Helsetjenesten

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 95 647 78 646 77 960 78 564 78 031
Driftsinntekter -35 877
Driftsutgifter 131 524 78 646 77 960 78 564 78 031
Lønns- og prisvekst 1 038 840
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -501
Lønnskompensasjon helligdagstillegg 12
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 509 411
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 373 345
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 450
Økt tilskudd leger/fysioterapeuter 156 123
Andre rammeendringer -18 039 -1 526 604 -533 -477
Effektiviseringstiltak – styrking av ramme 478 475
Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan -478 -475 -477 -477
Gerica-stilling tidligere finansiert av digitaliseringsmidler -72
Innføring av "Sterk og stødig" 300
Kapitalkostnader nye elbiler -56 -56 -56
Kommunalt oppstartstilskudd ny fastlege -200
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – ekstraordinære skjønnsmidler 2016 400 -400
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – ny stilling PPT, k-sak 32/17 240 840 360
Ny PPT løsning overføres til ROR-IKT -23
Overføring av psykisk helsetjeneste fra 1. mars 2017 til ressurstjenesten -18 679 -3 815
Rehabilitering – styrking "lengst mulig i eget hjem" 1 200
Sykehjemslege – økt ressurs fra 1. juli 2018 500 500
Ny driftsramme 78 646 77 960 78 564 78 031 77 554

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2018–2021

Fysioterapitjenester, ergoterapi og rehabiliteringsteam

Det er 14,5 årsverk privat fysioterapi med kommunal driftsavtale knyttet til syv fysikalske institutt. I tillegg er det flere fysioterapeuter uten driftsavtale i kommunen. Fysioterapeuter uten avtale har ikke trygderefusjon for sine tjenester og mottar ikke kommunal støtte. Det er stor etterspørsel etter fysioterapi, da mange har spesialistkompetanse som ikke er tilgjengelig i nabokommuner. Vel tre årsverk går til å betjene nabokommuner.

Innen kommunal fysioterapi er det 2,7 årsverk knyttet til barn og personer med psykisk utviklingshemming lokalisert ved Enensenteret. Antall henvendelser er økende. Mange har behov for habilitering i et livsløpsperspektiv. Det er rundt 7,0 årsverk knyttet til voksne og eldre ved korttidsopphold på Kirkebakken og ambulerende i distriktene.

Ergoterapi har som hovedarbeidsområde å tilrettelegge for mestring av eget liv, i hjem, skole og på arbeidsplass. Etter innføring av samhandlingsreformen, har antall henvendelser og behov for ergoterapitjenester vært sterkt økende. Dette spesielt i forbindelse med tidligere utskriving fra sykehus og tilrettelegging av bosituasjon med nødvendige hjelpemidler. Det finnes et bredt spekter med hjelpemidler som gjør hverdagen lettere å mestre og innen velferdsteknologi er det stor utvikling. Å ha kapasitet og kompetanse til formidling av dette til brukere, er viktig for å nå målet i helse- og omsorgsplanen. Det er 1,4 årsverk knyttet til barn og 1,7 årsverk til voksne og eldre. Det er lang ventetid på denne tjenesten.

Somatisk rehabiliteringsteam arbeider gjennom tverrfaglige og målrettede tiltak i samarbeid med ulike aktører innenfor og utenfor institusjon. Dette for å øke graden av mestring og selvstendighet. Det er til sammen tre årsverk i teamet.

I 2016 startet kommunen opp hverdagsrehabilitering med et team på fire ansatte. Hensikten er å holde brukerne mest mulig selvhjulpne og i stand til å bo lengst mulig i eget hjem. Teamet har kommet godt i gang og virker nå over hele kommunen.

Frisklivssentral og lærings- og mestringstilbud arbeider med helsefremmende og forebyggende tjenester og har startet opp nytt tilbud for mennesker med kroniske og langvarige helseutfordringer. Til nå har enheten lykkes med å hente inn statlige tilskudd til dette tilbudet.

Folkehelse og forebyggende arbeid

Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på folks helse i vid forstand. Arbeidet inkluderer godkjenning og tilsyn med blant annet skoler, barnehager og svømmebasseng. I tillegg ivaretakelse av ulike helsemessige hensyn i utslippssaker og plan- og byggesaker med tanke på miljø, omgivelseshygiene og tilgjengelighet. Vaksinasjonskontoret står for vaksinering og rådgiving av utenlandsreisende og smitteoppsporing.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Virksomheten inneholder svangerskapsomsorg, helsestasjonsvirksomhet for spe- og småbarn, skolehelsetjeneste for barne-, ungdoms- og videregående skoler, helsestasjon for ungdom og helsetjeneste for flyktninger. Virksomheten har ansvar for å følge opp gravide og barn og unges fysiske, psykiske og sosiale utvikling fra de er født til de er 20 år gamle. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud som møter alle barn og familier. Det er et stort ansvar med et stort potensiale for å jobbe helsefremmende og forebyggende.

I 2015 ble skolehelsetjenesten som følge av statlig satsing styrket med 1,2 årsverk helsesøster og 0,5 årsverk jordmor. I 2016 fortsatte styrkingen med ett årsverk helsesøster og 0,2 årsverk fysioterapi rettet mot skolehelsetjenesten. I 2017 og 2018 er det en ytterligere økning i tjenestene som følge av statlige prosjektmidler. Fra 2019 er det nødvendig å ta over noe av denne satsingen dersom den ikke videreføres fra staten. Det ytes jordmortjenester også til Aukra kommune.

Legetjenesten

I Molde er det 27 fastleger og to turnusleger som arbeider ut fra syv legekontor. Kommunen driver fire av disse: Kvam, Skåla, Kleive og Kirkebakken legekontor. Kvam avvikles som kommunalt legekontor fra april 2018. Det er per oktober 800 ledige listeplasser fordelt på 10 fastleger. Det legges ikke opp til økning kommende år. Alle legene er tilpliktet tilsynslegearbeid innen institusjoner, skoler, helsestasjoner, psykisk helse, rus, flyktninghelse med mer. Dette utgjør til sammen rundt fire årsverk fordelt på vel 40 deltidsstillinger.

Molde er vertskommune for Molde interkommunale legevakt der Eide, Fræna, Nesset og Molde kommuner deltar. Fremover må det forventes en utvidelse av tjenesten som følge av endrede forskriftskrav.

Molde er også vertskommune for samarbeid om kommunale akutte døgnplasser (KAD) der det er etablert fem sengeplasser i Kirkebakken helsehus. Her deltar Aukra, Eide, Nesset og Molde kommuner.

Enheten deltar også i et interkommunalt samarbeid omkring legevaktsentral med alle ROR-kommunene. Det vil trolig komme en avklaring i 2018 på hvordan disse tjenestene skal organiseres og utvikles fremover når kommunereformarbeidet og legevaktsamarbeidet kommer et steg videre.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Virksomheten driver forebyggende arbeid gjennom råd og veiledning til foreldre, barnehager og skoler og utreder behov for spesialpedagogisk hjelp på førskoleområdet og spesialundervisning i skolen. Virksomheten har samarbeidsavtaler om salg av tjenester til Aukra og Midsund kommuner og Møre og Romsdal fylkeskommune. Logopedtjenestene inngår også som en del av PPT.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Helsetjenesten har fått et effektiviseringskrav på 0,5 mill. kroner for hvert år i økonomiplanperioden. For årene 2018 og 2019 er rammen styrket med samme beløp. Enheten opplever i dag utfordringer med å dekke alle utgifter. Innføring av egenandeler i fysioterapitjenesten fra 2017 viser også en betydelig inntektssvikt i forhold til vedtatt rammereduksjon. For å balansere fremtidige effektiviseringskrav holdes en 50 pst. merkantil stilling ledig. Enheten vil også søke om eksterne prosjektmidler for om mulig å opprettholde omfanget av de ulike tjenestetilbudene.

Andel finansiering av stilling til fagsystem Gerica er lagt inn som en rammereduksjon på 0,1 mill. kroner. Stillingen er organisert under plan- og utviklingsavdelingen og har tidligere vært finansiert av digitaliseringsmidler.

Innføring av «Sterk og stødig» er lagt inn med rammeøkning på 0,3 mill. kroner. Dette er et tiltak i samarbeid med pensjonistforeningen der fysioterapitjenesten har et opplærings- og organisasjonsansvar og pensjonistforeningen stiller med instruktører til treningsgrupper for seniorer.

Kapitalkostnader nye elbiler er lagt inn med en rammereduksjon på 0,1 mill. kroner. Det kjøpes inn to nye elbiler for å øke tjenestebilkapasiteten.

Ekstraordinære skjønnsmidler er lagt inn med en rammereduksjon på 0,4 mill. kroner. Samme beløp ble bevilget i budsjettrevisjon 2017. Beløpet gjelder tilskudd til forberedelser og samarbeid rundt etableringen av sykehuset Nordmøre og Romsdal.

PP-tjenesten styrkes med ett årsverk fra september 2017 og ytterligere ett årsverk fra 1. juli 2018. Finansiering er lagt inn med 0,8 mill. kroner i 2018 og ytterligere 0,4 mill. kroner som helårsvirkning i 2019. Dette er en oppfølging av vedtak i k-sak 32/17 om organisering og dimensjonering av pedagogisk psykologisk tjeneste.

Overføring av psykisk helsetjeneste til ressurstjenesten ble gjennomført fra 1. mars 2017. Rammereduksjon på 3,8 mill. kroner i 2018 er helårsvirkning av denne overføringen.

Rammereduksjon for overføring til ROR-IKT gjelder ny løsning til fagsystem for PP-tjenesten.

Rammeøkning til styrket av rehabilitering "lengst mulig i eget hjem" er lagt inn med 1,2 mill. kroner i 2018. Beløpet finansierer to nye stillinger fysio-/ergoterapi som oppfølging av eksisterende helse- og omsorgsplan.

Sykehjemslege er lagt inn med 0,5 mill. kroner i økt ressurs fra 1. juli 2018. Dette er også en oppfølging av helse- og omsorgsplanen og vil gi Molde en legedekning på sykehjem tilsvarende snittet i landet. For å oppnå helårsvirkning er det også lagt inn 0,5 mill. kroner i 2019.


Fremtidige utfordringer

Det pågår et arbeid med ny helse- og omsorgsplan. Her vil en legge inn tiltak ut fra de utfordringer en ser innenfor området og som gjelder helsetjenesten. Planen skal være ferdig med tanke på budsjettarbeidet for 2019.

Etableringen av sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset og endringer i akuttforskriften, betinger større endringer i den interkommunale legevakten, de kommunale akutte døgnplassene (KAD) og legekontorplassering. Helseforetaket har også behov for etablering sentralt til blant annet ambulansestasjon og blodtappesentral. Kommunen får ansvaret for å drifte legevaktsentralen (LVS) når sykehuset på Lundavang legges ned. Kommunen skal også etablere et responssenter for velferdsteknologi. Alt dette bør ses i sammenheng og vil kreve nye lokaler og etableringer. Noen endringer i legevakten må gjennomføres i 2018 når legevaktforskriftens krav om kvalitet settes i verk fra 1. mai, men trolig uten at det foreløpig får økonomiske følger for kommunen. Øvrige etableringer må senest være på plass i 2021. Økonomiske beregninger er foreløpig ikke gjennomført og kan gi kostnader fra 2019.

Gjennom de siste årene har det vært en satsing innen helsestasjons- og skolehelsetjeneste, finansiert både gjennom rammeøkninger og delvis med prosjektmidler. Prosjektmidlene vil langt på vei opphøre i 2018 og det må vurderes om noen av tiltakene skal videreføres i 2019. Eventuell finansiering av fire årsverk (psykolog/helsesøster/jordmor) er beregnet til 2,9 mill. kroner.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Nye elbiler 3193 1 000 1 500 500 500
Sum investeringer 500 500 0 0

Kjøp av elbiler

Det planlegges innkjøp av to nye elbiler årlig til bruk for ansatte i tjenesten. Dette tiltaket fører til reduserte driftsutgifter, og som igjen finansierer investeringen gjennom trekk i enhetens driftsramme. Det bevilges 0,5 mill. kroner i både 2018 og 2019.

Prosjektet er utvidet med ett år og to biler sammenlignet med i fjor.

Innkjøp av nye biler skal være i tråd med ny innkjøpsavtale for biler, som foreligger snart.

Vis undermeny