Tiltak funksjonshemmede

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 165 992 172 600 195 424 195 424 194 594
Driftsinntekter -8 351
Driftsutgifter 174 343 172 600 195 424 195 424 194 594
Lønns- og prisvekst 1 772 2 213
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -46
Lønnskompensasjon helligdagstillegg 99
Lønnskompensasjon omsorgslønn 9 10
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 1 349 1 090
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 414 475
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 585
Andre rammeendringer 4 836 20 611 0 -830 -830
Effektiviseringstiltak – styrking av ramme 830 830
Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan -830 -830 -830 -830
Gerica-stilling tidligere finansiert av digitaliseringsmidler -105
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – ressurskrevende tjenester nye tjenestemottakere 2017 4 836 1 071
Nye og endrede tjenestebehov (14 tjenestemottakere) per oktober 2017 – tilskudd + 75 pst. av egenandel 3 820
Særlig ressurskrevende tjenestemottaker (5:1 bemanning) – tilskudd + 75 pst. av egenandel 15 825
Ny driftsramme 172 600 195 424 195 424 194 594 193 764

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2018–2021

Botjenesten

Tjenesten yter omsorg, opplæring og praktisk bistand til barn, unge med autismespekterlidelser og voksne med utviklingshemming. Det gis også bistand til aktiviteter og helse- og fritidstilbud, alt etter brukerens individuelle behov.

Totalt 79 voksne personer mottar tjenester i eget hjem, blant annet i 6 samlokaliserte boenheter. I tillegg ytes det tjenester knyttet til barneboligen for 9 barn.

Botjenesten er enhetens største tjeneste og har, inklusive barneboligen, 302 ansatte fordelt på 185,3 årsverk.

Enen dagsenter

Tilbudet er variert med hovedvekt på tilrettelagte arbeidsoppgaver eller annen form for aktivitet. Tilbudet gis til 55 voksne personer med utviklingshemming. Dagsenteret driver bakeri, kantine, montasjeavdeling og arbeids- og serviceavdeling. Dagsenteret har 12 ansatte fordelt på 10,3 årsverk. Etterspørselen etter plass ved dagsenteret er fortsatt meget stor og dagsenteret benytter all sin kapasitet.

Avlastningstjenesten

Avlastningstjenesten gir tilbud i form av opphold i avlastningsbolig for kortere eller lengre tidsrom. Tilbudet er for utviklingshemmede som fortsatt bor i foreldrehjemmet og skal primært være avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsbyrde. De seks døgnplassene fordeles på 22 brukere. Avlastningstjenesten har også tilbud på ettermiddag og kveld til barn som har blitt for stor til å benytte ordinær SFO. Avlastningstjenesten har 34 ansatte fordelt på 20.1 årsverk.

Det har lenge vært planlagt bygging av ny avlastningsbolig på marken ved Enensenteret. Prosjektet er av ulike grunner endret. Avlastningstjenesten er foreløpig i midlertidige lokaler på Røbekk og dette har så langt fungert godt.

Andre tiltak

Det ytes tjenester som omsorgslønn, støttekontakt, privat avlastning, forebyggende tiltak og brukerstyrt personlig assistent (BPA). Det ytes tjenester til 164 ulike personer uten diagnosen utviklingshemming. Det er fire ansatte fordelt på 2,2 årsverk.

Administrasjon

To årsverk, inklusive enhetsleder, utgjør enhetens administrasjon.


Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Det er hovedsakelig gjennom reduksjon i bemanning at enheten kan redusere sine driftsutgifter. De siste årene har det vært gjennomført flere store endringer i driften for å redusere antall årsverk. Dette er et kontinuerlig arbeid, men vanskeliggjøres ved manglende forutsigbarhet og et stadig økende volum på tjenestene. Konsekvensen av ytterligere nedbemanning vil øke arbeidspresset og kan medføre redusert tjenesteproduksjon og kvalitet for brukerne.

Enheten har per oktober fått ansvar for tjenester til ytterligere 23 brukere i 2017. Utgiftene knyttet til 8 av disse tjenestene ble i juni kompensert i budsjettrevisjon-saken. Rammen er i tillegg foreslått økt med 3,8 mill. kroner fra 2018 knyttet til vedtak om 14 nye og endrede tjenestebehov. Økningen tilsvarer 75 pst. av utgiftsøkningen og sum statlig tilskudd til ressurskrevende tjenester.

Fra 2018 overtar kommunen økonomisk ansvar fra spesialisthelsetjenesten for særlig ressurskrevende tjenestemottaker. Rammen er i budsjett 2018 foreslått økt med 15,8 mill. kroner til kjøp av denne tjenesten, tilsvarende 75 pst. av kommunal egenandel og sum statlig tilskudd. Det budsjetteres det med 11,7 mill. kroner i økt statlig tilskudd til ressurskrevende tjeneste på sentralt budsjettområde fra denne tjenesten.

Andel finansiering av stilling til fagsystem Gerica, er lagt inn som en rammereduksjon på 0,1 mill. kroner i budsjett 2018. Stillingen er organisert under plan- og utviklingsavdelingen og har tidligere vært finansiert av digitaliseringsmidler.

Driftssituasjonen er svært presset og enheten har etterslep i oppgaver. Det er spesielt videreføring av tjenester med oppstart i 2016, samt støttekontakttjenesten som har bidratt til merforbruk. Oppgavene er forsøkt løst innen enhetens ramme, men dette har gitt svært store utfordringer.

Ulike interne gjennomganger og prosjektrapporter viser at driften i enheten i relativt stor grad avviker fra vedtakstimer og kostnader sammenlignet med kommunegruppe 13. Enheten vil fremover fokusere på følgende tiltak for å optimalisere driften ytterligere og gradvis nærme seg nivået i kommunegruppen:

  • kompetansevurdering
  • strukturelle endringer i botjenesten
  • gjennomgang av dagsenteraktiviteten

Det vil bli gjennomført en ekstern gjennomgang av drift og vedtaksutmåling for å avdekke hvorvidt vedtaksutmålingen til gjeldende brukergruppe avviker vesentlig fra den enkeltes reelle behov, og de krav en må sette til et forsvarlig helsetilbud. Enhetens mulighet til å imøtekomme forventningene om effektiviseringstiltak i økonomiplanperioden må sees i lys av konklusjonene fra dette arbeidet. Eventuelle gevinster må de første 2 årene kanaliseres inn i ikke-finansierte tiltak.

Fremtidige utfordringer

Den største utfordringen er de økonomiske rammene i en tjeneste der det aller meste er lovpålagt. Basert på erfaring vil presset på de ulike tjenestene som enheten leverer opprettholdes. Til tross for dette, er det ikke funnet rom for nye etableringer i gjeldene økonomiplanperiode.

Også i 2018 er en kjent med at flere ungdommer trenger botjenester. Dette kan medføre ytterligere økning i enhetens utgifter. Når det gjelder avlastningstjenesten merker en økende pågang av søknader og erfarer at arealet på Røbekk har sine begrensninger. Det er behov for å vurdere om 3. etasje i bygget kan tas i bruk. Alternativt er det behov for å vurdere om tilbudet om SFO for de eldste barna etter 4. klasse, må organiseres på annet vis i andre lokaliteter. Flere av barna har behov for skjerming og roligere betingelser.

Å harmonisere antall støttekontaktvedtak mot reell ramme, samt vri tilbudet over til mer gruppeaktivitet er fortsatt utfordrende. Delvis fordi mange av brukerne har et betydelig individuelt behov, men også grunnet begrenset kapasitet til strategisk planlegging på dette området.

Enheten har et forbedret resultat i forhold til sykefravær, men fraværet er fortsatt høyt. Dette utfordrer enheten i hverdagen og forringer kvalitet og kontinuitet i tjenesten. Arbeid på dette området blir et fortsatt satsingsområde i 2018 og enheten deltar i det nasjonale NED prosjektet.

Det vil også bli økt fokus på velferdsteknologi og enheten deltar i spredningsprosjektet. Det skal fortsatt arbeides med Lean-metodikk og strategisk kompetanseutvikling. For øvrig arbeides det målrettet med å redusere antall dispensasjoner fra utdanningskravet knyttet til bruk av tvang og makt i forhold til utviklingshemmede, jamfør Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Enensenteret 3881 400 400
Røbekk – ny automatikk, ventilasjonsaggregat og luftinntak NY 600 600
Sum investeringer 0 400 600 0

Enensenteret – renovering/nybygg

I 2014 ble det foretatt en tilstandsanalyse med LCC-beregninger for Enensenteret. Denne viste så betydelige behov for opprustning, at nybygg sannsynligvis vil bli et alternativ. Det ble bevilget 0,4 mill. kroner til planlegging i 2017, men tiltaket ble ikke gjennomført. Beløpet overføres til 2019, etter at ny helse- og omsorgsplan er behandlet og vegløsningene langs ny E39 er tydeligere avklart.

Røbekk – oppgradering ventilasjonsanlegg

Dersom avlastningstjenesten skal være i lokalene på Røbekk i lengre tid, må ventilasjonssystemet og automatikken oppgraderes. Det avsettes 0,6 mill. kroner i 2020.

Vis undermeny