Personal- og organisasjonsavdelingen

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 52 698 52 781 57 823 57 773 58 623
Driftsinntekter -5 541
Driftsutgifter 58 239 52 781 57 823 57 773 58 623
Lønns- og prisvekst 291 482
Lønnsøkning ordfører, varaordfører og folkevalgte 122
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 159 91
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 206 122
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 634
K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – endring overhead -74
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -51
Endring overhead -436
Andre rammeendringer -208 1 532 -850 850 -850
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 720
50 pst. stilling overføres til byggesak og geodata -208 -46
Redusert husleie dokumentsenteret -192
Kommune- og fylkestingsvalg samt stortingsvalg 850 -850 850 -850
K-sak 120/16 – økt kontroll av skjenke- og salgsbevilling for å hindre salg til mindreårige 200
IKT 3 028 800
Forskyvning av IKT-satsing til 2017 1 000
Generell styrking IKT 1 695
Reduserte husleieinntekter Storgata 33 -467
Anskaffelser av PC-er – overført fra investering 800 800
Ny driftsramme 52 781 57 823 57 773 58 623 57 773

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2017–2020

Kommunestyret vedtok i sak 120/16 en styrking av rammen for personal- og organisasjonsavdelingen med 0,2 mill. kroner. Dette for å styrke arbeidet med å forhindre salg av alkoholholdige varer til mindreårige gjennom økt og endret kontrollfunksjon.

Personal- og organisasjonsavdelingen består av seksjonene personalutvikling og HMS, organisasjonsutvikling og digitalisering, førstelinjetjenesten, politisk sekretariat og dokument- og arkivtjenesten. Personal- og organisasjonsavdelingen ivaretar Molde kommunes bestillerfunksjon til, og budsjettansvar for, ROR-IKT. Til avdelingens budsjett ligger også kommunens felles investeringsmidler innen IKT. I tillegg har avdelingen ansvar for kontor- og parkeringsforvaltning i og ved rådhusene.

Avdelingen understøtter kommunens samfunnsansvar og ivaretar overordnet arbeidsgiveransvar. Dette gjøres gjennom en aktiv og utviklingsrettet personal- og organisasjonspolitikk.

Seksjon for personalutvikling og HMS

Fagfeltet omfatter oppgaver innen:

 • arbeidsgiverstrategi, lønnsstrategi og lønnsforhandlinger
 • lederoppfølging og lederutvikling
 • oppstartsamling for nyansatte og kurs innen medarbeiderutvikling
 • strategi for å rekruttere, beholde og videreutvikle dyktige medarbeidere
 • omplassering av medarbeidere eller avvikling av arbeidsforhold etter gjeldende avtaleverk
 • overordnet ansvar for HMS, inkludert IA, AMU og BHT og vernetjenesten
 • samarbeidet mellom partene i arbeidslivet
 • overordnet strategisk kompetanseplan og strategisk kompetansearbeid i hele organisasjonen
 • redusere sykefravær til maks 6 pst.
 • felles opplæringskontor for lærlinger med Kristiansund kommune

Seksjonene skal sikre at organisasjonen arbeider innenfor de lover, forskrifter, rundskriv, styringsdokumenter og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende for arbeidsgiverpolitikken.

Utgiftene til hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet, lærlingene og en andel av de kommunale fellesutgiftene er også på budsjettet til seksjonen. Store deler av leder- og personalutviklingen er finansiert av OU-midler.

Seksjon for organisasjonsutvikling og digitalisering

Seksjonen jobber for å nå Molde kommunes overordnede mål om å ha en effektiv og veldrevet organisasjon, og bistår alle tjenesteområder og nivå med oppgaver innen følgende områder:

 • innovasjon, organisasjonsutvikling og kulturbygging – herunder Lean, digitalisering og velferdsteknologi
 • lederstøtte, prosjektstøtte og oppfølging
 • ulike former for opplæring og tilrettelegging for utvikling – herunder systemansvar for e-læring
 • strategisk og analytisk arbeid

Seksjon for dokument- og arkivtjenesten

Fagfeltet omfatter oppgaver innen:

 • vedlikehold av arkivplan og systemadministrasjon
 • opplæring, veiledning og support for ledere og saksbehandlere i sak- arkivsystem
 • oppfølging og kvalitetssikring av den digitale kommunikasjonen
 • fordeling av innkommende post, både digital og papir, til saker og saksbehandlere
 • oppfølging mot systemleverandør og arbeid med nytt/oppgradert sak- og arkivsystem
 • kontakt mot IKAMR (Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal)
 • bistå avdelingene ved avlevering av eldre arkivmateriale
 • ansvar og vedlikehold av kommunens hovedarkiv

Seksjonen skal sikre at:

 • forvaltningen kan dokumentere vedtakene sine og arbeidet sitt for all ettertid
 • publikum får tilgjengelighet til viktig informasjon om forvaltningens planer og aktiviteter
 • publikum kan dokumentere egne rettigheter om eiendom og trygge personlige rettigheter og rettsvern
 • forvaltningens historie kan skrives i fremtida

Seksjon politisk sekretariat

 • forberedelser og gjennomføring av stortings- og sametingsvalg, kommune- og fylkestingsvalg
 • tilrettelegging, gjennomføring og etterarbeid av møter i folkevalgte organ
 • rett service til de folkevalgte samt opplæring/brukerstøtte for politikere
 • bistå ordfører og varaordfører
 • service til media og publikum om møter, vedtak og politisk system
 • oppfølging av folkeavstemninger og innbyggerinitiativ
 • saksbehandlere for politiske saker
 • sekretariat for politirådet
 • tilskudd til ROR, kontrollutvalgssekretariatet og revisjon
 • tilskudd til en rekke eksterne mottakere innen næringsliv, idrettsliv og kulturliv

Seksjon førstelinjetjenesten

 • Daglig drift og utvikling av førstelinjen, resepsjon, sentralbord.
 • Saksbehandling og administrative oppgaver knyttet til skjenke- og serveringsbevillinger.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Flere ansatte på avdelingen har endret oppgaveinnhold. Dette er en vridning i samsvar med Molde kommune sin satsing på digital utvikling og velferdsteknologi. Innenfor seksjon personalutvikling og HMS jobbes det nå mer forebyggende enn tidligere. Det medfører færre personalsaker på sikt, til fordel for hele organisasjonen. Forebyggende oppfølging og kontakt med enheter gjør at denne seksjonen har økt kapasitetsbehov. Avdelingen totalt sett har omdisponert midler og optimalisert drift, slik at ny rådgiver kan ansettes uten tilførsel av friske midler.

IKT-satsningen i Molde kommune blir i 2017 styrket på flere måter. For det første blir 1,0 mill. kroner tilbakeført etter at satsingen ble forskjøvet i 2016. Videre er rammen styrket med knappe 1,7 mill. kroner, tilsvarende kommunens økte tilskudd til ROR-IKT i 2017.

I budsjett og økonomiplan 2016-2019 ligger en investeringsramme til IKT i Molde kommune på 6,0 mill. kroner årlig. Utviklingen innenfor området tilsier at det er en vridning fra investering til drift. Driftsbudsjettet er derfor økt med 0,8 mill. kroner i 2017 og 2018, mot en tilsvarende reduksjon i investeringsbudsjettet.

I 2017 er det stortingsvalg og budsjettet er styrket med knappe 0,9 mill. kroner for å gjennomføre valget.

Fremtidige utfordringer

Personal- og organisasjonsavdelingen er pådriver i hele organisasjonens utviklingsarbeid, innen leder- og medarbeiderutvikling, strategisk kompetanseplanlegging, Lean og digitalisering. ROR-IKT er en særlig prioritet for avdelingen i 2017. Et solid ROR-IKT vil, i samhandling med personal- og organisasjonsavdelingen, gi Molde kommune den digitale utvikling og velferdsteknologi som er nødvendig i alle ledd i organisasjonen, samt bidra til uthenting av gevinst av satsingen.

Personal- og organisasjonsavdelingen jobber kontinuerlig med oppgaveprioritering internt, for å sikre at organisasjonen får mest mulig nytte av avdelingens aktiviteter.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2017 Økonomiplan
gjeldende ny 2018 2019 2020
IKT-investeringer Molde kommune 1036 5 000 4 000 4 000 4 000
ROR-IKT – fellesinvesteringer 9260 14 817 10 832 11 125 11 425
Skranke og sikkerhet servicetorget 1400 200 200
Sum investeringer 20 017 14 832 15 125 15 425

Vedtatt IKT-strategiplan og kommunens digitaliseringsprosjekt er lagt til grunn ved utarbeidelsen av investeringsbudsjettet for kommende periode. En helhetlig og samlet strategi for IKT og digitalisering vil også kunne gi positive økonomiske effekter. Samtidig som en samlet oversikt og plan vil bedre sikkerhet og stabilitet i kommunens nettverk og utstyrspark. Investeringen innenfor IKT og digitalisering er fordelt mellom egen kommune og ROR-IKT-samarbeidet. Molde kommunes andel av investeringene i ROR-IKT, må bevilges i kommunens budsjett.

IKT-investeringer i Molde kommune

Dette er investeringer som ikke inngår i ROR-IKT. Kommunene i samarbeidet må selv sørge for noe investering på IKT-siden. I Molde kommune vil dette være nært knyttet opp til satsingsområdene digitalisering og Lean. Det blir viktig å ha utstyr, systemer og integrasjoner av systemer som bidrar til å effektivisere og kvalitetssikre arbeidsoppgaver og prosesser.

Videre har kommunene også selv ansvar for infrastruktur i kommunale bygg som trådløse nett og linjer. I enkelte kommunale bygg er det fremdeles mangelfullt trådløst nett. Det er derfor fremdeles behov for å investere i slikt utstyr der dette hemmer effektiv arbeidsutførelse. Det blir en prioritert oppgave å få på plass trådløst nett i 2017.

Til slutt skal denne summen også kunne dekke investeringsbehov innenfor velferdsteknologi og digitale kundetjenester.

I budsjett og økonomiplan 2016-2019 ligger en investeringsramme til IKT i Molde kommune på 6,0 mill. kroner årlig. Utviklingen innenfor området tilsier at det er en vridning fra investering til drift. Investeringsbudsjettet er derfor redusert med 1,0 mill. kroner i 2017 og ytterligere 1,0 mill. kroner i 2018, mot en tilsvarende økning i driftsbudsjettet.

Det bevilges 5,0 mill. kroner i 2017, og deretter 4,0 kroner årlig i perioden.

ROR-IKT, fellesinvesteringer

Molde kommune som vertskommune må budsjettere med brutto investeringsbeløpet for ROR-IKT. Molde kommunes andel er 46,3 pst, dette lånefinansieres. Den resterende andelen blir dekt av de andre deltakerkommunene gjennom tilskudd.

I 2016 hadde ROR-IKT en investeringsramme på 10,3 mill. kroner. Det antas at bare 6 mill. kroner vil bli brukt i 2016, og de resterende 4,3 mill. kroner overføres til 2017 slik at investeringsramme blir 14,8 mill. kroner i 2017. Dette er nødvendig for å kunne få raskere fremdrift på nytt saks og arkivsystem og å samle alle de ulike kommunenes serverer i et felles datasenter.

Investeringsbeløp utover i perioden er årlig økt tilsvarende kommunal deflator.

Sikringstiltak i rådhusets foaje

Skrankeløsningen i foajeen må endres for å ivareta arbeidssituasjonen og sikkerheten til de ansatte.

Det bevilges 0,2 mill. kroner i 2017.

Vis undermeny