Barnehageområdet

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000

Samlet for barnehagene og fellesområdet

Samlet for barnehagene og fellesområdet
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 197 369 200 936 202 419 206 992 206 000
Driftsinntekter -27 725
Driftsutgifter 225 094 200 936 202 419 206 992 206 000
Lønns- og prisvekst 1 472 1 206
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 989 801
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 413
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -501
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 483 493
Andre rammeendringer -226 271 0 -992 -991
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – redusert etterspørsel barnehager -390 -270
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – RNB 2017 - tilskudd til flere barnehagelærere legges i rammetilskuddet 340 488
Foreldrebetaling spesialpedagogisk hjelp -240
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2017 – Kleive oppvekstsenter -39 39
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2017– Kleive oppvekstsenter -109 109
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2017 – Kleive oppvekstsenter -28 28
Effektiviseringstiltak – styrking av ramme 987 997
Statsbudsjett 2018 – økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte 39
Statsbudsjett 2018 – overgang mellom barnehage og skole 49
Statsbudsjett 2018 – økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kroner per måned -530
Statsbudsjett 2018 – økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage 39
Statsbudsjett 2018 – tidlig innsats 492
Effekt av statbudsjett 2018 barnehage Kleive oppvekstsenter 28
Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan -987 -997 -992 -991
Tilskudd private barnehager 2 321 6 4 573
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – redusert etterspørsel barnehager -359
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – RNB 2017 - tilskudd til flere barnehagelærere legges i rammetilskuddet 521 728
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – økt tilskudd til private barnehager 1 800
Økt tilskudd private barnehager 539 4 573
Statsbudsjett 2018 – økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte 52
Statsbudsjett 2018 – økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kroner per måned -954
Ny driftsramme 200 936 202 419 206 992 206 000 205 009

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2018–2021

Kommunen har ansvar for å sikre et kvalitativt godt barnehagetilbud til alle barn med rett til barnehageplass. Kommunen skal sikre finansieringen av all kommunal og privat barnehagedrift, i tråd med lov og forskrift. Kommunen skal gi veiledning og påse at lovverket i kommunale og private barnehager følges gjennom sin rolle som barnehagemyndighet. Kommunen er både barnehageeier og lokal barnehagemyndighet.

Molde har et mangfoldig barnehagetilbud:

 • Kommunen er eier og driver av 12 barnehager. De kommunale barnehagene er organisert i 7 større barnehageenheter og 2 oppvekstsenter.
 • Det er 15 private barnehager i kommunen. Det er 10 ulike private aktører som eier og driver de private barnehagene.

Samtlige eiere er viktige samarbeidsparter for kommunen, og samlet gis det barnehagetilbud til
1 434 barn per desember 2016 (BASIL). I tillegg gis det tilbud i åpen barnehage i Mordalstua barnehage (privat). Kommunen har en dekningsgrad i aldersgruppen 1–5 år på 94,2 pst. (KOSTRA).

Generelle nøkkeltall KOSTRA

Generelle nøkkeltall KOSTRA
Molde Kostragruppe 13 Landet uten Oslo
2014 2015 2016
Andel barn 1–5 år med barnehageplass 94,6 94,4 94,2 92,0 91,5
Andel barn 0–5 år med barnehageplass 80,2 78,9 79,6 78,5 77,8
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år 3,5 2,9 3,1 5,2 4,4
Andel barn 1–2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1–2 år 84,2 85,0 85,6 83,3 82,6
Andel barn 3–5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3–5 år 100,8 100,7 99,6 97,4 97,2

Strategisk plan for barnehageområdet «Fremtidens barnehage i Molde. Barnehageplan 2016–2026» ble vedtatt i Molde kommunestyre i november 2016. Planen inneholder informasjon om dagens barnehagetilbud og viser kommunens strategiske føringer for barnehagetilbudet fremover. Kapasitet, lokalisering, eierstrategi og kvalitet er sentrale stikkord for innholdet i planen. I tråd med tiltak i barnehageplanen og nasjonale føringer, er sentrale oppgaver i 2018 implementering av ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, planlegging og realisering av nye Hatlelia barnehage, å øke andel barnehagelærere og redusere antall barn per voksen i barnehagene.

Kommunen som barnehagemyndighet

På barnehageområdet har kommunen to sentrale roller. Den ene som barnehageeier og den andre som barnehagemyndighet. Rollen som barnehagemyndighet ivaretas i fagseksjon barnehage i plan- og utviklingsavdelingen. Myndighetens oppgaver omfatter all barnehagevirksomhet i kommunen, både den kommunale og den private. Viktige oppgaver er å påse at lov- og regelverk i barnehagesektoren følges, sikre helhetlig utvikling, kvalitet og kapasitet i tråd med sentrale og lokale føringer. Herunder føre tilsyn, godkjenne barnehager og gi veiledning.

Kommunen som eier

Rollen som barnehageeier for kommunale barnehager ivaretas primært gjennom driftslinjen. Barnehageeier skal drive virksomheten i samsvar med gjeldende lov- og regelverk herunder fastsette barnehagens vedtekter. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Eier skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Eier skal sikre barn og foreldre et tilbud i tråd med barnehagelov og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Enhetsleder i de kommunale barnehagene har fag-, personal- og økonomiansvar for sin enhet.

Kvalitet i barnehagene

Barnehagene skal gi et kvalitativt godt pedagogisk barnehagetilbud i tråd med barn og foreldres behov, lover, forskrifter og retningslinjer, nyere forskning og kommunens strategier.

Store endringer i sektoren har ført til endringer i lovverket som har betydning for kvaliteten i barnehagetilbudet:

 • retten til plass er utvidet og innbefatter nå alle barn som fyller ett år i løpet av november
 • ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
 • lovendringer i forhold til barn med særskilte behov
 • ny forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjoner i barnehager
 • forslag til minimumsnorm, skjerpet pedagogisk bemanning og overgang mellom barnehage og skole (høring til behandling i Storting)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trådte i kraft høsten 2017. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven og innholdet i planen har stor betydning for hvordan kvaliteten i sektoren skal sikres. Det gode faglige samarbeid i barnehagesektoren i Molde fortsetter. Gjennom mange år har kommunale og private barnehager i fellesskap gjennomført flere store prosjekter for å styrke kompetanse og kvalitet. Etter prosjektet «Vennskap på ramme alvor – kompetanseutvikling i Moldebarnehagene», er sektoren i full gang med ny satsing «Til topps med kunnskap og kompetanse – implementering av ny rammeplan i Moldebarnehagene».

Kunnskapsdepartementets strategi «Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020» er et annet sentralt dokument. Målet for strategien er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet. Kompetansestrategien skal bidra til at:

 • andelen barnehagelærere i barnehagen øker
 • andelen barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen øker
 • alle ansatte i barnehagen får mulighet til videreutdanning
 • flere barnehagelærere i barnehagen har kompetanse på masternivå
 • alle barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling

Innholdet i den sentrale kompetansestrategien implementeres i Molde kommunes strategiske kompetanseplan.

Barn med særskilte behov

Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling for alle barn. Noen barn har behov for tettere oppfølging enn andre og det arbeides kontinuerlig med å sikre barn med særskilte behov et godt tilbud.

Stortinget vedtok i juni 2016 en rekke endringer i barnehageloven som gjelder barn med særskilte behov. Endringene fastsetter blant annet flytting av rettigheter fra opplæringsloven til barnehageloven, nye rettigheter for barn og foreldre, PPTs rolle i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehagene og bestemmelser om sakkyndig vurdering og vedtak.

Kommunen erfarer at omfanget og alvorlighetsgraden av tiltak for barn i barnehagealder øker. Behovet for spesialpedagoger er økende og saksbehandlingen øker, både i omfang og kompleksitet. Det er behov for økte ressurser til disse tiltakene. Gjennom statsbudsjettet er kommunen tildelt midler til tidlig innsats. Denne satsingen vurderes benyttet til tiltak for barn med særlige behov. Det kan bedre situasjonen noe.

Det arbeides kontinuerlig for å øke kompetanse og utnytte ressursene på best mulig måte. Det er iverksatt tverrfaglig samarbeid mellom spesialpedagogene og aktuelle samarbeidsparter som pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), fysioterapeuter, ergoterapeuter, helsesøstre, barnevern og andre. Det er sterkt fokus på faglig kvalitet både i kommunen og i et samarbeid mellom spesialpedagoger i Møre og Romsdal.

Etter invitasjon fra Fylkesmannen, deltar Molde kommune ved PPT, to barnehager og fagseksjon barnehage i et pilotprosjekt med StatPed. Målet for prosjektet er blant annet å prøve ut nye systemrettede tiltak i barnehager og styrke koordinering og samordning av tiltak som følge av endringer i barnehageloven.

Bemanning og utdanning i barnehagene

Barnehageloven setter rammer for hvilken bemanning barnehagene skal ha. Barnehagene skal ha forsvarlig pedagogisk bemanning og administrativ ledelse. For styrer og pedagogisk leder er det fastsatt utdanningskrav som barnehagelærer. For pedagogbemanningen er det fastsatt normtall for hvor mange barn en pedagog kan ha ansvar for. Det skal minimum være én pedagogisk leder per 14–18 barn over 3 år og én pedagogisk leder per 7–9 barn under 3 år. For barnehagens øvrige personale må bemanningen være tilstrekkelig til at personalet kan drive en pedagogisk virksomhet. Det er ikke fastsatt utdannings- eller erfaringskrav for øvrig bemanning i lovverket. Hovedtyngden av øvrige ansatte er assistenter eller barne- og ungdomsarbeidere.

Forslag til endringer i barnehageloven om minimumsnorm og pedagogisk bemanning er forventet iverksatt fra august 2018. Dersom endringene i barnehageloven blir vedtatt, vil det bli nasjonale standarder, hvor både antall barn per voksen fastsettes (6 barn over 3 år, 3 barn under 3 år per voksen) og andel pedagoger skjerpes (14 barn over 3 år, 7 barn under 3 år). Molde kommune støtter endringsforslaget, men ifølge Molde kommunes beregninger er ikke ordningen fullfinansiert, slik det kommer frem i høringen fra Kunnskapsdepartementet.

I følge rapporteringen den 15. september 2017 er det for de fleste barnehagene i Molde nå cirka 6 barn (omregnet til barn over 3 år) per voksen. Dette er i tråd med den foreslåtte minimumsnormen. Både kommunale og private barnehager i Molde har imidlertid fortsatt utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig antall barnehagelærere.

Kapasitet

Rett til barnehageplass har gradvis blitt utvidet. Fra og med høsten 2016 omfattet retten alle barn som fyller ett år innen utgangen av oktober, fra høsten 2017 også alle novemberbarna.

Det er svært viktig for barn, foreldre, privat og offentlig næring at ventelistene holdes så lave som mulig. Ideelt sett burde det vært økonomisk rom for å sette av økonomisk buffer slik at kapasiteten kan økes eller reduseres etter behov.

Per oktober 2017 er det 10 barn uten rett til plass som ikke har fått barnehagetilbud. For våren 2018 er det ytterligere 34 søkere på venteliste. 26 av barna på venteliste er født etter 1. desember 2016.

Finansiering av private barnehager

Kommunen finansierer i hovedsak all barnehagedrift, både den kommunale og den private.

Ny forskrift for finansiering av private barnehager ble iverksatt 1. januar 2016: «Kommunen skal gi driftstilskudd til alle private ordinære barnehager. Tilskuddet beregnes ut fra gjennomsnittlig ordinære driftsutgifter i tilsvarende kommunale barnehager fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret. Videre gis det kapitaltilskudd til private barnehager per heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår.»

For 2018 er tilskuddssatsen 195 527 kroner per heltidsplass for barn 0–2 år, og 93 176 kroner per heltidsplass for barn 3–6 år. Private barnehager får utbetalt tilskudd for 2018 etter antall barn per 15. desember 2017

Kommuner som gir barnehageplass til barn som er folkeregistrert i en annen kommune, har rett til refusjon for barnehageplassen fra kommunen der barnet er folkeregistrert.

Utbetalinger av tilskudd til private barnehager og refusjoner til/fra kommuner for gjestebarn, følger av lov og forskrift. Dersom det blir vesentlige endringer fra budsjettforutsetningene for 2018 i forhold til private barnehager, vil rådmannen komme tilbake til dette i budsjettrevisjonen.

Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen i kommunale og private barnehager er regulert i egen forskrift og med en fastsatt maksimalpris. I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å øke maksimalprisen til 2 910 kroner per måned, en realvekst på 110 kroner. Regjeringen vil videreføre det nasjonale minstekravet til redusert foreldrebetaling for familier som ble innført 1. mai 2015. Regjeringen foreslår også å videreføre ordningen med gratis kjernetid for alle tre-, fire- og femåringer fra familier med lav inntekt. Så langt har moderasjonsordningene samlet sett vært finansiert gjennom statsbudsjettet. Kommunen registrerer imidlertid en økning i antall søknader og ordningen har ført til vesentlig økt saksbehandling i fagseksjon barnehage.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Med bakgrunn i statsbudsjettet for 2018 er følgende områder styrket i budsjettet på barnehageområdet:

 • tilskudd til flere barnehagelærere
 • tilskudd til tidlig innsats
 • overgang mellom barnehage og skole
 • økt inntektsgrense for gratis kjernetid

Budsjettet er redusert som følge av:

 • forventet redusert etterspørsel på barnehageplasser i forbindelse ordninger for kontantstøtte
 • økt maksimalsats for foreldrebetaling reduksjon kompensert gjennom økt foreldrebetaling

Dersom minimumsnorm for bemanning og skjerpet krav til pedagogbemanning blir vedtatt som foreslått, er dette ifølge kommunens beregninger ikke fullfinansiert fra staten. For 2018 er merutgifter anslått til 1,2 mill. kroner.

Økt saksbehandling som følge av lovendringer og økt behov er heller ikke finansiert.

Fremtidige utfordringer

Behovet for barnehagekapasitet påvirkes av den til enhver tid gjeldende utdannings-, barne- og familiepolitikken. SSBs fremskriving av folketall, er et sentralt verktøy i planleggingen av kapasitet. Sammen med kommunens egne erfaringstall, ventelister på barnehageplass, arealplanlegging, utbygging av nye boligfelt med mere, gir det grunnlaget for hvordan kommunen forventer at fremtiden vil bli.

Prognosene viser fortsatt befolkningsvekst i aldersgruppen 1-5 år og det må derfor forventes at det vil bli økte utgifter både til drift og investering på barnehageområdet fremover.

Det vises til «Fremtidens barnehage i Molde. Barnehageplan 2016-2026».

Det er krevende:

 • å rekruttere tilstrekkelig antall barnehagelærere
 • å sikre tilstrekkelig sakbehandlingskapasitet til å gjennomføre endringer som pålegges som følge av lovendringer og å koordinere arbeidet
 • å styrke digitalisering, opplæring og sikre god implementering av digitale løsninger i perioden fram til gevinstrealisering

Sykefraværet i barnehagene er fortsatt for høyt, men trenden er positiv og arbeidet fortsetter.

Fremtidige utfordringer i barnehagesektoren i Molde er belyst i «Fremtidens barnehage i Molde. Barnehageplan 2016-2026». Planen ble behandlet i Molde kommunestyre i november 2016. Kommunestyrets vedtak legger føringer for strategier og tiltak i barnehagesektoren fremover. Utfordringene vil være å finansiere og sikre tiltak i tråd med planen.

Følgende strategier er lagt til grunn i planen:

Fremtidens barnehage – kapasitet

Molde kommune vil:

 • arbeide for full behovsdekning
 • utnytte fleksibiliteten i eksisterende drift maksimalt
 • kanalisere vekst i sentrum til barnehager som har arealmulighet til utvidelse
 • harmonisere utvidelse med nødvendig oppgradering av bygningsmasse
 • gradvis fase ut barnehager som ikke anses drivverdige på sikt
 • utnytte midlertidig godkjente lokaler for å dekke behovet i overgangsperioder

Fremtidens barnehage – lokalisering

Molde kommune vil:

 • at det legges til rette for barnehager i alle deler av kommunen hvor nærmiljøbarnehage skal være et førende prinsipp
 • sikre god strategisk lokalisering ved utbygging av kapasitet
 • vurdere videre arealbehov i fremtidige arealplaner

Fremtidens barnehage – eierstrategi

Molde kommune vil:

 • eie og drive barnehager av særlig strategisk betydning
 • eie og drive minst 50 pst. av barnehagevolumet
 • videreføre mangfold og variasjon i eierstruktur

Fremtidens barnehage – kvalitet

Molde kommune vil:

 • arbeide for at det skal være minst 50 pst. barnehagelærere i grunnbemanningen i de kommunale barnehagene
 • arbeide for å redusere antall barn per voksen
 • legge til rette for at ansatte får økt kompetanse i tråd med nasjonal og lokal kompetansestrategi
 • sikre at barnehagene gir tilbud om småbarnsgrupper til de yngste barna
 • at nye barnehager har kapasitet til minimum 70 og til vanlig opp til cirka 120 barn
 • arbeide for nært samarbeid med hjemmene
 • styrke tverrfaglig samarbeid

Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Barnas hus barnehage – nybygg 2759 37 000 900
Hatlelia barnehage 2776 50 000 30 000 19 000 500
Hauglegda – utskifting ventilasjonsanlegg NY 400 400
Kommunale barnehager – rehabilitering/tilpasninger 2763 500 500 500 500
Lillekollen – ny barnehage 2780 500 500
Lillekollen – omtekking tak Bjørsito 2781 1 300 1 300
Sum investeringer 33 200 19 500 1 400 500

Barnas hus barnehage – nybygg

Nye Barnas hus barnehage ble tatt i bruk høsten 2016 og hadde en totalramme på 37 mill. kroner. Det gjenstår nå noe arbeid på uteområdet som blir utført våren 2018. Det bevilges 0,9 mill. kroner i 2018 som er en overføring fra 2017.

Hatlelia barnehage

Molde kommunestyre vedtok i mai 2017 å rive eksisterende Hatlelia barnehage og bygge en ny barnehage på tomten med plass til cirka 90 barn.

I gjeldende økonomiplan er det avsatt til sammen 50 mill. kroner til finansiering av Hatlelia barnehage. Det bevilges 30 mill. kroner i 2018 og avsettes 19 mill. kroner i 2019 og 0,5 mill. kroner i 2020.

Hauglegda – utskifting ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsaggregatet i barnehagen er fra 1993 og kan ikke forventes å vare så veldig mye lenger. For å opprettholde normal drift, er det nødvendig å skifte det ut. Det avsettes 0,4 mill. kroner i 2020.

Kommunale barnehager – rehabilitering/tilpasninger

Hvert år dukker det opp situasjoner i kommunens barnehager som krever fysiske eller tekniske tilpasninger. Dette kan være grunnet barn med særskilte behov eller andre krav som dukker opp. Det bevilges 0,5 mill. kroner i 2018 og avsettes 0,5 mill. årlig i økonomiplanen.

Lillekollen – ny barnehage

Strategisk plan for utvikling av det fremtidige barnehagetilbudet i kommunen, ble behandlet i kommunestyret i november 2016. I planen legges det klare føringer på at veksten i barnehagetilbudet må skje i sentrumsområdet, og at en da i første omgang vil satse på renovering eller nybygg og utvidelse ved Hatlelia og Lillekollen barnehager.

Bygningene ved Lillekollen barnehage er nedslitte og lite egnet til barnehagedrift etter dagens standard og krav. Det har i flere år vært arbeidet med planer om renovering og nybygg ved barnehagen. Det bevilges 0,5 mill. kroner til planlegging og prosjektering i 2018.

Lillekollen – omtekking tak Bjørsito

Bjørsito ved Lillekollen vil ikke bli revet ved et eventuelt nybygg. Taket er tekket med skiferstein, og det har de senere år vært en del løse taksteiner og lekkasjer. Det er fare for videre materielle skader. Taket bør tekkes om, med ny underlagspapp og lekting. Det bevilges 1,3 mill. kroner i 2018.

Vis undermeny