Plan- og utviklingsavdelingen

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 18 910 20 285 27 036 26 982 26 878
Driftsinntekter -6 522
Driftsutgifter 25 432 20 285 27 036 26 982 26 878
Lønns- og prisvekst 445 116
Lønnskompensasjon 2015, Econa 67
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 69 39
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 264 150
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 89
Etterbetaling kompensasjon 2015 45 -45
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -116
Endring overhead -1
Andre rammeendringer 930 6 635 -54 -104 -104
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 100
Styrking med 100 pst. stilling beredskapsmedarbeider 350 350
Rundkjøring Kringstad 5 720 -104 -104 -104
Kommuneplanarbeid, prosjektering, bypakke, kommunedelplan 400
K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – kommunereformen 450 -450
K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – prosjekt samordning psykisk helse/rus 300 -300
K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – leie lokaler sivilforsvaret 180 450
Statsbudsjett 2017 – boligsosialt kompetansetilskudd 24
Statsbudsjett 2017 – tilskudd til boligsosialt arbeid 41
Ny driftsramme 20 285 27 036 26 982 26 878 26 774

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2017–2020

Plan- og utviklingsavdelingen skal ivareta kommunens helhetlige planlegging, samt legge strategier for utviklingen av kommunens tjenester og tjenesteapparat. I tillegg har avdelingen flere særskilte oppgaver som beredskapsarbeid og grunnerverv. Avdelingen har fem seksjoner.

Utviklingsseksjon

Seksjonen har overordnet administrativt ansvar for analyse av samfunnsutviklingen, strategi- og kommuneplanarbeid og rådgivning, kvalitets- og beredskapsarbeid, boligsosial programarbeid, samt samordning av plan- og utviklingsarbeid knyttet til tjenesteproduksjonen. Seksjonen ivaretar bestillerfunksjonen, deltar i utviklingen av kommunens kvalitets- og styringssystem og utarbeider forslag til investeringsbudsjett. Seksjonen inkluderer ei prosjektstilling knyttet til et prosjekt om bedre samhandling innen rus og psykisk helsevern.

Seksjon for arealplan og landbruk

Seksjonen har ansvaret for at plan- og bygningsloven blir fulgt i all arealplanlegging i kommunen, samt utarbeidingen av kommuneplanens arealdel og kommunens egne prioriterte reguleringsplaner. Seksjonen skal veilede private tiltakshavere ved utarbeidelse av private planer. Videre har seksjonen forvaltnings- og rådgivningsoppgaver innen jordbruk, skogbruk, naturforvaltning, viltstell og innlandsfiske. Seksjonen har også ansvaret for kommunens skoger. Seksjonen inngår i avdelingens strategiske arbeid innenfor forvaltning av natur- og arealressurser og byutvikling.

Fagseksjonen skole

Fagområdet følges opp i samsvar med nasjonale føringer og lokale prioriteringer. Seksjonen skal være en aktiv medspiller for kvalitetsutvikling i grunnskolen og i samhandling med Molde voksenopplæringssenter. Videre har seksjonen ansvar for oppfølging og koordinering av overordnet planlegging, ressursdisponering og rapportering på området.

Fagseksjonen har økonomiansvar for og fatter vedtak for fosterhjemsplasserte barn og elever ved Molde friskole som har spesialpedagogiske behov, samt Molde kommunes elever ved Tøndergård skole og ressurssenter.

Seksjonen har også personal- og økonomiansvar for Cap Clara, en alternativ opplæringsarena for elever på ungdomstrinnet.

Fagseksjon barnehage

Fagseksjonen skal gi veiledning og påse at samtlige kommunale og ikke-kommunale barnehager drives i samsvar med gjeldende regelverk. Seksjonen har blant annet ansvar for godkjenning, tilsyn, veiledning, samordnet opptak, planlegging og videreutvikling av kvalitet og kapasitet i barnehagetilbudet i tråd med lovverk, sentrale og lokale føringer.

Seksjonen ivaretar kommunens rolle som eier blant annet med bestillerfunksjon for de kommunale barnehagene og koordinerer oppgaver og ressursfordeling innenfor fagområdet.

Fagseksjonen har økonomiansvar for og fatter vedtak om ressurser til spesialpedagogisk hjelp, tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne og tiltak for minoritetsspråklige barn. Dette gjelder barn både i kommunale og private barnehager. Seksjonen har også fag-, personal- og økonomiansvar for spesialpedagoger for førskolebarn.

Fagseksjonen pleie og omsorg

Fagseksjonen har ansvar for planlegging, kvalitetssikring og tilsyn med alle enheter innen pleie og omsorg. Utarbeidelse av bestilling på rammenivå, koordinering av oppgaver, og utvikling av fagområdet i tråd med sentrale føringer og retningslinjer er også seksjonens oppgaver.

Fagseksjonen skal arbeide med overordnet planarbeid, ha en faglig støttefunksjon ut mot enhetene og drifte fagsystemene.


Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Avdelingen har ansvaret for beredskapsarbeidet i kommunen. Dette er et viktig arbeid som det hittil har vært vanskelig å utføre tilfredsstillende. Kommunestyret vedtok i 2015 å opprette stilling som beredskapsleder for å styrke arbeidet. Avdelingen har mange store oppgaver og det har vært vanskelig å prioritere stillingen uten at det skulle gå utover andre viktige oppgaver. Som en følge av dette er budsjettet styrket med full stilling som beredskapsmedarbeider fra 1. juli 2017. Dette gjør at kommunen kan få prioritert og organisert beredskapsarbeidet på en god måte.

Sivilforsvaret har inngått avtale om leie av nye lokaler i 2016. Helårsvirkning for økte leieutgifter er lagt inn i budsjettet for 2017.

Avdelingen har i flere år fått direkte tilskudd til det boligsosiale arbeidet fra Husbanken. Fra og med 2017 er finansieringen endret slik at tilskuddet blir gitt via rammene til kommunene. Avdelingen har som en følge av dette fått økt ramme med 65 000 kroner.

Avdelingen arbeider med en rekke planoppgaver. Mange av planene er i en tidlig fase der det er usikkert om planene blir en realitet. Tidligere har utgifter til dette planarbeidet blitt finansiert over investeringsbudsjettet. Dette er uheldig for planarbeid som ikke blir videreført til prosjekt som skal realiseres. Avdelingen har fått styrket ramme med 0,4 mill. kroner til å dekke tidlige utgifter til planlegging.

I 2016 starter arbeidet med å realisere utbyggingsområdet Meekelva-Djupdalen. Som et ledd i utbyggingen har Statens vegvesen forutsatt at det blir etablert rundkjøring i Kvamkrysset. Rundkjøringen må finansieres over driftsbudsjettet siden kommunen ikke eier grunnen. Det er usikkert hvordan utgiftene til rundkjøringen vil påvirke driftsbudsjettet det enkelte år. I budsjettet for 2017 er det lagt til grunn at utgiftene kan fordeles over fem år. Rammen til avdelingen er styrket med 5,7 mill. kroner i 2017 som en følge av bygging av rundkjøringen.

I perioden frem mot 2020 vil etablering av nye Molde kommune være den største oppgaven. Midsund og Nesset kommuner har vedtatt om å gå sammen med Molde kommune om å etablere nye Molde kommune fra 2020. Fylkesmannen har tilrådd at Aukra kommune og største delen av Gjemnes kommune også blir en del av den nye kommunen fra 2020. Etableringen av den nye kommunen vil medføre mye arbeid for avdelingen.

Fremtidige utfordringer

Avdelingen har ansvaret for kommunens strategiske planlegging. Planleggingen skal gi kommunen mulighet til å gjennomføre tiltak i rett tid for å møte fremtidens utfordringer.

Kommunestyret vedtok kommunal planstrategi 2017–2020 i møte 10. november 2016. Planstrategien er ikke en enkel plan, men en oversikt over strategiske planer som skal utarbeides i planperioden for at kommunen skal sikre innbyggerne gode og fremtidsretta tjenester. Planstrategien inneholder 22 ulike planer både innen arealbruk, klima og tjenesteutvikling. Det er lagt vekt på å utvikle godt koordinerte planer. Planstrategien er ambisiøs og det er nødvendig med streng prioritering av ressursene i avdelingen dersom kommunen skal lykkes med å utarbeide alle planene.

Strategisk planarbeid er langsiktig og det er viktig å involvere Midsund og Nesset kommuner allerede nå i dette arbeidet.

Det er mange store utfordringer. Nasjonal Transportplan 2018–2029 (NTP) blir vedtatt i Stortinget i juni 2017. Det er mange store og viktige samferdselsutfordringer i fylket og det er knyttet stor spenning til hvilke prosjekt som kommer med i den nye transportplanen. En sammenhengende, ny E39 gjennom Molde kommune er viktig for utvikling av kommunen. Betydelig satsing på kollektivtilbud og utbygging av gang- og sykkelveger må inkluderes i ny NTP 2018–2029 dersom målet om redusert bilbruk skal lykkes. Avdelingen har omfattende planleggingsoppgaver innen samferdsel, spesielt gjelder dette for ny E39 gjennom kommunen. Kommunen trenger derfor økt kompetanse på samferdsel i egen organisasjon for å håndtere oppgavene fremover. Dersom ny E39 helt eller delvis inngår i ny NTP må avdelingen styrkes med ett årsverk for å ivareta kommunens oppgaver på en god måte. Årlig utgift for stillingen er stipulert til 0,9 mill. kroner.

Arbeidet med kommunedelplan for Hjelset med reguleringsplan for det nye, felles sykehuset på Hjelset må prioriteres. Målsettingen er byggestart for sykehuset i 2018. Kommunen har en klar ambisjon om å være i forkant med alle vedtak og tilrettelegginger slik at byggestart, når finansieringen er klar, kan skje etter planen. Kommunedelplanen er planlagt vedtatt i 2016 og reguleringsplanen i 2017.

Av andre store oppgaver vil arbeidet med en helhetlig helse- og omsorgsplan være svært viktig for at kommunen kan møte utfordringen med økt antall eldre. Økningen vil først og fremst gjelde fra 2024. Det er viktig at kommunen fortsetter arbeidet med å styrke tjenester i hjemmet som hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering og digitale løsninger. Videre er arbeidet med å bygge bokollektiv for eldre og dermed sikre en god omsorgstrapp nødvendig for å sikre gode og effektive tjenester.

Det er ellers en rekke utfordringer som utarbeiding av flere tjenesteplaner, oppfølging av boligsosialt programarbeid og videre planer for klima og trafikksikkerhet som må prioriteres. Det er viktig at alle utfordringer løses gjennom god involvering i planprosessene av aktuelle aktører og koordinering mellom prosessene. Det stilles store krav til å utnytte kompetansen og kapasiteten i avdelingen på en best mulig måte for å løse utfordringene.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2017 Økonomiplan
gjeldende ny 2018 2019 2020
Brann – flytting av øvingsanlegg 1039 1 000 1 000
Brann – utvikling området brannstasjon og havneterminal 1040 3 375 500 2 875
Brunvollkvartalet 1041 19 000 10 000 8 000
Diverse erverv og tiltak 4004 1 000 1 000 400 400
Infrastruktur Bolsøya 1037 1 000 1 000
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 4001 55 000 55 000 20 000 20 000
Opparbeidelse tomtefelt næring 4003 1 000 1 000
Sentrumstiltak 4005 250 250 250 250
Sjøfronten 1122 67 200 125 000 42 500 50 000 20 500
Tunnel idrettsparken NY 20 000 10 000 10 000
Sum investeringer 235 472 238 697 152 025 126 125

Flytting av øvingsanlegg i Årødalen

I forbindelse med omlegging av veg og kryss i Årødalen, må øvingsanlegget til brann- og redningstjenesten flyttes. Anlegget skal plasseres øst for hovedvegen og elva. Nytt øvingsanlegg etableres i forbindelse med nytt deponi for overskuddsmasser. Flytting av anlegget må skje våren 2017. Statens vegvesen kompenserer for nytt anlegg, og erverver areal til omlegging av kryss/veg.

Det bevilges 1,0 mill. kroner til formålet.

Utvikling av sjøområdet ved brannstasjonen/havneterminalen

I forbindelse med ønske om fremtidig utvidelse av kaianlegget ved havneterminalen og behovet for plass og sjøtilgang/havn for brannvesenet, starter en nå planlegging og tilrettelegging for et fremtidig større utfylt område som kan dekke nødvendig arealbehov for kommunens funksjoner i området. Det bevilges 0,5 mill. kroner til planlegging i 2017 og 2,9 mill. kroner til gjennomføring i 2018.

Brunvollkvartalet

Det vises til vedtak i PS 65/16 i kommunestyrets møte 23. juni 2016. Under forutsetning av fremlagte finansieringsplan med deltakelse fra grunneierne og tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune, ble byutviklingsprosjektet elvemoloen–Brunvollkvartalet vedtatt. Det innebærer en bevilgning på 10,0 mill. kroner i 2017 og 8,0 mill. kroner i 2018.

Diverse erverv og tiltak

I tråd med tidligere år foreslås det midler til diverse tiltak som ikke tas inn i økonomiplan og budsjett andre steder. Midlene går til å dekke tiltak og mindre grunnkjøp som kommer opp i løpet av budsjettåret og som det ikke er mulig å forutse når budsjettet utarbeides. Det bevilges 1,0 mill. kroner i 2017 og 2018, og deretter 0,4 mill. kroner hvert år i planperioden.

Infrastruktur Bolsøya

Behovet for ny infrastruktur på Bolsøya er stort. Detter gjelde opprusting av kommunevegnettet, gang- og sykkelveger og vannforsyning. For vannforsyningen gjelder dette vann til Bolsøya og distribusjon på Bolsøya. Det ble avsatt 1,0 mill. kroner i 2016 til planlegging og prosjektering. Dette arbeidet er av kapasitetsmessige hensyn ennå ikke igangsatt, og beløpet bevilges dermed på nytt for 2017.

Grunnerverv og opparbeidelse av tomtefelt boliger

Første utbyggingsområde i Årølia er ferdig opparbeidet, og tomtene er solgt. Reguleringsplanen for Kringstad er godkjent og alle klager og innsigelser er ferdigbehandlet, og ytterligere grunnundersøkelser er gjennomført. Nå starter prosjektering og opparbeiding av infrastruktur, samt erverv av de arealer grunneierne ønsker å selge til kommunen. I denne sammenheng må tilstrekkelige midler avsettes. Arbeidet med grunnerverv og prosjektering av ytterligere tomtefelt østover i Årølia–Røbekklia–Elgsåslia–Strande er ferdige, og reguleringsarbeidet for Elgsåslia er sluttført. Prosjekteringsarbeidet av Nesbøfeltet på Kleive er ferdig, og opparbeidelse av infrastruktur vil bli igangsatt i 2017. For å bygge ut infrastrukturen i de tre nevnte områdene, budsjetteres det med 55,0 mill. kroner årlig i 2017 og 2018, deretter med 20,0 mill. kroner årlig i perioden for å imøtekomme behovet for tilgjengelige boligtomter.

Opparbeidelse av tomtefelt til næring

Kommunen har tilgjengelige tomter som næringsareal i Årødalen. På Skjevikåsen og på Skåla trengs ytterligere reguleringsarbeid før videre utbygging kan igangsettes. Kommunen ser derfor ingen grunn til å avsette nye midler i perioden til ervervelse av nye tomtefelt til næring før behovet er der. Det er imidlertid nødvendig med midler til opparbeidelse av infrastruktur på Åsane (Skåla) og på Skjevikåsen for å gjøre disse salgsklare. Det er bevilget 1,0 mill. kroner i 2016. Da arbeidet ikke er igangsatt bevilges midlene på nytt i 2017.

Sentrumstiltak

Reguleringsplan for Molde sentrum ble godkjent i september 2009. Videre er planen for sjøfronten nå i hovedsak klargjort som eget investeringsprosjekt. Midler til mindre tiltak og endelig klargjøring behøves årlig, og det bevilges knappe 0,3 mill. kroner årlig i perioden.

Sjøfronten – trinn 1

I samsvar med vedtatt reguleringsplan er det utarbeidet prosjektgrunnlag for første trinn av Molde sjøfront. Dette gjelder i denne omgang området for ny sjøfront avgrenset til den sentrale delen av Molde sentrum. Det er hyret inn prosjektledelse og rådgivere, og det er utarbeidet forprosjekt og foretatt grunnundersøkelser i 2015.

Gjennomføringen av sjøfronten betinger deltakelse fra grunneierne i området og Molde og Romsdal Havn IKS/Molde Havnevesen KF. Samtaler om dette er godt i gang, og endelige avtaler er forhåpentlig på plass i løpet av 2016. Prosjektet har vært ute på anbud der en mottok tre anbud. Siden alle anbudene var ufullstendige ble samtlige avvist. Ny konkurranse med litt endret løsning vil bli annonsert i desember 2016. Totalkostnaden som er lagt inn i investeringsbudsjettet, er usikker. Prosjektet vil bli presentert i egen sak til kommunestyret i mars 2017 før stadfesting av prosjektets endelige økonomiske rammer, herunder kommunens nettoandel.

Tunnel sentrum–Molde idrettspark

I forbindelse med renovering og utbygging av Molde idrettspark har spørsmålet om tilstrekkelig areal til parkering blitt aktualisert. Det er i dag begrenset med parkeringsareal i området, og ved større arrangement er det mye uønsket parkering i gatene i området. Dette er problematisk både for de som bor i området og for trafikkavviklingen. I denne sammenheng kom ideen om en tunnel fra Molde parkeringshus til Molde idrettspark. Kommunen har fått planleggingsmidler gjennom «Byen som regional motor», og dette har resultert i en skisse som viser at det er mulig å anlegge en gangtunnel fra baksiden av rådhuset og opp til Molde idrettspark. Ved bruk av rulle-fortau på siste oppstigningen, vil tunnelen kunne bli universelt utformet. Det blir i så fall en tunnel på cirka 240 meters lengde. Ved å bruke parkeringstunnelen som parkering for Molde idrettspark på ettermiddag, kveld og helg, vil dette også kunne generere økte parkeringsinntekter. Foreløpige anslag tilsier en kostnad på cirka 20,0 mill. kroner. Det blir søkt om ekstern delfinansiering gjennom «Byen som regional motor. Det er lagt inn 10,0 mill. kroner både i 2018 og 2019.

Vis undermeny