Sosialtjenesten NAV Molde

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 33 152 33 433 35 193 35 693 35 843
Driftsinntekter -28 046
Driftsutgifter 61 198 33 433 35 193 35 693 35 843
Lønns- og prisvekst 281 649
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -34
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 181 146
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 100 116
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 421
Andre rammeendringer 1 111 500 150 -450
Individuell jobbstøtte (IPS) – egenandel 3 prosjektstillinger 150 150 150 -450
Økt driftstilskudd krisesenteret - økt bemanning inkl. prisvekst 611
Økt sosialhjelps utbetaling på grunn av økt husleie Molde Eiendom KF (25 pst. over 3 år) 350 350
Ny driftsramme 33 433 35 193 35 693 35 843 35 393

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2018–2021

NAV Molde ble etablert som egen enhet i 2009 og utfører både statlige og kommunale oppgaver. Statlige ansatte følger opp brukerne også når det gjelder det sosialfaglige og enheten følger anbefalingen om at bruker så langt det er mulig kun skal ha én kontaktperson i NAV. Enheten består av cirka 60 ansatte hvor 21,9 årsverk har kommunal tilsetting. I tillegg har enheten fått tildelt prosjektmidler til 5 kommunale prosjektstillinger. Øvrige ansatte er statlige stillinger, hvorav 6 prosjektstillinger som i samarbeid med Helse Møre og Romsdal arbeider med individuell jobbstøtte (IPS).

Både tjenester etter sosialtjenesteloven og arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven) ligger til enheten. Husbankens tilskuddsordninger som bostøtte og startlån inngår også i tjenestetilbudet.

NAV Molde yter tjenester til flyktningtjenesten etter sosialtjenesteloven som vedtak og samtaler ved behov om bistand, og får refundert lønnskostnader tilsvarende 2,2 årsverk.

Sosialtjenesten

Arbeid og aktivitet er hovedsatsingsområdet i NAV. Det å gi mennesker muligheter til å være i inntektsgivende arbeid og kunne forsørge seg selv og sin familie, er med på å bekjempe sosiale forskjeller og er helsefremmende. Enheten har etablert et eget ungdomsteam. Dette for å være i stand til å møte de utfordringene som frafall fra skole og arbeid gir. Tanken er å møte utfordringene tidlig. Dette vil hindre langt større utfordringer på et senere tidspunkt. Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et viktig virkemiddel, samt etablering av gode samarbeidsarenaer mellom kommune og næringsliv.

Kravet til aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år er krevende ut fra at tilgangen på plasser til forskjellige aktiviteter i kommunen er begrenset. Å lykkes med å kunne tilby flere valgmuligheter for å prøve ut forskjellige arbeidsoppgaver, vil være positivt for den enkelte ungdom, og ikke minst for kommunen med tanke på fremtidig arbeidskraft. Per dato er Jobbstart den aktiviteten som tilbys. Dette er et felles tiltak sammen med ressurstjenesten. Tiltaket er ressurskrevende både kostnads- og personellmessig for NAV.

Standard for arbeidsrettet brukeroppfølging benyttes og dette verktøyet blir stadig videreutviklet og forbedret. Videre jobber enheten godt inn mot lokalt næringsliv. Opplæring i veiledningsplattformen fortsetter og målsettingen er å øke kvaliteten på oppfølgingen av brukerne. Det å satse på veiledningskompetanse er viktig ettersom brukergruppen er krevende.

Samarbeidsprosjektet Molde IPS sammen med helseforetaket er i sluttfasen. Deltakerne i prosjektet er gitt mulighet til å komme i ordinær jobb, parallelt med behandling. Resultatene har vært meget gode og enheten har opparbeidet seg en god kompetanse på området. Molde IPS kommune ble inneværende år tildelt tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet for å gi et tilbud om individuell jobbstøtte på kommunalt nivå hvor brukere under 35 år prioriteres.

Videre ble NAV Molde inneværende år tildelt tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret i Molde kommune tilsvarende 2 stillinger fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Tildelt tilskudd gjelder i første omgang for ett år, men med mulighet for forlengelse i to år.

Enheten jobber ut fra tanken om kontinuerlig forbedring av sine tjenester. Økte utgifter på noen områder, gir enheten utfordringer med å ivareta et samlet tjenestetilbud. Gjennom økt veiledningskompetanse, markedskompetanse og opplæring via Fylkesmannen i Møre og Romsdal, er målet fortsatt å gi gode tjenester til brukerne.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Molde IPS kommune er innvilget tilskuddsmidler til 3 prosjektstillinger med krav til kommunal egenfinansiering. Foreslått rammeøkning til individuell jobbstøtte, dekker deler av kommunens egenandel mens resterende må finansieres innenfor egen ramme. Tilskuddsmidlene er innvilget for inntil 3 år med økende egenfinansiering per år. Om stillingene opphører fra 2021 er en prioriteringssak om hvordan man ønsker å jobbe i fremtiden og hvorvidt en lykkes med prosjektet. Tilskuddet skal bidra til at mennesker med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer, kan nyttiggjøre seg sin arbeidsevne, komme i ordinært lønnet arbeid og beholde tilknytningen til arbeidslivet. Prosjektet utføres i samarbeid med ressurstjenesten.

NAV Molde er også tildelt tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret i Molde kommune tilsvarende 2 stillinger. Målsettingen er å utvikle kunnskapsbasert, helhetlig og samordnet tjeneste på tvers av sektorer og etater som skal bidra til at unge, samt flyktninger under 30 år, skal få styrket sine muligheter til å kunne ta arbeid, være i aktivitet og tilbys oppfølgingstjeneste i bolig. Tjenesten skal være individuelt tilpasset og ivareta en helhetlig oppfølging av den enkelte og dens familie. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom flyktningtjenesten, barneverntjenesten, ressurstjenesten, helsetjenesten og sosialtjenesten NAV Molde.

Enhetens ramme økes med 0,6 mill. kroner tilsvarende økt driftstilskudd til Krisesenteret for Molde og Omegn IKS. Økningen er beregnet utfra opplysninger om bemanningsøkning og prisvekst i henhold til vedtak fra krisesenteret.

Det er foreslått rammeøkning for årene 2018 og 2019 med bakgrunn i husleieøkning hos Molde Eiendom KF. Enheten dekker husleien for brukere som ikke selv er i stand til å betale. Det vil likevel være utfordrende å unngå merforbruk på husleieutgifter med bakgrunn i regelendringer hos Husbanken. Erfaringsmessig medfører endringer i bostøtteordningen til at flere brukere får behov for supplerende stønad til dekning av sin husleie.

Sosialtjenesteloven gir klare føringer på hva brukerne har krav på av ytelser. Det knyttes derfor usikkerhet til om rammen er tilstrekkelig. Spesielt gjelder dette økonomiske utfordringer knyttet til flyktninger som etter endt introduksjonsperiode ikke kommer i lønnet arbeid.

Fremtidige utfordringer

Den mest krevende utfordringen fremover er flyktninger som ikke kommer i lønnet arbeid etter endt introduksjonsperiode. Her er det etablert et felles Lean-prosjekt mellom flyktningtjenesten, Molde voksenopplæringssenter og sosialtjenesten NAV Molde for sammen å komme opp med tiltak for denne gruppen. Målsettingen er kvalifisering til inntektsgivende arbeid.

Husbankens endringer i bostøtteordningen er utfordrende økonomisk og flere må ha bistand for å klare sine husleiekostnader. Riktige boliger er fortsatt en utfordring for enhetens brukergruppe. Små og rimelige boalternativer er ønskelig. Regelendringer i forhold til arbeidsavklaringspenger kan medføre at flere får behov for sosialstønad.

Gruppen unge som sliter med å komme seg videre etter endt skolegang er fortsatt økende. NAV Molde er invitert til å prøve ut NAV-veileder i videregående skole sammen med Romsdal videregående skole, og har stor tro på dette tiltaket for å hindre frafall fra skolen. Oppstart planlegges fra nyttår.

Vis undermeny