Driftsavdelingen

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 7 318 7 974 8 635 8 635 8 935
Driftsinntekter -133
Driftsutgifter 7 451 7 974 8 635 8 635 8 935
Lønns- og prisvekst 131 66
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 84 52
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 47 27
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 1
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -14
Andre rammeendringer 525 595 300
Styrking med 100 pst. stilling saksbehandler KTK 600
Styrking med SLT-koordinator (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak) 400 300
Sekretariatsfunksjon for oppreisingsordning for tidligere barnevernsbarn 120 -120
K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – etablering asylmottak 525 -525
Ny driftsramme 7 974 8 635 8 635 8 935 8 815

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2017–2020

Kommunalsjef drift

Kommunalsjef drift skal ha oversikt over og følge opp den kommunale driften på overordnet nivå og i et helhetsperspektiv. Det vil si sørge for at driften skjer innenfor de gitte rammene og at enhetsledere leder og drifter i henhold til innholdet i inngått lederavtale.

Kommunalsjef drift sørger for at enhetene utarbeider tiltaksplaner i henhold til budsjett og ser til at tiltak blir gjennomført.

Kommunalsjef drift representerer rådmannen i drifts- og forvaltningsutvalget.

Kontor for tildeling og koordinering

Kontorets oppgaver er å utføre fullstendig saksbehandling av søknader på helse- og omsorgstjenester som krever enkeltvedtak i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven. Kontoret skal også fungere som koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Oppgaver som fakturering for tildelte tjenester og vederlagsberegning ligger også til kontoret. Det er også kontaktpunkt opp mot Helseforetaket vedrørende håndtering av melding om utskrivningsklare pasienter.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

SLT-koordinator (Samordning av Lokale kriminalforebyggende Tiltak) blir underlagt kommunalsjef drift. Rådgiveren skal koordinere og følge opp at tiltak gjennomføres i henhold til ny barne- og ungdomsplan 2016–2026, i samarbeid med aktuelle tjenesteområder. Det forutsettes i budsjettet at halve stillingen finansieres av statlige tilskuddsmidler.

Møre og Romsdal fylkeskommune utfører sekretariatsfunksjonen for oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn på vegne av flere kommuner i Møre og Romsdal. Budsjettet er styrket med drøye 0,1 mill. kroner for å ivareta denne funksjonen. Ordningen er midlertidig og er trekt ut igjen i 2020.

Fremtidige utfordringer

  • Avdelingen må følge opp enhetene med mål om å oppnå økonomisk balanse og god nok kvalitet i tjenesteproduksjonen.
  • Driften av kontor for tildeling og koordinering må effektiviseres slik at saksbehandlingstiden og antall restanser reduseres.
  • Avdelingen må klare å tilrettelegge for bedre og mer koordinerte tjenester til barn og unge gjennom SLT-koordinatorens arbeid.
Vis undermeny