrifter angående norskopplæring til innvandrere uten rett til gratis opplæring. Fra 2016 ble det mulig å søke tilskudd til språkopplæringskurs ved arbeidsplassen, noe som har medført en endring i tilbudet. Målgruppen for norskkurs er den samme som tidligere, men nå foregår mye mer av opplæringen ute på arbeidsplassene. Dette arbeidet fortsetter i 2017.

Ressurser til ledelse og administrasjon ved senteret har ikke økt i takt med økt bosetting av flyktninger og økning i antall ansatte. Det systematiske arbeidet som gjøres med å utvikle kvaliteten i kvalifiseringsarbeidet, må videreføres og styrkes. Dette betyr at mer tid til pedagogisk ledelse og administrasjon vil bli prioritert i 2017.

Molde voksenopplæringssenter har stadig spørsmål og søknader om spesialundervisning på svært ulike områder. For 2017 vil denne opplæringen være på omtrent samme nivå som tidligere år.

Fremtidige utfordringer

Grunnskole

Molde voksenopplæringssenter gir et toårig komprimert grunnskoletilbud for unge voksne innvandrere som trenger å kvalifisere seg til videre utdanning og arbeid. Spesielt trengs en satsing mot unge voksne flyktninger, slik at de kan konkurrere i utdanning og arbeidsliv på linje med andre norske ungdommer. Endringer i opplæringsloven i juni 2016 åpner for at kommunen i samarbeid med fylkeskommunen kan gi ungdom med fullført grunnskole mer grunnskoleopplæring, om de trenger det for å kunne gjennomføre videregående opplæring. Dette kan organiseres i såkalte kombinasjonsklasser, lokalisert i videregående skole. Et eksempel er Larvik voksenopplæring og Thor Heyerdahl videregående skole som har hatt et slikt samarbeid i flere år med svært gode resultater. Molde voksenopplæringssenter mener at et slikt opplæringstilbud er svært viktig å få på plass i Molde kommune, for å kunne hindre frafall fra videregående opplæring og hindre utenforskap og uheldig sosial utvikling. Dette krever målrettet kompetansebygging i årene fremover, men anses nødvendig for at kommunen skal lykkes med bosetting og integrering av flyktninger.

Spesialundervisning

Molde voksenopplæringssenter har alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) som et av sine satsningsområder, og gis til personer som på grunn av sykdom eller skade har rett til slik opplæring. Dette er en viktig del av rehabiliterende opplæring og bør inngå som en del av kommunens plan innen rehabilitering. Senteret jobber for å etablere samarbeidsstrukturer innad i egen kommune og i regionen for at dette tilbudet skal bli mer kjent og tilgjengelig.

Norskopplæring og introduksjonsprogram

Stortingsmeldingene «Fra utenforskap til ny sjanse» og «Fra mottak til arbeidsliv- en effektiv integreringspolitikk», varsler til dels store omlegginger både i grunnskoleopplæring for voksne og i kvalifisering av innvandrere og flyktninger. Krav om beståtte, avsluttende digitale prøver i norsk og samfunnskunnskap, for å få permanent opphold og statsborgerskap, øker presset på senteret om at IKT-opplæring må prioriteres høyere.

Lokaler og skolebygg

Molde voksenopplæringssenter har hatt en markant økning av både elever og ansatte siden senteret tok i bruk lokalene i Romsdalsgata. Lokalene ansees i dag for å være for små og dårlig tilpasset til undervisning. Inneklima, ventilasjon og lydforhold er ikke tilfredsstillende og ikke i samsvar med hva som forventes av et moderne skolebygg. Senteret må nå leie tilleggslokaler utenfor Romsdalsgata for å kunne gi lovpålagt opplæring. Dette er en situasjon som senteret anser gir stor slitasje på personalet, er fordyrende for kommunen og gir et dårligere læringsmiljø for elevene. Med de store utgifter enheten har til leie av lokaler, må det vurderes om kommunen er best tjent med å bygge nytt.

Økonomi

Molde voksenopplæringssenters drift er påvirket av svingninger i innvandringstall både lokalt og nasjonalt. For senteret medfører dette at langsiktig planlegging er krevende, da en stor andel av driftsrammen består av statstilskudd knyttet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Satsing på målrettet og god kvalifisering av innvandrere, og riktig spesialpedagogisk opplæring til personer med slike behov, vil redusere bruk av andre kommunale tjenester og kunne gi økonomisk gevinst til kommunen.

Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2017 Økonomiplan
gjeldende ny 2018 2019 2020
Prosjektering bygg Molde voksenopplæringssenter 2090 500 500
Sum investeringer 500

Molde voksenopplæringssenter – planleggingsmidler nye lokaler

Molde voksenopplæringssenter leier i dag lokaler i Romsdalskvartalet. Etter at aktiviteten har vokst betydelig de siste årene, har skolen vokst ut av dagens lokaler, både med tanke på arealknapphet og øvrige fasiliteter. Leieavtalen går ut i 2018. Det må startes planlegging for å gi skolen nye lokaler. Det bevilges 0,5 mill. kroner i 2017.

Vis undermeny