Ressurstjenesten

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 11 999 35 120 41 457 41 358 41 358
Driftsinntekter -7 286
Driftsutgifter 19 285 35 120 41 457 41 358 41 358
Lønns- og prisvekst 403 395
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -184
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 304 249
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 99 107
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 223
Andre rammeendringer 22 718 5 942 -99
Gerica-stilling tidligere finansiert av digitaliseringsmidler -90
Kapitalkostnader nye biler -99
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – endret tilskuddsgrunnlag ressurskrevende tjenester annen kommune 860
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – tilskudd ressurskrevende tjenester 3 179
Overføring av psykisk helsetjeneste fra 1. mars 2017 fra helsetjenesten 18 679 3 815
Statsbudsjett 2018 – opptrappingsplanen for rusfeltet 1 242
Tjenestemottaker med alvorlig psykisk lidelse – 75 pst. av beregnet ressursbehov 975
Ny driftsramme 35 120 41 457 41 358 41 358 41 358

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2018–2021

Ressurstjenesten består av ulike tiltak som tilbyr tjenester til personer med utfordringer i arbeidslivet, personer med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer eller adferdsproblematikk. Ressurstjenesten er samarbeidspartner med mange instanser og samarbeider om ulike tjenester. Enheten arbeider etter en recoveryorientert praksis og gir recoveryorienterte tjenester. I praksis betyr det en holdning om at alle kan leve tilfredsstillende liv på tross av sine lidelser og problemer. Tjenesten skal bistå mennesker med å finne ut hva som er viktig for dem og sette i gang tiltak i forhold til dette. Enheten har ansatte med høy kompetanse på de ulike fagfeltene.

Enheten har følgende arbeidstiltak:

  • JobbStart er et kombinert jobbsøkerkurs og arbeidspraksistilbud til ungdom og unge voksne sosialhjelpsmottakere i alderen 18-29 år. JobbStart gir deltakerne nye muligheter i arbeidslivet gjennom karriereveiledning og arbeidspraksis med individuell tilrettelegging og oppfølging. Målsettingen er formidling til ordinær jobb, skole eller annet egnet tiltak.
  • Arbeidsforberedende trening (AFT) skal hjelpe jobbsøkere ut i arbeid gjennom karriereveiledning, opplæring og arbeidspraksis. Aktuell målgruppe er personer med sammensatte bistandsbehov som har fått sin arbeidsevne nedsatt og som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger. Tiltaket kan ha en varighet på inntil to år. For jobbsøkere som gjennomfører opplæring med sikte på formell kompetanse, kan tiltaket bli forlenget med ytterligere ett år.
  • MAKE Produksjon er et lavterskel arbeidstiltak for personer med psykiske lidelser. Formålet er å gi personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet tilrettelagt arbeidstrening og aktivitet. MAKE-produksjon skal legge forholdene til rette for å ivareta ressurser, forebygge passivitet, isolasjon og nye aktivitetstap
  • PRIM (praktisk rehabilitering i Molde) er et lavterskel arbeids- og rehabiliteringstiltak for personer med rusmiddelavhengighet. Målsetting er å bli integrert i samfunnet etter et langt liv som rusavhengig. PRIM er et tiltak for å nærme seg arbeidslivet med små skritt.
  • Det tilbys intern arbeidspraksis innenfor ulike felt, som eksempel kjøkken, kantine (rådhuskantina), brukthandel (Make brukthandel), ulikt monterings- og produksjonsarbeid (Make produksjon), transport, flytte- og etableringsarbeid, samt prosjektbaserte oppdrag internt i kommunens enheter.


Tiltak for personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet

Det er en godt utbygd tiltakskjede for rusavhengige og personer med psykisk lidelse i Molde kommune. Enheten har oppfølging av cirka 500 personer med rus- og eller psykisk helselidelse. Ressurstjenesten tilbyr ulike tjenester til personer i alle aldre. Rustiltakene er forankret i ruspolitisk handlingsplan 2016–2020. I 2013 mottok Molde «Kommunerusprisen» for godt rusfaglig arbeid.

Koordinering- og oppfølgingssenter

Senteret tilbyr oppfølging av personer med rusmiddelproblem og/eller psykisk lidelse og gir råd og veiledning til pårørende og andre offentlige instanser. Senteret er åpent alle hverdager. Senteret koordinerer Individuell Plan og ansvarsgrupper, samt henviser til rusbehandling. Senteret saksbehandler vedtak om tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10, ovenfor rusmiddelavhengige.

Oppfølgingen er individuelt tilrettelagt og baserer seg på et gjensidig samarbeid. Senteret gir bistand til å komme i behandling, egnet bolig, ordnet økonomi, meningsfulle aktiviteter, boveiledning og hjelp til å beholde ordinært arbeid. Senteret kan gi hjelp i eget hjem.

Sosiale møtesteder og aktivitetstilbud

Rosestua er et sosialt møtested og aktivitetstilbud til voksne mennesker med psykiske helseplager. Målsetting en er å øke livskvaliteten og mestringsevnen, samt hindre isolasjon og innleggelse. Det er fokus på brukermedvirkning, positive opplevelser, sosialt samvær og å øke det fysiske velværet.

Værestedet er et rusfritt tilbud for LAR-pasienter og for personer som har gjennomført rusbehandling eller er blitt rusfri på egen hånd. Værestedet er brukerstyrt åpent alle dager fra klokka 8.00–21.00 og er bemannet tre dager i uken. Det tilbys råd, veiledning, oppfølging knyttet til nettverk, arbeid og fritid med mer.

Ball i Hall er et tilbud om idrett og trening, men noe annet enn de faste tilbudene til de ulike idrettslagene. Det er et uforpliktende tilbud til alle i alderen 16-30 år, en kveld i uken.

Helsetiltak

Helsestasjon INDIGO er et lavterskel helsetiltak. Målgruppen er de mest belastede rusmiddelavhengige personene som ikke klarer å nyttiggjøre seg ordinære tjenestetilbud i kommunen. INDIGO har åpent tre dager i uken og har fokus på kost, ernæring og skadereduksjon. Tiltaket tilbyr oppfølging, sprøytebytte, sårstell, samtaler, hepatittvaksine, vitaminer, måltider og koordinering av helsetjenester.

Ressurstjenesten administrerer og koordinerer legemiddelutdeling for LAR pasienter i samarbeid med apotek og fastlege.

Behandling og kurs

Enheten har en rekke ulike behandlingstilbud til personer med psykisk lidelse og/eller rusmiddelproblem.

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskel tilbud til personer over 16 år som strever med angst og/eller lette til moderate depresjonsplager eller søvnvansker. Det tilbys behandling uten henvisning og uten lang ventetid. Tilbudet består av veiledet selvhjelp, kurs i mestring og forebygging av angst, depresjon og søvnvansker og samtaletimer. Fra 2018 vil det også tilbys kurs/samtaler til personer som har lette til moderate rusproblemer.

Nærbehandlingen er en dagbehandling for personer med alkohol- eller rusmiddelavhengighet. Behandlingen strekker seg over cirka 20 uker, med påfølgende ettervern over ett år. Behandlingen er basert på Minnesotamodellen. Behandlingen ledes av to terapeuter. Tilbudet gis til innbyggere i Molde kommune over 18 år.

Individuell mestring og tilfriskning (Illness Management and Recovery, IMR) er et steg-for-steg-program som lar deltakerne tilegne seg informasjon og ferdigheter som kan hjelpe dem med å sette seg og nå egne meningsfylte tilfriskningsmål. Programmet er basert på en recoverytradisjon der man setter deltakerens mål, livsverden og opplevelser først. Målgruppen er personer med alvorlig psykisk lidelse.

Enheten kan henvise til behandlingen legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Enheten har ansvar for følge opp alle LAR pasienter i kommunen i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og fastlege. Dette gjøres gjennom individuell plan, ansvarsgruppe og tiltaksplan.

Individuelt hasjavvenningsprogram er et avvenningskurs til ungdommer og unge voksne som har en cannabisavhengighet.

SMART og SMARTE foreldre er strukturerte programmer for både angst og depresjon. SMART er et strukturert/manualbasert program som bygger på kognitiv atferdsterapi og retter seg mot ungdom fra 13 – 18 år med emosjonelle vansker. SMARTE foreldre retter seg mot foreldre av barn med internaliserende problem. Oppstart planlegges i 2018.

Botiltak

Tollero samlokaliserte boliger gir oppfølging til personer med behov for psykisk helsehjelp som ønsker rehabilitering innenfor en tidsavgrenset periode. Overordnet målsetting er å skulle kunne bo i egen varig bolig. Behov og utnyttelse av tilbudet evalueres underveis, minimum hvert 3. år, og dette skal ikke ses på som en varig bolig.

Tollero leiligheter gir oppfølging til personer med varierende grad av psykiske helseutfordringer med behov for rehabilitering/habilitering over et ikke fastsatt tidsrom.

Glomstua bofellesskap er et bofellesskap med fire leiligheter. Bofellesskapet gir oppfølging hele døgnet til personer med store psykiske helseutfordringer med variert grad av behov for rehabilitering/habilitering over et lengre tidsrom.

Halvveishuset er et boligtilbud med tilbakefallsforebygging som målsetting. I hovedsak et tilbud til personer over 23 år som har vært i rusbehandling, fengsel eller på annen måte har vist rusfrihet over tid, og som er i en sårbar livsfase, men motivert for rusfrihet. Halvveishuset er en overgangsbolig med tanke på å etablere et liv uten rus og kriminalitet og består av fem toroms leiligheter.

Housing First bygger på prinsippene om valgfrihet og brukermedvirkning knyttet til type bolig og oppfølging. Tiltaket har tett samarbeid med Molde Eiendom KF, kontoret for tildeling og koordinering og sosialtjenesten NAV Molde. Det er ikke krav om rusfrihet.

Forebygging og tidlig innsats

Enheten har som satsningsområde ungdommer opp til 25 år med milde/moderate utfordringer med rus og/eller psykisk helseutfordringer. Oppfølgingen er individuelt tilrettelagt, oppsøkende og baserer seg på et gjensidig samarbeid. Enheten samarbeider tett med andre instanser som skole, barnevern og pårørende. Formålet er å hindre eskalering mot tung rusavhengighet eller langvarig psykisk lidelse.

Ungdomskontrakt er et samarbeid mellom ressurstjenesten, barneverntjenesten og politiet. Målgruppen er ungdom mellom 12–20 år, som har begått straffbare handlinger. I stedet for tradisjonelle reaksjoner som straff og bøter, vil reaksjonen være påtaleunnlatelse med vilkår. Innholdet og vilkårene i en kontrakt er individuelt tilpasset til kravet om aktivitet, skole og oppfølging, men inneholder alle et krav om rustesting.

Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen (VIP) er et helsefremmende og forebyggende tiltak. Skoleprogrammet VIP er et tiltak som retter seg mot Vg1-elever i videregående skole. Hovedmålet med programmet er å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykiske helse og bli oppmerksomme på hvor man kan søke hjelp.

Exit er et kombinert arbeids- og oppfølgingstiltak for ungdom mellom 18–30 år som har økt risiko for å utvikle (alvorlige) rusmiddelproblemer. Tiltaket er i samarbeid med Nav Molde. EXIT gir et koordinert, helthetlig og individuelt tilpasset tilbud om oppfølging i eget nærmiljø, samt arbeidstrening i ordinær bedrift. EXIT ønsker å bidra til økt sosial inkludering og livsmestring hos den enkelte ungdom. En erfaringskonsulent er ansatt i tiltaket.

Prosjektet «Barn som pårørende» skal utvikle og implementere modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke og/eller barn av foreldre som misbruker rusmidler – fra graviditet og så lenge det er behov for oppfølging.

Enheten har et samarbeid med videregående skoler i kommunen med fokus på rusforebygging og dette skal videreføres og videreutvikles. Det er også planer om å få et større fokus og satsning på ungdomskoler. Dette er et arbeid som må gjøres på tvers av ulike kommunale enheter.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Ressurstjenesten ble opprettet som en felles enhet for psykisk helse og rus fra 1. mars 2017. Rammeøkning på 3,8 mill. kroner i 2018 er helårsvirkning for overføring av psykisk helse fra helsetjenesten.

Gjennom en omorganiseringsprosess, har enheten utvidet sin målgruppe til også å gjelde personer under 16 år. Det er opprettet et eget ungdomsteam som skal ha spesielt fokus på de yngste og drive utstrakt forebyggende virksomhet i nært samarbeid med andre enheter i kommunen.

Økning i enhetens ramme på 1,2 mill. kroner i 2018, som følge av opptrappingsplanen for rusfeltet, skal i all hovedsak benyttes til inndekning av gradvis bortfall av tilskuddsmidler gjennom ordningen "Tilskudd til kommunalt rusarbeid". Statlige tilskuddsmidler er foreslått redusert med 1,1 mill. kroner i 2018.

Enheten planlegger i 2018 etablering av nye tiltak for ressurskrevende brukere. Ett av tiltakene er å etablere et døgnbemannet tiltak for en tjenestemottaker som tidligere har vært innlagt på privat institusjon. I tillegg planlegges det etablert et tiltak for en ungdom med svært alvorlige psykiske helseplager som krever tett oppfølging. Det er lagt inn 1,0 mill. kroner i rammeøkning til dette tiltaket. Økningen tilsvarer 75 pst. av beregnet ressursbehov. Det er foreløpig uavklart hvor omfattende tjenester som må iverksettes.

Andel finansiering av stilling til fagsystem Gerica er lagt inn som en rammereduksjon på 0,1 mill. kroner. Stillingen er organisert under plan- og utviklingsavdelingen og har tidligere vært finansiert av digitaliseringsmidler.

Fremtidige utfordringer

Enheten opplever utfordringer med å gi et tilstrekkelig helsetilbud til voksne med kombinasjon av somatiske helseutfordringer og alvorlig rusavhengighet og/eller psykiske helseutfordringer. Dette dreier seg om mennesker med behov for et døgnkontinuerlig tilbud. Kommunen har i dag ikke egne sykehjemsplasser til denne brukergruppen. En erfarer også at det er utfordrende for denne målgruppen å tilrettelegge og tilby nyttig behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten.

Ungdom uten klare psykiske lidelser eller rusproblemer som faller utenfor skole og arbeidslivet, er en målgruppe som i dag har lite tilbud. Problemene virker å være omfattende og omhandler det å mestre hverdagslivet. For å gi disse et godt tilbud krever det at flere enheter samarbeider tett om en felles innsats.

Enheten opplever en økning av unge med alvorlige kognitive vansker og/eller alvorlig rusavhengighet med behov for omfattende tilrettelagt helsetilbud innen tilbud i kommunen. Dette dreier seg om mennesker med behov for et dag- eller døgnkontinuerlig tilbud som per i dag ikke eksisterer.

Personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP pasienter) bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte og faller lett utenfor behandlingstiltak. På tross av økt oppmerksomhet på denne pasientgruppen, er det fortsatt mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og oppfølging. Det er et økende behov for systematisk og mer samarbeid med spesialisthelsetjenesten både innenfor rus og psykisk helse for å ivareta denne gruppens behov.

Enheten drifter flere arbeidstiltak hvor det er behov for praksisplasser og ordinære arbeidsplasser. For å oppnå målene med å bistå personer med ulike utfordringer ut i arbeid, er det en nødvendig at både kommunal virksomhet og næringslivet stiller med gode og meningsfulle arbeidsplasser.

Enheten har fått tilskudd til psykolog, men har vansker med rekrutteringen. Det er en nasjonal satsing å øke antall psykologer ansatt i kommunene.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Kjøp av biler ressurstjenesten 3600 1 058 1 058
Sum investeringer 1 058 0 0 0

Kjøp av biler

Enheten trenger flere tjenestebiler. Bakgrunnen er at virksomheten for psykisk helse tidligere har benyttet private biler. Enheten ønsker å benytte tjenestebiler og trenger derfor fire nye biler samt kjøpe ut to biler som i dag er leaset. Det er viktig med tjenestebiler for å kunne gi god oppfølging i nærmiljøet eller hjemme hos klienten og kunne frakte klienten til ulike tilbud. Livsførsel til enkelte klienter er ikke forenelig med bruk av private biler.

Kjøp av tjenestebiler vil finansieres av enheten selv gjennom et trekk i rammen. Besparelser og effektivisering gjør dette mulig. Innkjøp av nye biler skal være i tråd med ny innkjøpsavtale for biler, som foreligger snart.

Det bevilges 1,1 mill. kroner i 2018.

Vis undermeny