Byggesak og geodata

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 244 609 1 425 1 425 1 113
Driftsinntekter -11 398
Driftsutgifter 11 642 609 1 425 1 425 1 113
Lønns- og prisvekst 157 -130
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 40 23
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 117 65
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 23
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -241
Andre rammeendringer 208 946 -312
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 800
Flyfotografering kartverket 100
50 pst. stilling overføres fra personal- og organisasjonsavdelingen (dokumentsenteret) 208 46
Kapitalkostnader scanning av byggesaksarkiv -312
Ny driftsramme 609 1 425 1 425 1 113 1 113

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2017–2020

Byggesak

 • byggesaksbehandling og eiendomsdeling etter plan- og bygningsloven
 • tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven
 • byggesaksarkiv og ajourhold av matrikkelen, B-delen
 • kontaktkommune for nettverk for byggesaksbehandling, Romsdalsregionen

Byggesak behandler årlig rundt 700 søknader (byggesøknader og delingssøknader) etter delegert fullmakt, herunder også dispensasjonssøknader, korrigerte søknader og klager. Utover dette følges ulovlige tiltak opp, tilsyn gjennomføres og en betydelig mengde saker utredes også for avgjørelse i plan- og utviklingsutvalget. Aktiviteten i markedet har stor betydning for virksomhetens økonomiske resultater.

Geodata

 • opprette nye eiendommer
 • oppmålingsforretninger etter matrikkelloven
 • registrering, retting og ajourføring av matrikkelen
 • behandling av saker etter lov om eierseksjoner
 • behandling av saker om offisielle adressering etter matrikkelloven
 • forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens kartdata i henhold til geovekstavtalen
 • «Romsdalskart samarbeid om programvaretjenester»
 • salg av eiendomsinformasjon (meglerpakker)
 • eiendomsopplysninger

Geodata gjennomfører rundt 100 kart- og oppmålingsforretninger i løpet av året. I tillegg kommer saksbehandling knyttet til seksjonering og adressering. Det selges et betydelig antall meglerpakker gjennom året. Geodata selger også tjenester til andre kommunale avdelinger, enheter og foretak. Også for geodata er aktiviteten i markedet av stor betydning for virksomhetens økonomiske resultater.

Eiendomsskatt

 • forberedelse av saker til nemndsbehandling
 • administrasjon av takstmann
 • ajourføring av register
 • service overfor publikum

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Enheten får tilbakeført 0,8 mill. kroner som var et generelt rammetrekk i 2016. Det planlegges å benytte rammeøkningen til å styrke bemanningen slik at enheten står bedre rustet til de oppgave den skal løse, og redusere sårbarheten ved sykdom og turnover. Videre blir utgifter til flyfotografering overført til årlig driftsramme fra investeringsbudsjettet.

Fremtidige utfordringer

Å rekruttere og beholde ingeniørkompetanse er avgjørende for å kunne levere gode tjenester til rett tid. Tilgangen på kvalifiserte søkere er bedre enn på lenge, men det er fortsatt en utfordring å balansere ønsket om god og tilstrekkelig kompetanse med god økonomistyring.Tjenesteproduksjonen ved enheten har vært og er sårbar for lengre fravær ved sykdom og eventuelle oppsigelser.

Digitalisering og valg av teknologi er avgjørende for å kunne yte gode tjenester. Enheten regner med å komme i gang med digitalisering av byggesaksarkivet i 2017. Dette er et omfattende prosjekt som vil kreve tid og ressurser, men også gi bedre og mer effektive tjenester.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2017 Økonomiplan
gjeldende ny 2018 2019 2020
Scanning av byggesaksarkiv 4330 3 500 3 500
Sum investeringer 3 500

Scanning/digitalisering av byggesaksarkiv

Dette tiltaket har vært planlagt gjennomført i mange år. Det er nå innhentet prisoverslag, og det er ønskelig å gjennomføre dette nå. Enheten vil effektivisere driften, og det legges opp til at investeringen finansieres gjennom et rammetrekk hos enheten. Det bevilges 3,5 mill. kroner i 2017.

Vis undermeny