Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Barnas hus barnehage – nybygg 2759 37 000 900
Hatlelia barnehage 2776 50 000 30 000 19 000 500
Hauglegda – utskifting ventilasjonsanlegg NY 400 400
Kommunale barnehager – rehabilitering/tilpasninger 2763 500 500 500 500
Lillekollen – ny barnehage 2780 500 500
Lillekollen – omtekking tak Bjørsito 2781 1 300 1 300
Sum investeringer 33 200 19 500 1 400 500

Barnas hus barnehage – nybygg

Nye Barnas hus barnehage ble tatt i bruk høsten 2016 og hadde en totalramme på 37 mill. kroner. Det gjenstår nå noe arbeid på uteområdet som blir utført våren 2018. Det bevilges 0,9 mill. kroner i 2018 som er en overføring fra 2017.

Hatlelia barnehage

Molde kommunestyre vedtok i mai 2017 å rive eksisterende Hatlelia barnehage og bygge en ny barnehage på tomten med plass til cirka 90 barn.

I gjeldende økonomiplan er det avsatt til sammen 50 mill. kroner til finansiering av Hatlelia barnehage. Det bevilges 30 mill. kroner i 2018 og avsettes 19 mill. kroner i 2019 og 0,5 mill. kroner i 2020.

Hauglegda – utskifting ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsaggregatet i barnehagen er fra 1993 og kan ikke forventes å vare så veldig mye lenger. For å opprettholde normal drift, er det nødvendig å skifte det ut. Det avsettes 0,4 mill. kroner i 2020.

Kommunale barnehager – rehabilitering/tilpasninger

Hvert år dukker det opp situasjoner i kommunens barnehager som krever fysiske eller tekniske tilpasninger. Dette kan være grunnet barn med særskilte behov eller andre krav som dukker opp. Det bevilges 0,5 mill. kroner i 2018 og avsettes 0,5 mill. årlig i økonomiplanen.

Lillekollen – ny barnehage

Strategisk plan for utvikling av det fremtidige barnehagetilbudet i kommunen, ble behandlet i kommunestyret i november 2016. I planen legges det klare føringer på at veksten i barnehagetilbudet må skje i sentrumsområdet, og at en da i første omgang vil satse på renovering eller nybygg og utvidelse ved Hatlelia og Lillekollen barnehager.

Bygningene ved Lillekollen barnehage er nedslitte og lite egnet til barnehagedrift etter dagens standard og krav. Det har i flere år vært arbeidet med planer om renovering og nybygg ved barnehagen. Det bevilges 0,5 mill. kroner til planlegging og prosjektering i 2018.

Lillekollen – omtekking tak Bjørsito

Bjørsito ved Lillekollen vil ikke bli revet ved et eventuelt nybygg. Taket er tekket med skiferstein, og det har de senere år vært en del løse taksteiner og lekkasjer. Det er fare for videre materielle skader. Taket bør tekkes om, med ny underlagspapp og lekting. Det bevilges 1,3 mill. kroner i 2018.

Vis undermeny