Molde bydrift

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Hele 1 000

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020

Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 8 042 8 240 13 241 13 073 12 886
Driftsinntekter -35 151
Driftsutgifter 43 193 8 240 13 241 13 073 12 886
Lønns- og prisvekst 198 288
Lønnskompensasjon park overføres fra kulturtjenesten 89
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 163 98
Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 35 24
Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter 494
Spesiell prisvekst – innleid vinterdrift veg 219
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter -713
Endring overhead 77
Andre rammeendringer 4 713 -168 -187
Investering i veg- og gatelys finansiert av reduserte driftsutgifter -92 -107 -107
Tilbakeført generelt rammetrekk 2016 1 000
Overføring av park fra kulturtjenesten 3 565
Kapitalkostnader gressklipper finansiert av økt salg -61
Roseplanen 160 -80
Opprustning av lekeplasser – utskiftning av lekeplassutstyr 80
Ny driftsramme 8 240 13 241 13 073 12 886 12 886

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2017–2020

De viktigste oppgavene til Molde bydrift er å forvalte, drifte og vedlikeholde byrommene i Molde kommune, herunder veg, friområder og parkeringsplasser. Enheten har også eget verksted, som er sentral i driftssikkerheten til enheten. Molde bydrift består av fire virksomheter: veg- og trafikk, park, parkering og verksted.

Veg- og trafikk

Veg- og trafikk har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet og veglysanlegget, og skal ivareta trafikksikkerheten i Molde kommune. I alt har virksomheten ansvar for cirka 221 km veg, derav 24 km med gang- og sykkelveg. I tillegg har Molde bydrift en avtale med fylkeskommunen om drift og vedlikehold av 24 km fylkesveg og 26 km gatelysanlegg langs riks- og fylkesveger.

Forvaltningsoppgaver i tilknytning til vegnettet er generell saksbehandling, saksbehandling i forbindelse med gravesøknader, utarbeidelse av skilt-planer, gjennomføring og oppfølging av mindre trafikksikkerhetstiltak på vegnettet, saksbehandling i tilknytning til byggesaker, samt saksbehandling av avkjørsler og lignende med hjemmel i vegloven. Av drifts- og vedlikeholdsoppgaver kan nevnes snøbrøyting, vegmerking, skilting, avfallshåndtering, slukrensking og feiing/spyling av vegnettet.

Park

Park har ansvar for forvaltning, skjøtsel, drift og vedlikehold av Molde kommunes friområder. I tillegg har Molde bydrift en avtale med kirkevergen om stell av kommunens 10 gravsteder, på totalt 100 dekar.

Virksomheten har en sentral rolle i å ivareta byens omdømme som «Rosenes by», til glede for både innbyggere og tilreisende. Virksomheten drifter og vedlikeholder 150 dekar friområder og 11 lekeplasser, herunder Retiro friluftsområde, Alexandraparken, Reknesparken og Kringstadbukta. I tillegg leverer virksomheten tjenester til blant annet Molde Eiendom KF (skoler og barnehager), Statens vegvesen, Romsdal parkering og Molde Vann og Avløp KF.

Parkering

Parkering har ansvar for håndheving av all avgiftsbelagt parkering på offentlig veg, herunder parkeringsplasser, gateparkering og Molde parkeringshus. Parkeringshåndheving blir utført etter parkeringsbestemmelsene i vegtrafikkloven og i gjeldende forskrifter. Virksomheten forvalter utleie av diverse gategrunn og plassene for torgsalg. Klager behandles og parkeringstillatelser for forflytningshemmede tildeles, etter gjeldende regelverk.

Molde kommune har en avtale med Romsdal Parkering AS på administrasjon og håndheving av skiltreguleringer på privat grunn.

Verkstedet

Verkstedet utfører reparasjoner og vedlikehold av kommunens biler, maskiner og utstyr. Verkstedet har således en viktig rolle i ivaretagelse av driftssikkerheten til enheten. I tillegg utfører verkstedet diverse vedlikehold og reparasjoner på kjøretøy og materiell for andre kommunale enheter, samt «tyngre» opprettings- og sveisearbeider. Verkstedet har beredskap for enhetens egen vinterdrift av vegnettet. Virksomheten bistår ellers med fagkompetanse ved innkjøp av biler og maskiner både for egen drift og for andre kommunale enheter og foretak etter behov.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammene

Forklaring og konsekvens av endring

Ingen av virksomhetene har store endring i oppgaver eller tjenester når det gjelder skjøtsel, drift og vedlikehold det kommende året.

Molde bydrift har vært i en omorganiseringprosess, der parkvirksomheten ble en del av Molde bydrift fra 1. oktober 2016. Det er derfor behov for å jobbe med organisasjonsutvikling. Enheten må danne hensiktsmessig struktur for å sikre god samhandling og læring, jobbe med oppgaveforståelse, rolleavklaring og kulturbygging. Utarbeidelse av strategisk kompetanseplan og HMS-arbeid vil også være prioriterte oppgaver i enheten. For å sikre god oversikt er det ønskelig å bygge opp et anleggsregister for både veg- og trafikkvirksomheten, parkvirksomheten og parkeringsvirksomheten. Dette vil igjen kunne bidra til en mer effektiv drift og god oversikt over investeringsbehov.

Særlig ledelsen og de merkantile i Molde bydrift vil være i en krevende situasjon mens arbeidet med organisasjonsutvikling pågår. Dette kan gå på bekostning av andre merkantile oppgaver. Enheten ser imidlertid på dette som en viktig og prioritert oppgave, for å bygge en mest mulig effektiv organisasjon med god faglig kompetanse.

Opprustning av lekeplasser, parker og grøntanlegg og roseplanen er flyttet over fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet, da dette er midler som brukes til løpende utskifting og vedlikehold.

Fremtidige utfordringer

Byutviklingen i Molde vil påvirke enheten. Stadig utbygging i Molde vil medføre økt driftsansvar for enheten. Molde bydrift regner med at omfanget av drift og vedlikehold av både kommunale veger, friområder og parkeringsarealer vil øke i tiden som kommer. Både veg- og trafikkvirksomheten og parkvirksomheten er i dag svært sårbare på kapasitet når det gjelder bemanning. En stor økning i driftsoppgaver synes derfor svært vanskelig å håndtere, uten å styrke bemanningen. Per i dag har enheten 1,5 stilling vakant. Utnyttelse av maskinparken er heller ikke optimal på grunn av minimal bemanning.

Sentrumsutvikling kan medføre reduserte inntekter for enheten på sikt, gjennom redusert trafikk i sentrum og ikke minst mulig reduksjon i parkeringsarealer. Ny nasjonal forskrift vedrørende parkering trer i kraft fra årsskifte. Blant endringene er det lagt inn krav om antall parkeringsplasser tilrettelagt for el- og hybridbiler. Dette medfører at kommunen må fatte nytt vedtak om parkering for el- og hybridbiler i 2017.

Molde bydrift drifter og vedlikeholder fylkeveger etter refusjon for Statens vegvesen. Fra og med september 2018 vil denne tjenesten konkurranseutsettes, og refusjonsbeløpet på 2,1 mill. kroner vil kunne falle bort. En konkurranseutsetting vil trolig medføre økt krav til kvalitet på vinterdriften på fylkesvegene. Det vil igjen kunne medføre merarbeid for Molde bydrift på sekundærvegnettet. Enheten vil kunne redusere innleie av vinterdrift noe, men trolig ikke like mye som enheten i dag får i refusjon.

I Molde bydrift utføres 2/3 av vinterdriften av innleide mannskaper. Enheten har de senere år sett at det er færre private tilbydere av tjenester for vinterdrift, og at det har vært en betydelig økning i prisene.

Klimaendringer vil gi enheten utfordringer fremover. Mer ekstremvær vil kreve at enheten har mer fokus på risiko og sårbarhetsanalyser. Dette vil igjen kreve at enheten øker fokus på å forebygge uønskede hendelser. Enheten vil også trolig få flere oppgaver i forbindelse med opprydding etter ekstremvær.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2017 Økonomiplan
gjeldende ny 2018 2019 2020
Biler og maskiner 4016 2 000 2 500 2 500 2 000
Biler og maskiner – park 8000 1 100 1 190 500 900
Kommunale veger 4011 6 500 4 500 4 500 4 500
Parkering – lysarmatur parkeringshuset 4855 1 250 600
Parkering – ny bil 8001 300 300
Parkering – nye brannporter parkeringshuset 8002 100 100
Parkering – reasfaltering parkeringshuset 8003 1 200 300 300 300 300
Replanting av trær i Storgata 8004 200 200
Riving av det gamle menighetshuset Røbekk NY 300 300
Trafikksikring 4012 750 350 350 350
Trafikksikring – Eikrem 8005 7 800 1 000 6 800
Trafikksikring – Moldelivegen 4770 2 000 700 1 300
Veg- og gatelys 4013 3 500 3 500 1 500 1 500
Sum investeringer 17 050 20 440 9 950 9 550

Veg og trafikk – utskifting av biler og maskiner

Enhetens kjøretøy er i stor grad gamle og utslitte. Det er store, årlige vedlikeholdsutgifter og kjøretøyene er ute av drift flere perioder gjennom året. Det er nå gjennomført en samlet kartlegging av bil- og maskinparken til bruk i veg og trafikk og park og idrett. Det legges nå opp til en samordnet plan for nødvendig utskifting av kommunale nyttekjøretøy. I dette ligger også sambruk av kjøretøy i den grad det er mulig. For veg og trafikk krever dette en bevilgning på 2,0 mill. kroner i 2017, 2,5 mill. kroner årlig i 2018 og 2019, og 2,0 mill. kroner i 2020.

Park – utskifting av biler og maskiner

Kartleggingen av bil- og maskinparken viser også at park har behov for nytt utstyr. For å kunne utføre nødvendig skjøtsel av uteområder ved formålsbyggene, parker, grøntanlegg og kirkegårder, er det nødvendig med nyttekjøretøy som fungerer til formålet. Enhetens kjøretøy består i stor grad av eldre og slitte biler og maskiner. Det er nødvendig å starte utskifting av de eldste og mest slitte bilene og maskinene. Det bevilges 1,4 mill. kroner i 2017, 1,3 mill. kroner i 2018, 0,7 mill. kroner i 2019 og 0,9 mill. kroner i 2020.

Kommunale veger

Molde kommune har fortsatt store utfordringer innenfor kommuneveger. Dette gjelder utbygging av gangveger og fortau og utbedringer av trafikkfarlige punkt. Prioriteringer gjøres i samsvar med «Handlingsplan for trafikksikkerhet» og andre vegplaner. Det er også behov for asfaltering av grusveger og reasfaltering på kommuneveinettet. Det bevilges 6,5 mill. kroner i 2017, og deretter 4,5 mill. kroner årlig i økonomiplanperioden.

Parkering – lysarmatur Molde parkeringshus

Lysarmaturene i Molde parkeringshus er gamle og slitte, og det brukes årlig store summer til vedlikehold av disse. Ved utskifting til nye LED-armaturer vil dette forlenge armaturenes levetid og driftsutgiftene vil reduseres. Tiltaket finansieres av enheten selv og det bevilges 0,6 mill. kroner i 2017.

Parkering – ny bil

Parkering har i dag leasingavtale på en Toyota fra 2012. Enheten ønsker å avslutte denne avtalen og gå til innkjøp av ny bil. Tiltaket finansieres av enheten selv og det bevilges 0,3 mill. kroner i 2017.

Parkering – nye brannporter til Molde parkeringshus

Brannportene i parkeringshuset oppfyller ikke dagens sikkerhetskrav, og portene må derfor skiftes. Tiltaket finansieres av enheten selv og det bevilges 0,1 mill. kroner i 2017.

Parkering – reasfaltering i Molde parkeringshus

Asfaltdekket i Molde parkeringshus er nedslitt, og det er behov for reasfaltering. Tiltaket finansieres av enheten selv og det bevilges 0,3 mill. kroner årlig i perioden.

Replanting av trær i Storgata

Trærne i Storgata er sykdomsbefengt og mange har blitt fjernet. Det er ønskelig med replanting av nye trær. Dette krever planlegging og prosjektering, da dette vil bli et større prosjekt. Det avsettes 0,2 mill. kroner i 2017.

Riving av gamle Røbekk menighetshus

Det gamle menighetshuset på Røbekk ligger like ved riksvegen og har ikke vært i bruk på flere tiår. Bygget er forfallent og utgjør en risiko og bør rives. Det avsettes 0,3 mill. kroner i 2019.

Trafikksikring

Det er stadig behov for å gjennomføre mindre trafikksikringstiltak som etablering av fartshumper. I tillegg kommer nye tiltak også i tilknytning til arbeid på de kommunale VA-nettet. Det kan også være bygging av fortau slik som i deler av Nøisomhedsvegen, der Statens vegvesen har gitt tilsagn om tilskudd. For å gjennomføre nødvendige tiltak bevilges 0,75 mill. kroner i 2017, og deretter 0,35 mill. årlig i perioden. Midlene vil bli brukt til tiltak i samsvar med «Handlingsplan for trafikksikkerhet».

Trafikksikring Moldelivegen

Arbeidet med bygging av fortau i Moldelivegen del 1 er utført. Grunnet behov for rehabilitering av VA-anlegg i området ble videre arbeidet utsatt. Molde Vann og avløp KF vil i 2017 starte arbeidet med utskifting av VA-anlegg i området. Det er derfor viktig at en samtidig gjennomfører nødvendige trafikksikringstiltak i området Moldelivegen/Damvegen. Det bevilges 0,7 mill. kroner i 2017 og 1,3 mill. kroner i 2018.

Trafikksikring Eikrem

I forbindelse med utbyggingen på Eikrem (Tiriltunga borettslag) ble det inngått egen utbyggingsavtale som også inneholdt trafikksikringstiltak. Det som haster mest er nødvendige busslommer, deretter gang- og sykkelveg. Det er avtalt en 50/50 deling mellom kommunen og utbygger. Det forutsettes også søknad om 50/50 midler fra Statens vegvesen. For å komme i posisjon til slikt tilskudd må tiltaket være lagt inn i kommunens budsjett og økonomiplan. Søknadsfrist for slikt tilskudd er 1. september hvert år. Det bevilges 1,0 mill. kroner i 2017 og 6,8 mill. kroner i 2018

Veg- og gatelys

Dette prosjektet består av to ulike tiltak. For det første har eksisterende HQL-lamper gått ut av produksjon og er ikke lenger til salgs, av miljømessige hensyn. Kommunen må skifte ut eksisterende lamper med nye LED-lamper. Disse har et vesentlig lavere strømforbruk og en mer miljøvennlig produksjon. Utskifting enkeltvis vil være lite lønnsomt, og det legges derfor opp til en planmessig og effektiv utskifting. Denne delen av prosjektet utgjør 2,0 mill. kroner i både 2017 og 2018. Strømbesparelse og lengre levetid vil gi reduserte driftsutgifter for enheten, og dette finansierer nesten hele investeringer knyttet til utskifting av HQL-lamper.

Videre er det behov for utskifting av den eldste delen av eksisterende veglysnett. Dette gjelder tremastanlegg og luftspenn. Dette arbeides samkjøres med prosjekter i regi av Molde Vann og Avløp KF for å reduserer utgiftene. Fremdriften er avhengig av hvilke prosjekt som blir utført av foretaket, men det bevilges årlig 1,5 mill. kroner.

Det bevilges samlet 3,5 mill. kroner årlig de to første årene i perioden, og 1,5 mill. kroner årlig i 2019 og 2020.

Vis undermeny