Økonomiavdelingen

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 14 018 16 929 17 925 17 925 17 925
Driftsinntekter -12 099
Driftsutgifter 26 117 16 929 17 925 17 925 17 925
Lønns- og prisvekst -43 373
Lønnskompensasjon 2015, Econa 93
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 244 141
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 165 101
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 138
Etterbetaling kompensasjon 2015 59 -59
K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – endring overhead -604
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -170
Endring overhead 222
Andre rammeendringer 2 954 623
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 600
Overgang til digital årsrapport og budsjett -130
Koordineringsfunksjon innkjøp 153
K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – reversering trekk skatteoppkreverfunksjon 2 954
Ny driftsramme 16 929 17 925 17 925 17 925 17 925

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2017–2020

Kommunen har vedtatt at den skal ha en samlet økonomifunksjon plassert i økonomiavdelingen. Dette stiller store krav til avdelingens samlede kompetanse og arbeidskapasitet. Avdelingen er inndelt i fem seksjoner.

Seksjon budsjett, økonomi og controll

Seksjonen står for den delen av kommunens budsjettarbeid som utføres i økonomiavdelingen, budsjettoppfølging overfor avdelinger og enheter, avviksrapportering og fagstøtte til avdelinger og enheter, samt analyser og utredninger. I tillegg utarbeides blant annet årsrapporten her. Det økonomiske controlleransvaret er tillagt økonomiavdelingen og utføres av denne seksjonen. Seksjonen bistår også de kommunale foretakene innen økonomiområdet.

Seksjon regnskap og finans

Seksjonen har ansvar for regnskapsføring for Molde kommune, Vestnes kommune, Molde Eiendom KF, Molde Vann og Avløp KF, Moldebadet KF, Tøndergård skole og kirkelig fellesråd. I tillegg føres regnskap for Romsdal Parkering AS og ROR med flere. Videre har seksjonen ansvaret for forvaltning av kommunens fondsmidler, innfordring, innlån, utbetalinger og ajourhold av kontoplan, drift av økonomisystemet og koordinering av KOSTRA-rapporteringen til staten med mer.

Seksjon skatt

Seksjonen utfører de oppgavene på skatteområdet som staten har delegert til kommunen og har tilhold i Skattens Hus. Videre sørger seksjonen for at skatter og avgifter blir innbetalt og avregnet i rett tid, og den utfører regnskapskontroller hos kommunens arbeidsgivere samtidig som den forbereder saker for behandling i skatteutvalget. Seksjonen utfører også alle oppgaver innenfor skatteområdet på vegne av kommunene Vestnes, Aukra, Midsund og Nesset. Seksjonen leverer videre tjenester innenfor området regnskapskontroll til Fræna kommune. Seksjonen er aktiv deltaker i ulike prosjektgrupper og prosjektarbeider både i egen region og på landsplan.

Seksjon innkjøp

Seksjonen består av seks årsverk og utgjør en felles innkjøpsfunksjon for kommunene Molde, Midsund, Nesset, Rauma og Aukra. Seksjonen har ansvaret for felles innkjøpsavtaler, rammeavtaler og kvalitetssikring av innkjøp i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser.

Seksjon lønn

Seksjonen har ansvaret for utbetaling av lønn til ansatte i Molde kommune samt en rekke selskaper og foretak som kommunen fører regnskap for. Seksjonen er sentral i digitaliseringsarbeidet som grenser inn mot personalavdelingen.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Tilbakeføringen av rammetrekket som ble gjennomført både i 2015 og i 2016 vil til en viss grad normalisere de økonomiske vilkårene for avdelingen. Samtidig er avdelingen betydelig utvidet ved å ha blitt tilført to nye seksjoner i en tid hvor rammene har vært begrensede med ansettelses- og innkjøpsstopp. Mye av det tilbakeførte rammetrekket vil gå med til også å styrke disse seksjonene. Gevinsten ved effektivisering og digitalisering av utarbeidelsen av kommunens årsrapport hentes ut ved at avdelingens ramme reduseres.

Fremtidige utfordringer

Avdelingens utfordringer vil, som tidligere år, være å opprettholde et solid fagmiljø innen alle de fem seksjonene, både gjennom nyrekruttering og gjennom vedlikehold av eksisterende kompetanse. Avdelingen vurderer kontinuerlig effektiviseringsmuligheter som kan tas ut i økt produksjon og salg av tjenester. Innføring av EHF-faktura (elektronisk handelsformat) har vært prioritert i 2016 og avdelingen må fortsette arbeidet med å innføre nye digitale løsninger på sitt fagområde i årene som kommer. Det vil bli særdeles viktig å levere gode resultater for innkjøpsseksjonen hvor kommunen er vertskommune for tjenesten. Ikke minst gjelder dette implementering av e-handelsløsningen. Endringer i kommunestruktur gjennom den pågående kommunereformen, vil gi utfordringer for avdelingen som helhet. Dette er et arbeid som forventes å starte allerede neste år.

Vis undermeny