Fellesområdet pleie og omsorg

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 -22 266 -26 484 -22 801 -16 884 -18 448
Driftsinntekter -33 347
Driftsutgifter 11 081 -26 484 -22 801 -16 884 -18 448
Lønns- og prisvekst 30 -564
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -931
Kompensasjon økning i timelønn omsorgslønn 1. mai 2016 20
Lønnskompensasjon omsorgslønn 10 11
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 206
Spesiell prisvekst Gerica 150
Andre rammeendringer -648 4 247 5 917 -1 564 -1 564
Effektiviseringstiltak – styrking av ramme 1 564 1 563
Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan -1 564 -1 563 -1 564 -1 564
Etablering av døgnbemannet bofellesskap Nobel 11 000
Nobel bofellesskap oppstart 1. august 2018 -6 417 6 417
Gerica-lisens overføring fra plan- og utviklingsavdelingen 164
Hverdagsrehabilitering – forskjøvet uthenting av gevinst 500 -500
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – redusert kjøp av tjenester fra andre kommuner -648
Uthenting av gevinst hverdagsrehabilitering -1 000
Internt på fagområdet -3 600
Styrking hjemmetjeneste -3 600
Ny driftsramme -26 484 -22 801 -16 884 -18 448 -20 012
Vis undermeny