Rådmannen

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 6 370 6 432 9 754 10 554 10 554
Driftsinntekter -549
Driftsutgifter 6 919 6 432 9 754 10 554 10 554
Lønns- og prisvekst 62 33
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 11 7
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 51 30
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 8
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -7
Endring overhead -5
Andre rammeendringer 3 289 800
Dekning av Nordisk vennskapsbysamling 2016 -200
Ny advokatstilling fra 1. mai 2016 1 500
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 130
Byjubileum 2017 200 -200
Husleiebuffer kommunale kontorer 1 000 1 000
Overført husleietrekk personal- og organisasjonsavdelingen – Storgata 33 659
Ny driftsramme 6 432 9 754 10 554 10 554 10 554

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2017–2020

Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer og har rollen som den sentrale premissleverandør til politikerne. Samtidig har rådmannen ansvaret for at politiske vedtak blir iverksatt. Rådmannsfunksjonen utøves i Molde kommunes organisasjon gjennom rådmannsteamet, som består av rådmannen og de to kommunalsjefene.

Fagområdene kommunikasjon og kommuneadvokat er direkte underlagt rådmannen og utgjør et samlet budsjettområde.

Kommunikasjon

I Molde kommune er intern og ekstern kommunikasjon et lederansvar. Kommunikasjonssjef og webredaktør bistår administrativ og politisk ledelse i kommunikasjonsfaglige spørsmål ut fra prinsippet om mest mulig åpenhet. Publikum skal oppleve at de har reell dialog med kommunen, at det er lett å engasjere seg og gi innspill. I nært samarbeid med øvrige stabsavdelinger ivaretas drift og utvikling av en rekke digitale publikumskanaler: kommunens nettsider, intranettet, planportal, sosiale medier med mere.

Kommuneadvokat

Kommuneadvokaten er prosessfullmektig for kommunen i alle saker for retten og fylkesnemnda. Videre er kommuneadvokaten juridisk rådgiver for folkevalgte organ, rådmannen og kommunens øvrige enheter. Det ytes også tjenester til nabokommuner i henhold til inngåtte avtaler.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Molde by skal markere 275-årsjubileum i 2017 og det er satt av 0,2 mill. kroner til jubileet.

Kapasiteten hos kommuneadvokatene har over tid vært for lav til å dekke det samlede behovet for juridisk kompetanse i kommunen. Ny stilling ble opprettet i august 2016 for å dekke behovet for juridisk kompetanse i kommunen. Det er lagt inn helårsvirkning for stillingen fra 2017.

Fremtidige utfordringer

Storgata 31 er tenkt renovert og dette kan føre til økt husleie for Molde kommune. Per nå har bygget ledig kapasitet etter at Molde Vann og Avløp KF og Molde bydrift flyttet til Plutovegen. Hvem som eventuelt skal inn i Storgata 31 er ikke avklart, men det kan føre til redusert husleie andre plasser. Uansett er det satt av en buffer til husleie hos rådmannen for å kunne håndtere økt husleie. Videre er det overført ramme fra personal- og organisasjonsavdelingen knyttet til harmonisering av husleie i kommunale bygg.

Vis undermeny