Fellesområdet barnehage

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 128 004 125 479 131 013 135 586 134 594
Driftsinntekter -4 500
Driftsutgifter 132 504 125 479 131 013 135 586 134 594
Lønns- og prisvekst 100 422
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -13
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 87 70
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 13 16
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 349
Andre rammeendringer -226 271 0 -992 -991
Effekt av statbudsjett 2018 barnehage Kleive oppvekstsenter 28
Effektiviseringstiltak – styrking av ramme 987 997
Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan -987 -997 -992 -991
Foreldrebetaling spesialpedagogisk hjelp -240
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – redusert etterspørsel barnehager -390 -270
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – RNB 2017 - tilskudd til flere barnehagelærere legges i rammetilskuddet 340 488
Statsbudsjett 2018 – overgang mellom barnehage og skole 49
Statsbudsjett 2018 – tidlig innsats 492
Statsbudsjett 2018 – økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kroner per måned -530
Statsbudsjett 2018 – økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage 39
Statsbudsjett 2018 – økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte 39
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2017– Kleive oppvekstsenter -109 109
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2017 – Kleive oppvekstsenter -28 28
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2017 – Kleive oppvekstsenter -39 39
Tilskudd private barnehager 2 321 6 4 573
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – redusert etterspørsel barnehager -359
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – RNB 2017 - tilskudd til flere barnehagelærere legges i rammetilskuddet 521 728
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – økt tilskudd til private barnehager 1 800
Statsbudsjett 2018 – økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kroner per måned -954
Statsbudsjett 2018 – økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte 52
Økt tilskudd private barnehager 539 4 573
Internt på fagområdet -4 720 4 835
Omfordeling barnehage 2018 625
Styrking av kompetanse -510
Tildeling funksjonshemmede barn høst 2017 -713 713
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2017 -1 273 1 273
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2017 -1 020 1 020
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2017 -1 204 1 204
Ny driftsramme 125 479 131 013 135 586 134 594 133 603
Vis undermeny