Fremtidige utfordringer

Den største utfordringen er de økonomiske rammene i en tjeneste der det aller meste er lovpålagt. Basert på erfaring vil presset på de ulike tjenestene som enheten leverer opprettholdes. Til tross for dette, er det ikke funnet rom for nye etableringer i gjeldene økonomiplanperiode.

Også i 2018 er en kjent med at flere ungdommer trenger botjenester. Dette kan medføre ytterligere økning i enhetens utgifter. Når det gjelder avlastningstjenesten merker en økende pågang av søknader og erfarer at arealet på Røbekk har sine begrensninger. Det er behov for å vurdere om 3. etasje i bygget kan tas i bruk. Alternativt er det behov for å vurdere om tilbudet om SFO for de eldste barna etter 4. klasse, må organiseres på annet vis i andre lokaliteter. Flere av barna har behov for skjerming og roligere betingelser.

Å harmonisere antall støttekontaktvedtak mot reell ramme, samt vri tilbudet over til mer gruppeaktivitet er fortsatt utfordrende. Delvis fordi mange av brukerne har et betydelig individuelt behov, men også grunnet begrenset kapasitet til strategisk planlegging på dette området.

Enheten har et forbedret resultat i forhold til sykefravær, men fraværet er fortsatt høyt. Dette utfordrer enheten i hverdagen og forringer kvalitet og kontinuitet i tjenesten. Arbeid på dette området blir et fortsatt satsingsområde i 2018 og enheten deltar i det nasjonale NED prosjektet.

Det vil også bli økt fokus på velferdsteknologi og enheten deltar i spredningsprosjektet. Det skal fortsatt arbeides med Lean-metodikk og strategisk kompetanseutvikling. For øvrig arbeides det målrettet med å redusere antall dispensasjoner fra utdanningskravet knyttet til bruk av tvang og makt i forhold til utviklingshemmede, jamfør Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Vis undermeny