Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Bergmo omsorgssenter – endring av kjøkkenløsning i beboeravdeling 3065 200 300 300
Bergmo omsorgssenter – nødstrømsaggregat 3066 2 300 2 300
Bergmo omsorgssenter – ombygging hjemmetjenesten 3056 2 000 1 300
Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 3067 3 000 300 2 700
Bergmo omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken 3068 2 000 2 000
Glomstua omsorgssenter – ombygging for hjemmetjenesten 3069 500 500
Kirkebakken omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken 3070 1 650 1 650
Kleive omsorgssenter – nytt kjøkken dagsenter 3071 300 300
Kleive omsorgssenter – nødstrømsaggregat 3072 2 000 2 000
Kleive omsorgssenter – utredning behov rehabilitering NY 200 200
Montering tilbakeslagsventiler omsorgssenter NY 600 600
Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser 3061 400 1 500 1 500
Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer NY 500 500
Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak 3048 250 800 700
Skåla omsorgssenter – ventilasjon 3053 350 1 000 980
Sum investeringer 12 330 3 800 1 700 0

Bergmo omsorgssenter – endring av kjøkkenløsning i beboeravdeling

Kjøkkenløsningen i beboeravdelingen i første etasje er upraktisk og trang. Ved utvidelse med et tilliggende toalettrom inn i kjøkkenet, vil kjøkkenet bli funksjonelt. Det bevilges 0,3 mill. kroner i 2018.

Bergmo omsorgssenter – nødstrømsaggregat

Det er i dag ikke nødstrømsaggregat ved Bergmo omsorgssenter og ved strømbrudd forsvinner lys og varme. Det bevilges 2,3 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Bergmo omsorgssenter – ombygging og utvidelse av lokalene til hjemmetjenesten

Arbeidsforholdene til hjemmetjenesten er vanskelige grunnet lite areal og lite tilpassede lokaler. Arbeidstilsynet har påpekt forholdene, og det er ønskelig å få utbedret lokalene snarest mulig. Ved å bygge om og ta i bruk ledige lokaler etter rehabiliteringsteamet, vil forholdene kunne bedres vesentlig. Det var bevilget 2,0 mill. kroner til tiltaket i 2017 og 1,3 mill. kroner overføres og bevilges på nytt i 2018.

Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Pasientvarslingsanlegget ved Bergmo omsorgssenter er nå 21 år gammelt og er modent for utskifting. Det bevilges 0,3 mill. kroner til tiltaket i 2018 og avsettes ytterligere 2,7 mill. kroner i 2019. Tiltaket delfinansieres med støtte fra Husbanken.

Bergmo omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken

På grunn av flytting av middagstidspunkt, må personalet ved omsorgssentrene lage mer mat på avdelingskjøkkenene. Det er derfor behov for å bytte ut seks avdelingskjøkken ved Bergmo omsorgssenter (jamfør sak 69/17 i drifts- og forvaltningsutvalget). Det bevilges 2,0 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Glomstua omsorgssenter – ombygging for hjemmetjenesten

Da to tidligere hjemmedistriktsområder i sentrum ble stått sammen til ett for noen år tilbake, ble behovet for utbedring av arbeidsforholdene synliggjort. Hjemmetjenesten ved Glomstua omsorgssenter har fremdeles ikke gode nok arbeidsforhold og det er behov for ombygging av et areal inne i omsorgssenteret. Det bevilges 0,5 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Kirkebakken omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken

På grunn av flytting av middagstidspunkt, må personalet ved omsorgssentrene lage mer mat på avdelingskjøkkenene. Det er derfor behov for å bytte ut fem avdelingskjøkken ved Kirkebakken omsorgssenter (jfr. sak 69/17 i drifts- og forvaltningsutvalget). Det bevilges knappe 1,7 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Kleive omsorgssenter – nytt kjøkken dagsenter

Kjøkkenet ved dagsenteret på Kleive er utslitt og det er nødvendig med nytt gulv og ny kjøkkeninnredning for å kunne ha tilfredsstillende standard. Det bevilges 0,3 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Kleive omsorgssenter – nødstrømsaggregat

Det er i dag ikke nødstrømsaggregat ved Kleive omsorgssenter. Ved strømbrudd forsvinner lys og varme. Det bevilges 2,0 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Kleive omsorgssenter – utredning behov rehabilitering

Det er i det siste kommet opp flere behov for utbedringer ved Kleive omsorgssenter. Det er derfor behov for å samlet vurdere tilstanden på bygget og eventuelle tiltak som må iverksettes. Det avsettes 0,2 mill. kroner til utredning i 2020.

Montering tilbakeslagsventiler omsorgssenter

Molde Vann og Avløp KF har gitt pålegg om at det må monteres tilbakeslagsventil på vannledninger til alle omsorgssenter. Dette for å unngå at forurenset vann skal strømme fra et tappested ut på det offentlige vannledningsnettet ved et eventuelt trykkfall. Det avsettes 0,6 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Råkhaugen omsorgssenter – garasje/carport minibusser

Institusjonen har minibusser for å hente og bringe brukere til dagaktivitetene. På vinterstid bruker personalet uforholdsvis mye tid til snømåking og klargjøring av bussene. Bygging av garasje eller carport er ønskelig for å lette situasjonen. I budsjett 2017 ble det bevilget 0,4 mill. kroner, men prosjektet er ikke gjennomført da det viste seg at grunnforholdene måtte utbedres og at budsjettert ramme da ikke ville holde. Behovet for carport er i tillegg nå økt til ha plass til fire kjøretøy, og det er derfor behov for ytterligere 1,1 mill. kroner. Det avsettes 1,5 mill. kroner til tiltaket i 2020.

Råkhaugen omsorgssenter – utskifting av lysarmaturer

En god del av lysarmaturene ved institusjonen har sluttet å fungere. Disse produseres ikke lenger, og det kan heller ikke skaffes reservedeler. Det avsettes 0,5 mill. kroner til utskifting og montering av ny type armaturer i 2019.

Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det ble i 2016 bevilget knappe 0,3 mill. kroner til brannsikringstiltak ved Skåla omsorgssenter. Brannkonseptutredning ble utført i 2017 og viste at det var større mangler enn antatt. For å utføre arbeidet, bevilges 0,7 mill. kroner i 2018. Totalkostnaden i prosjektet er anslått til 0,8 mill. kroner.

Skåla omsorgssenter – utbedring av ventilasjonssystem

I budsjett 2017 var det bevilget knappe 0,4 mill. kroner til å utbedre ventilasjonsanlegget ved Skåla omsorgssenter. Etter nærmere prosjektering, viser det seg at det ikke er mulig å få inn et nytt ventilasjonsaggregat som én del. Aggregatet må derfor spesialbestilles og monteres på stedet. Dette gjør at kostnaden i prosjektet blir vesentlig større. Totalkostnaden i prosjektet er nå beregnet til 1,0 mill. kroner. Det bevilges knappe 1,0 mill. kroner til prosjektet i 2018.

Vis undermeny