Pleie- og omsorgsområdet

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000

Samlet for omsorgssentrene og fellesområdet

Samlet for omsorgssentrene og fellesområdet
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 302 731 306 144 319 305 325 094 323 530
Driftsinntekter -58 779
Driftsutgifter 361 510 306 144 319 305 325 094 323 530
Lønns- og prisvekst 4 061 3 443
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 2 860 2 308
Lønnskompensasjon helligdagstillegg 191
Spesiell prisvekst Gerica 150
Kompensasjon økning i timelønn omsorgslønn 1. mai 2016 20
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 556
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -1 085
Lønnskompensasjon omsorgslønn 11 11
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 1 170 1 312
Andre rammeendringer -648 9 718 5 789 -1 564 -1 564
Uthenting av gevinst hverdagsrehabilitering -1 000
Hverdagsrehabilitering – forskjøvet uthenting av gevinst 500 -500
Etablering av døgnbemannet bofellesskap Nobel 11 000
Nobel bofellesskap oppstart 1. august 2018 -6 417 6 417
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – redusert kjøp av tjenester fra andre kommuner -648
Kreftkoordinator – 100 pst. kommunal fra 2019 -511 -128
Gerica-stilling tidligere finansiert av digitaliseringsmidler -359
BPA-ordning fra oktober 2017 (ansvar 37845) (tilskudd + 75 pst. av egenandel) 1 354
Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan -1 564 -1 563 -1 564 -1 564
Effektiviseringstiltak – styrking av ramme 1 564 1 563
Gerica-lisens overføring fra plan- og utviklingsavdelingen 164
Ressurskrevende tiltak hjemmetjenesten – 75 pst. av beregnet ressursbehov 487
Ressurskrevende tiltak institusjon – 75 pst. av beregnet ressursbehov 1 800
Ressurskrevende tiltak – 75 pst. av beregnet ressursbehov 2 700
Ny driftsramme 306 144 319 305 325 094 323 530 321 966

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2018–2021

Pleie- og omsorgsområdet har ansvar for å yte tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven i kommunen.

Implementering av deler av helse- og omsorgsplanen har medført store omstillingsprosesser for pleie- og omsorgstjenesten de siste årene. Institusjonsdriften er differensiert ved at Glomstua, Bergmo, Kleive og Skåla er rene langtidssykehjem. Kirkebakken har status som sykehjem med korttids- og rehabiliteringsplasser i tillegg til langtidsplasser, mens kommunens skjermede plasser for personer med demenssykdom er samlet ved Råkhaugen omsorgssenter.

Hjemmetjenesten i sentrumsdistriktene har baser ved Bergmo og Glomstua omsorgssenter, mens Kleive og Skåla omsorgssenter har egne baser. Tjenesteområdet drifter to døgnbemannede bofelleskap med til sammen 30 boenheter.

Pleie- og omsorgsområdet deltar i utprøving, innføring og implementering av digitaliserings- og velferdsteknologiske løsninger. Elektronisk meldingsutveksling mellom kommunen, helseforetaket og legekontorene og utfasing av analoge trygghetsalarmer som erstattes av digitale alarmer pågår. Det planlegges nye prosjekter som del av spredningsprosjektet for velferdsteknologi.

Pleie- og omsorgstjenestene ytes fra fem omsorgssenter som er beskrevet nedenfor.

Fordeling av type sykehjemsplass per institusjon for 2018

Fordeling av type sykehjemsplass per institusjon for 2018
Glomstua Kirkebakken Råkhaugen Bergmo Kleive Skåla Sum
Ordinær sykehjemsplasss 44 16 47 24 17 148
Korttidsplass 28 8 36
Rehabilitering 4 4
Forsterket nevrologi 4 4
Skjermet demens 36 36
Forsterket skjermet demens 4 4
Sum antall sykehjemsplasser 48 48 48 47 24 17 232

Glomstua omsorgssenter

Sykehjem

Etter spesialisering av sykehjemmene, driftes kun langtidsplasser ved sykehjemmet. Fire plasser er tilbud til yngre med alvorlig nevrologisk lidelse og som har behov for heldøgns omsorg.

Kjøkken

Kjøkkenet på Glomstua produserer mat til beboere ved institusjonene Glomstua og Råkhaugen, samt til hjemmeboende og dagsenter.

Hjemmetjenester

Glomstua har kommunens største hjemmetjenestedistrikt. I tillegg til hjemmesykepleie og praktisk bistand, driftes døgnbemannet bofelleskap med 22 boenheter ved Gotfred Lies plass. Omsorgsdistriktet leverer døgntjeneste til ressurskrevende tiltak. Tjenester i hjemmet videreføres i 2018 uten vesentlige endinger.

Nattpatrulje

I forbindelse med strukturendring i hjemmetjenesten, er nattpatruljen samlet ved Glomstua omsorgssenter under felles ledelse. Del av ressursen er knyttet til bofelleskapet på Gotfred Lies plass 1, og betjener hele huset med tilstedeværelse på natt. Tiltaket er i tråd med helse- og omsorgsplanen og skal bidra til å gi en trygg og god nattjeneste til hjemmeboende.

Dagavdeling

Det er dagtilbud til 20 brukere per dag, 5 dager i uka.

Kirkebakken omsorgssenter

Sykehjem

Kirkebakken omsorgssenter drifter døgnplasser for langtids- og tidsavgrenset opphold. I 2017 ble det gjennomført justeringer i fordeling av ulike typer plasser basert på behov og erfaringstall. Av plassene 16 ble omdefinert til langtidsopphold som videreføres i 2018.

Vaskeri

Senteret vasker tøy for Kirkebakken sykehjem, legekontor, legevakt, akutt døgnpost, samt bofelleskapet på Gotfred Lies plass.

Hjelpemiddelforvaltning

Kommunens hjelpemiddelforvaltning er lokalisert i Råkhaugen omsorgssenter, men ligger administrativt til Kirkebakken omsorgssenter.

Råkhaugen omsorgssenter

Sykehjem

Råkhaugen omsorgssenter er kommunens kompetansesenter for personer med demens. Det driftes 48 døgnplasser i skjermede enheter inklusiv forsterkede plasser. Av disse er 8 plasser forbeholdt tilbud om korttids-, avlastnings- og utredningsplasser.

Vaskeri

Senteret vasker tøy for Råkhaugen, Glomstua og Bergmo omsorgssenter, samt bofelleskapet i Råkhaugen.

Dagavdeling

Råkhaugen drifter kommunens dagsenter for personer med demens som er et felles tilbud for hele kommunen. Tilbudet er åpent på dag og kveld på hverdager samt dagtid på lørdager. Grunnet store avstander og individuelle behov, er det opprettet desentraliserte plasser for personer med demens på dagsentrene ved Kleive og Skåla omsorgssenter.

Kommunen har mottatt tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet, noe som har bidratt til å øke dagaktivitetstilbudet for personer med demens. Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til drift av eksisterende og til etablering av nye tilrettelagte dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens i kommunene. Det er opprettet nye plasser fordelt på Råkhaugen, Kleive og Skåla. I tillegg er det inngått avtale med Romsdalsmuseet om aktivitetstilbud der. Den statlige tilskuddsordningen er signalisert videreført i planperioden for demensplan 2020.

Bofelleskap

Råkhaugen bofelleskap har åtte døgnbemannede boenheter som tildeles yngre personer med demens.

Bergmo omsorgssenter

Sykehjem

Etter ny institusjonsmodell, driftes det 47 langtidsplasser.

Kjøkken

Kjøkkenet på Bergmo produserer mat til beboere ved Bergmo og Kirkebakken omsorgssenter, samt til hjemmeboende og dagsenter.

Hjemmetjenester

Tjenester i hjemmet videreføres i 2018 uten vesentlige endringer.

Dagavdeling

Det driftes 20 plasser per dag, 5 dager i uka.

Kleive og Skåla omsorgssenter

Kleive og Skåla omsorgssenter har felles enhetsleder, oversykepleier og merkantil ressurs. Enheten er organisert som ett resultatområde både økonomisk og administrativt.

Sykehjem

Etter ny institusjonsmodell har Kleive 24 langtidsplasser og Skåla 17.

Kjøkken

Kjøkkenet på Kleive produserer mat til beboere ved Kleive og Skåla omsorgssenter, samt til hjemmeboende og dagsenter.

Vaskeri

Både Kleive og Skåla har vaskeri i tilknytning til institusjonsdriften. Disse vasker personaltøy samt flattøy og privattøy til beboere ved sykehjemmene.

Hjemmetjenesten

Tjenester i hjemmet videreføres uten vesentlige endringer i 2018. Omsorgsenheten utfører døgntjeneste til ressurskrevende tjenestemottaker.

Dagavdeling

Både Kleive og Skåla har i tillegg til dagtilbud for eldre, også desentralisert tilrettelagt tilbud for personer med demenssykdom.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Det ble i 2016 etablert tilbud om hverdagsrehabilitering med oppretting av eget team som er organisert under helsetjenesten. I 2018 og 2019 forventes det uthenting av gevinst fra pleie- og omsorgsområdet tilsvarende 0,5 mill. kroner årlig som følge av forventet redusert behov for ordinær hjemmetjeneste. Foreløpig er endringen lagt som ufordelt rammetrekk på fellesområdet.

Det er fra august 2018 og videre ut i økonomiplanperioden lagt inn en styrking av tilbudet innen heldøgnsomsorg med 11,0 mill. kroner. Endringen er knyttet til oppstart av Nobel bofellesskap der det skal settes i drift 25 boenheter med døgnbemanning. Bevilgningen er i 2018 redusert med 6,4 mill. kroner ettersom planlagt oppstart er utsatt til 1. august. Bevilgningen overføres fra fellesområdet til aktuell driftsenhet når organisering er avklart.

Det er lagt inn et trekk for effektiviseringstiltak tilsvarende -1,6 mill. kroner i 2018 og i resten av økonomiplanperioden. Tilsvarende er rammen styrket i 2018 og 2019, men for hvert av årene 2020 og 2021 forventes det effektiviseringstiltak tilsvarende 1,6 mill. kroner som skal hentes ut.

Tjenesteområdet forventer en gevinst fra 2020 etter etableringen av Nobel bofellesskap. I tillegg må en også forvente en gevinst av de ulike velferdsteknologiske tiltakene som skal gjennomføres via spredningsprosjektet som nå er i gang. Samtidig viser demografisk fremskrivning for perioden 2020 og fram mot 2030, at kommunen vil få betydelig vekst i den eldste delen av befolkningen på opp mot 68 pst. Det vises til k-sak 108/16, «Framskriving av behov, dimensjonering og utvikling av omsorgsboliger og heldøgns omsorgstilbud fram mot 2030». Arbeidet med ny helse- og omsorgsplan vil også ta inn i seg dette forholdet og legge strategi og handlingsplan med økonomiske konsekvenser for hvordan møte denne situasjonen.

Budsjett knyttet til fagsystem Gerica overføres fra plan- og utviklingsavdelingen til pleie- og omsorgsområdet. Internt på tjenesteområdet er det gjort en omfordeling av ramme med helårseffekt av de justeringer som ble gjort i 2017.

Andel finansiering av stilling til fagsystem Gerica er lagt inn som en rammereduksjon på 0,4 mill. kroner fordelt på de ulike omsorgsenhetene i budsjett 2018. Stillingen er organisert under plan- og utviklingsavdelingen og har tidligere vært finansiert av digitaliseringsmidler.

Stilling som kreftkoordinator er organisert under driftsavdelingen og finansiert ved overføring fra pleie- og omsorgsområdet samt tilskudd fra kreftforeningen. Fra 2019 opphører tilskuddet fra kreftforeningen. Tjenesteområdet vurderer behovet for stillingen så stort at den bør videreføres. Det foreslås derfor rammereduksjoner i 2018 og 2019 som overføres til driftsavdelingen.

Rammen til Kleive og Skåla omsorgssenter er i budsjett 2018 foreslått økt med 1,4 mill. kroner som følge av vedtak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fra oktober 2017. Økningen tilsvarer 75 pst. av kommunal egenandel samt statlig tilskudd ressurskrevende tjenester.

Rammen til Glomstua omsorgssenter foreslås kompensert med 0,5 mill. kroner i hjemmebaserte tjenester som følge av ressurskrevende tjenester. I tillegg foreslås det en styrking i rammen til ressurskrevende tjenester i institusjon med 1,8 mill. kroner. Begge tiltakene er kjent fra 2017. Økningene tilsvarer 75 pst. av beregnet ressursbehov.

Rammen til Råkhaugen foreslås kompensert med 2,7 mill. kroner som følge av ressurskrevende tiltak i institusjon. Tiltaket er kjent fra juli 2017. Økningen tilsvarer 75 pst. av beregnet ressursbehov.

Nøkkeltall KOSTRA - pleie og omsorg, konsern

Nøkkeltall KOSTRA - pleie og omsorg, konsern
Molde Kommune- gruppe 13 Landet uten Oslo
2014 2015 2016
Institusjoner – andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg 50,3 48,5 46,6 43,5 44,4
Tjenester til hjemmeboende – andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg 44,9 46,8 48,9 50,8 50,3
Aktivisering, støttetjenester – andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg 4,7 4,7 4,5 5,6 5,3
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie og omsorg 18 777 17 783 18 071 15 693 16 978
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 80 år og over 388 975 375 489 382 859 380 594 389 746
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 67 år og over 124 856 114 519 112 904 107 510 112 247
Plasser i institusjon i pst. av innbyggere 80 år over 19,4 18,8 18,3 16,4 18,0
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i pst. av befolkningen 80+ 21,0 21,0 21,0 27,0 29,0
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 24,0 25,1 3,4 18,9 18,9
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 16,8 16,5 17,2 27,6 27,8
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 3,2 3,3 3,4 6,7 7,8
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per kommunal plass 1 178 602 1 134 496 1 175 058 1 140 949 1 101 656

Sentrale måltall

Sentrale måltall
2014 2015 2016
Kommunenivå
Antall 80 år og over 1 274 1 266 1 266
Brukere – bare praktisk bistand (daglige gjøremål) 68 66 57
Brukere – bare helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie) 466 484 514
Brukere – både helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand 278 266 269
Gjennomsnittlig tildelte timer praktisk bistand per uke 16,0 17,2 17,6
Gjennomsnittlig tildelte timer helsetjenester i hjemmet per uke 4,5 4,3 4,0
Brukere av trygghetsalarm 475 441 438
Utlånte hjelpemidler fra kommunens lager 2 387 2 278 2 341
Utlån av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen i Ålesund 3 460 4 139 3 537
Innlevering av hjelpemidler til hjelpemiddelsentralen i Ålesund 1 814 2 920 1 883
Pleie- og omsorgsområdet
Mottakere av omsorgslønn 32 29 29
Gjennomsnittlig tildelte timer omsorgslønn per uke per mottaker 4,8 4,4 4,5
Matombringing antall utleverte porsjoner 42 966 45 990 49 644
Matombringing antall mottakere 260 248 266
Aktivitetstilbud for hjemmeboende med demenssykdom 36 36 49,5*
Mottakere av ressurskrevende tjenester under 67 år 12 12 9
Mottakere av ressurskrevende tjenester over 67 år 5 5 4
Antall trygdeboliger eller andre boliger med utpekingsrett 66/16 66/16 89**
Antall omsorgsboliger 244 236 195
Antall døgnbemannede omsorgsboliger *** 26 34 34
Antall sykehjem 7 6 6
Antall sykehjemsplasser 246 238 232
Enerom i pst. 89,8 88,5 85,4
Mottatte søknader fast plass i sykehjem 132 155 196
Vedtak faste plasser i sykehjem 119 127 148
Antall avslag sykehjemsplass 31 32 27
Nøkkeltall på kommunenivå er hentet ut fra IPLOS-statistikk for aktuelt år og omfatter alle tildelte timer og mottakere av tjenestene i kommunen, uavhengig av hvilken enhet som leverer tjenesten. Nøkkeltall på pleie- og omsorgsnivå er hentet ut fra fagsystemet og bearbeidet til å gjelde tjenester levert av pleie- og omsorgsenhetene utenom tiltak funksjonshemmede.

* En velger å benytte samme definisjon på en plass på aktivitetstilbud for hjemmeboende med demenssykdom som ligger til grunn for tildeling av tilskudd fra Helsedirektoratet.
** Boligene er ikke i henhold til standard for omsorgsbolig.
*** Boligene er i henhold til standard for omsorgsbolig.

Fremtidige utfordringer

Arbeidet med ny helse- og omsorgsplan vil beskrive store deler av de utfordringer og muligheter som tjenesteområdet vil stå overfor i årene fremover. Planen skal legges frem for godkjenning høsten 2018. Her vil tema som forebygging og mestring, velferdsteknologi, tilgjengelighet, samarbeid og kompetanse måtte konkretiseres i større grad enn dagens plan gjør.

I store trekk vil kommunens utfordringer i et litt lengre perspektiv være knyttet til veksten i antall eldre over 80 år, rekruttering av ansatte og evnen til å utvikle bærekraftige tjenester som sikrer kommunens innbyggere gode, trygge og tilrettelagte tjenester.

Fremskrivning viser at Molde kommune de nærmeste årene vil ha en svak, men jevn demografisk utvikling innenfor aldersgruppen 80 år og eldre. De påfølgende årene frem mot 2030 viser betydelig vekst. Området har fortsatt et betydelig press på sine tjenester. Det vil derfor være behov for styrking for å møte denne veksten. Arbeidet med ny helse- og omsorgsplan må fange opp og tilrettelegge slik at kommunen møter endringene på en god og bærekraftig måte.

Som følge av den demografiske utviklingen, vil antall personer med demenssykdom også øke. Nasjonal demensplan 2020 har definert noen strategiske grep som går på selvbestemmelse, involvering og deltagelse, forebygging, diagnostisering, aktivitet og gode pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpasset tjenestetilbud. Dette er signaler og føringer som kommunen må følge opp i eget planverk. Det planlegges derfor i forbindelse med utarbeidelse av ny helhetlig helse- og omsorgsplan å lage egen demensplan.

Arbeidet med å kunne tilby gode velferdsteknologiske løsninger, som bidrar til å gi tjenestemottakere økt trygghet og selvstendighet, fortsetter gjennom arbeidet i spredningsprosjektet. Den teknologiske utviklingen skjer raskt, og kommunen må utarbeide strategi for hvordan møte denne og samtidig være i stand til å endre sitt tjenestedesign slik at gevinster kan hentes ut.

Kommunen vil være vertskommune for nye SNR (sykehuset Nordmøre og Romsdal). Konseptrapporten for hva det nye sykehuset skal inneholde, viser en retning som gir reduksjon i døgnbehandlingsplasser og økt dag- og poliklinisk behandling. Det vil de neste årene være særdeles viktig å jobbe med strategi og tiltak for å møte denne utfordringen som ligger i at mer pasientbehandling forventes utført i kommunen.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Bergmo omsorgssenter – møbler 3705 720 360 360
Råkhaugen omsorgssenter – dagsenterbuss 3706 1 150 1 150
Tjenestebiler hjemmetjenesten 3707 2 000 2 000
Sum investeringer 3 510 360 0 0

Bergmo omsorgssenter – møbler

Møblene er over 20 år gamle og begynner å bli utslitte. Mye er trukket opp og reparert og andre kastet og erstattet med møbler arvet fra beboere. Det bevilges 0,4 mill. kroner i 2018 og 0,4 mill. kroner 2019 til nye møbler.

Råkhaugen omsorgssenter – ny dagsenterbuss

Dagsenteret på Råkhaugen har nå 30 gjester per dag. Disse må fraktes til og fra med minibusser. Den eldste bussen fra 2001 kan nå kun kjøres i nødstilfeller. For å kunne opprettholde dagsentertilbudet, er enheten avhengig av å bytte ut den eldste minibussen. Det bevilges 1,2 mill. kroner i 2018.

Tjenestebiler i hjemmetjenesten

Det har over flere år vært fokus på å anskaffe tjenestebiler til ansatte i hjemmetjenesten. I k-sak 3/14, transport i tjeneste og kompensasjonsordning, var det poengtert at ansettes bruk av egen bil i tjenesten burde reduseres. I dag benyttes det i hovedsak privatbiler i hjemmetjenesten. Det bevilges 2,0 mill. kroner i 2018. Dette er ikke nok til å dekke hele det anslåtte behovet på 41 biler til hjemmetjenesten samt liten varebil til vaktmester ved Glomstua, men vil kunne avhjelpe situasjonen noe. Behovet må vurderes på nytt inn mot budsjett 2019. Innkjøp av nye biler skal være i tråd med ny innkjøpsavtale for biler, som foreligger snart.

Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Bergmo omsorgssenter – endring av kjøkkenløsning i beboeravdeling 3065 200 300 300
Bergmo omsorgssenter – nødstrømsaggregat 3066 2 300 2 300
Bergmo omsorgssenter – ombygging hjemmetjenesten 3056 2 000 1 300
Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 3067 3 000 300 2 700
Bergmo omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken 3068 2 000 2 000
Glomstua omsorgssenter – ombygging for hjemmetjenesten 3069 500 500
Kirkebakken omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken 3070 1 650 1 650
Kleive omsorgssenter – nytt kjøkken dagsenter 3071 300 300
Kleive omsorgssenter – nødstrømsaggregat 3072 2 000 2 000
Kleive omsorgssenter – utredning behov rehabilitering NY 200 200
Montering tilbakeslagsventiler omsorgssenter NY 600 600
Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser 3061 400 1 500 1 500
Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer NY 500 500
Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak 3048 250 800 700
Skåla omsorgssenter – ventilasjon 3053 350 1 000 980
Sum investeringer 12 330 3 800 1 700 0

Bergmo omsorgssenter – endring av kjøkkenløsning i beboeravdeling

Kjøkkenløsningen i beboeravdelingen i første etasje er upraktisk og trang. Ved utvidelse med et tilliggende toalettrom inn i kjøkkenet, vil kjøkkenet bli funksjonelt. Det bevilges 0,3 mill. kroner i 2018.

Bergmo omsorgssenter – nødstrømsaggregat

Det er i dag ikke nødstrømsaggregat ved Bergmo omsorgssenter og ved strømbrudd forsvinner lys og varme. Det bevilges 2,3 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Bergmo omsorgssenter – ombygging og utvidelse av lokalene til hjemmetjenesten

Arbeidsforholdene til hjemmetjenesten er vanskelige grunnet lite areal og lite tilpassede lokaler. Arbeidstilsynet har påpekt forholdene, og det er ønskelig å få utbedret lokalene snarest mulig. Ved å bygge om og ta i bruk ledige lokaler etter rehabiliteringsteamet, vil forholdene kunne bedres vesentlig. Det var bevilget 2,0 mill. kroner til tiltaket i 2017 og 1,3 mill. kroner overføres og bevilges på nytt i 2018.

Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Pasientvarslingsanlegget ved Bergmo omsorgssenter er nå 21 år gammelt og er modent for utskifting. Det bevilges 0,3 mill. kroner til tiltaket i 2018 og avsettes ytterligere 2,7 mill. kroner i 2019. Tiltaket delfinansieres med støtte fra Husbanken.

Bergmo omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken

På grunn av flytting av middagstidspunkt, må personalet ved omsorgssentrene lage mer mat på avdelingskjøkkenene. Det er derfor behov for å bytte ut seks avdelingskjøkken ved Bergmo omsorgssenter (jamfør sak 69/17 i drifts- og forvaltningsutvalget). Det bevilges 2,0 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Glomstua omsorgssenter – ombygging for hjemmetjenesten

Da to tidligere hjemmedistriktsområder i sentrum ble stått sammen til ett for noen år tilbake, ble behovet for utbedring av arbeidsforholdene synliggjort. Hjemmetjenesten ved Glomstua omsorgssenter har fremdeles ikke gode nok arbeidsforhold og det er behov for ombygging av et areal inne i omsorgssenteret. Det bevilges 0,5 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Kirkebakken omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken

På grunn av flytting av middagstidspunkt, må personalet ved omsorgssentrene lage mer mat på avdelingskjøkkenene. Det er derfor behov for å bytte ut fem avdelingskjøkken ved Kirkebakken omsorgssenter (jfr. sak 69/17 i drifts- og forvaltningsutvalget). Det bevilges knappe 1,7 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Kleive omsorgssenter – nytt kjøkken dagsenter

Kjøkkenet ved dagsenteret på Kleive er utslitt og det er nødvendig med nytt gulv og ny kjøkkeninnredning for å kunne ha tilfredsstillende standard. Det bevilges 0,3 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Kleive omsorgssenter – nødstrømsaggregat

Det er i dag ikke nødstrømsaggregat ved Kleive omsorgssenter. Ved strømbrudd forsvinner lys og varme. Det bevilges 2,0 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Kleive omsorgssenter – utredning behov rehabilitering

Det er i det siste kommet opp flere behov for utbedringer ved Kleive omsorgssenter. Det er derfor behov for å samlet vurdere tilstanden på bygget og eventuelle tiltak som må iverksettes. Det avsettes 0,2 mill. kroner til utredning i 2020.

Montering tilbakeslagsventiler omsorgssenter

Molde Vann og Avløp KF har gitt pålegg om at det må monteres tilbakeslagsventil på vannledninger til alle omsorgssenter. Dette for å unngå at forurenset vann skal strømme fra et tappested ut på det offentlige vannledningsnettet ved et eventuelt trykkfall. Det avsettes 0,6 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Råkhaugen omsorgssenter – garasje/carport minibusser

Institusjonen har minibusser for å hente og bringe brukere til dagaktivitetene. På vinterstid bruker personalet uforholdsvis mye tid til snømåking og klargjøring av bussene. Bygging av garasje eller carport er ønskelig for å lette situasjonen. I budsjett 2017 ble det bevilget 0,4 mill. kroner, men prosjektet er ikke gjennomført da det viste seg at grunnforholdene måtte utbedres og at budsjettert ramme da ikke ville holde. Behovet for carport er i tillegg nå økt til ha plass til fire kjøretøy, og det er derfor behov for ytterligere 1,1 mill. kroner. Det avsettes 1,5 mill. kroner til tiltaket i 2020.

Råkhaugen omsorgssenter – utskifting av lysarmaturer

En god del av lysarmaturene ved institusjonen har sluttet å fungere. Disse produseres ikke lenger, og det kan heller ikke skaffes reservedeler. Det avsettes 0,5 mill. kroner til utskifting og montering av ny type armaturer i 2019.

Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det ble i 2016 bevilget knappe 0,3 mill. kroner til brannsikringstiltak ved Skåla omsorgssenter. Brannkonseptutredning ble utført i 2017 og viste at det var større mangler enn antatt. For å utføre arbeidet, bevilges 0,7 mill. kroner i 2018. Totalkostnaden i prosjektet er anslått til 0,8 mill. kroner.

Skåla omsorgssenter – utbedring av ventilasjonssystem

I budsjett 2017 var det bevilget knappe 0,4 mill. kroner til å utbedre ventilasjonsanlegget ved Skåla omsorgssenter. Etter nærmere prosjektering, viser det seg at det ikke er mulig å få inn et nytt ventilasjonsaggregat som én del. Aggregatet må derfor spesialbestilles og monteres på stedet. Dette gjør at kostnaden i prosjektet blir vesentlig større. Totalkostnaden i prosjektet er nå beregnet til 1,0 mill. kroner. Det bevilges knappe 1,0 mill. kroner til prosjektet i 2018.

Vis undermeny