Oversikt lån som belaster drift

Den første tabellen viser en spesifisering av lån som belaster drift per selskap, enhet og prosjekt. Dette er lån der kommunen må bruke sine frie inntekter til å betale renter og avdrag i løpet av levetiden til den enkelte investering. Dette summerer seg til 215,0 mill. kroner i 2017 og 417,4 mill. kroner i perioden. Av dette skyldes 25,4 mill. kroner forsinkelser eller utsettelser av investeringsprosjekt som skulle ha vært gjennomført før 2017. Fullføring av disse prosjektene fører til at nødvendig ramme med tilhørende bruk av lån må bevilges på nytt i 2017.

Lån som blir dekt gjennom økte driftsinntekter eller reduserte driftsutgifter er vist i den andre tabellen. Dette er lån som ikke vil påvirke balansen i budsjettet, da de økte finansutgiftene allerede er dekt inn på enhetene.

Kommunestyret vedtok i sak 120/16 en brutto kostnadsramme for Molde Idrettspark, delprosjekt Idrettens Hus, satt til 110 mill. kroner i henhold til vedtaket 115/16. Dette vil si en reduksjon på 60 mill. kroner. Tabellen og teksten er ikke oppdatert med vedtaket.

Lån som belaster drift

Hele 1 000
Lån som belaster drift
Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Molde kommune 68 112 67 554 23 440 18 931
Plan- og utviklingsavdelingen 44 000 49 100 8 600 600
Brunvollkvartalet 8 000 1 900
Diverse erverv og tiltak 1 000 1 000 400 400
Infrastruktur Bolsøya 800
Sentrumstiltak 200 200 200 200
Sjøfronten 34 000 38 000
Tunnel idrettsparken 8 000 8 000
Personal- og organisasjonsavdelingen 9 648 7 212 7 320 7 431
IKT-investeringer Molde kommune 4 000 3 200 3 200 3 200
ROR-IKT – fellesinvesteringer 5 488 4 012 4 120 4 231
Skranke og sikkerhet servicetorget 160
Pleie og omsorg 2 974
Råkhaugen omsorgssenter – inventar 120
Digitale trygghetsalarmer 864
Glomstua omsorgssenter – kjøkken 640
Kirkebakken omsorgssenter – oppgradering vaskeri 500
Skåla omsorgssenter – ny dagsenterbuss 850
Brann- og redningstjensten 640 3 600
Bygningsmessig vedlikehold 480
Ny brannbil 3 600
Utskiftning treningsutstyr 160
Molde bydrift 9 850 11 242 7 520 7 300
Biler og maskiner 1 550 2 000 1 800 1 600
Biler og maskiner – park 330 952 400 620
Kommunale veger 5 200 3 600 3 600 3 600
Replanting av trær i Storgata 160
Riving av det gamle menighetshuset Røbekk 240
Trafikksikring 600 280 280 280
Trafikksikring – Eikrem 800 2 320
Trafikksikring – Moldelivegen 160 1 040
Veg- og gatelys 1 050 1 050 1 200 1 200
Kulturtjenesten 1 000
Infotavler og skilting turområder 80
Maskinelt utstyr – idrett 800
Turstier i moldemarka 120
Molde Eiendom KF 137 925 76 122 5 680 6 000
Skole 24 849 30 256
Kvam skole – låssystem – adgangskontroll 336
Sellanrå skole – fase 3 22 529 28 720
Langmyra skole – av- og påstigningsplass vest for fotballbane 800
Langmyra skole – ny taktekking og reperasjon fasader 800
Bergmo ungdomsskole – ny parkeringsløsning 400
Vågsetra skole 320
Skjevik barne- og ungdomsskole – tekniske anlegg for gymsal og garderober 1 200
Molde voksenopplæringssenter 400
Prosjektering bygg Molde voksenopplæringssenter 400
Barnehage 4 483 37 843 880 720
Fremtidig og strategisk barnehagedekning 3 200 36 800
Kommunale barnehager – rehabilitering/tilpasninger 400 640 480 320
Kommunale barnehager – uteområder 403 403 400 400
Kvam barnehage – utskifting av ventilasjonsaggregat 400
Kvam barnehage – utskifting brannalarmanlegg 80
Pleie og omsorg 4 038 560
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 750
Råkhaugen omsorgssenter – tilbakestilling til institusjonsdrift 160
Råkhaugen omsorgssenter – garasje/carport minibusser 320
Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer 400
Bergmo omsorgssenter – endring av kjøkkenløsning, fjerne toalett 160
Bergmo omsorgssenter – ombygging hjemmetjenesten 1 600
Bergmo omsorgssenter – utskifting brannalarmanlegg 219
Bergmo omsorgssenter – utskifting nød- og ledelys 63
Kleive omsorgssenter – ny ventilasjon kjøkken og dagsenter 600
Kleive omsorgssenter – utbedring pasientvarsling 63
Skåla omsorgssenter – ventilasjon 264
Tiltak funksjonshemmede 1 200 480
Brannsikringsstiltak Røbekk 400
Enensenteret 320
Ny automatikk og nytt ventilasjonsaggregat og luftinntak Røbekk 480
Oppgradering elektrisk utstyr Røbekk 480
Kulturtjenesten 92 517 2 625
Kulturhuset – oppgradering av tekniske anlegg og bygning 980
Området Molde idrettspark 91 877 1 645
Træffhuset – arbeid etter brannrapport 640
Kulturskolen 5 600
Ny kulturskole 320
Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering 5 280
Andre bygg 4 838 4 838 4 800 4 800
Enøk – kommunale bygg 806 806 800 800
Investeringsmidler akutte behov 4 032 4 032 4 000 4 000
Kirkelig Fellesråd 9 000 4 000 640
Gravplasser – mur og gjerder 640
Kirkegårdsutvidelser 8 000 4 000
Veg og parkeringsplass nytt menighetshus Røbekk 1 000
Totalt lån som belaster drift 215 037 147 676 29 760 24 931
Hele 1 000

Lån som er dekt gjennom økte driftsinntekter eller reduserte driftsutgifter

Lån som er dekt gjennom økte driftsinntekter eller reduserte driftsutgifter
Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Biler og maskiner - park 550
Elvarebil 300
Enøk Bergmo omsorgssenter - ventilasjon automatikk 960
Nye elbiler 500 500
Nytt krisesenter 2 400
Parkering - lysarmatur parkeringshuset 600
Parkering - ny bil 300
Parkering - nye brannporter parkeringshuset 100
Parkering - reasfaltering parkeringshuset 300 300 300 300
Scanning av byggesaksarkiv 2 800
Veg- og gatelys 1 750 1 750
Totalt lån 10 560 2 550 300 300
Vis undermeny