Investeringer i Molde kommune

Den første tabellen viser de samlede investeringer som skal gjennomføres av Molde kommune og hvordan disse skal finansieres. De enkelte investeringsprosjekt, med tilhørende bevilgning, er vist i den andre tabellen.

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune

Hele 1 000
Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune
2018 2019 2020 2021
Investeringer
Totale investeringer 331 890 271 365 217 475 201 508
Finansiering
Bruk av lån 121 350 58 918 68 001 54 925
Bruk av lån – finanisert av andre 67 016 90 940 5 000 -15 000
Bruk av lån – Husbanken startlån 75 000 75 000 75 000 75 000
Momskompensasjon 37 180 20 637 18 095 14 842
Bruk av ubundet investeringsfond 1 100 1 100 1 200 1 200
Inntekter fra salg av anleggsmidler 3 760 140 45 270 65 500
Tilskudd investering 26 484 24 630 4 909 5 041
Sum finansiering 331 890 271 365 217 475 201 508
Balansering 0 0 0 0
Hele 1 000

Investeringer i avdelinger og enheter

Investeringer i avdelinger og enheter
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Plan- og utviklingsavdelingen 186 200 168 450 116 050 101 050
Flytting av øvingsanlegg 1039 1 000 4 700 4 700
Diverse erverv og tiltak 4004 800 800 800 800
Gang- og sykkelveg Bolsøya 1045 250 250
Gruset gangveg Kringstad NY 3 600 3 600
Infrastruktur Bolsøya 1037 1 000 500 500
Ny brannstasjon Hjelset NY 20 000 10 000 10 000
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 1042 10 000 5 000 5 000
Nytt SNR – grunnerverv Hjelset 1043 25 000 15 000 10 000
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 4001 50 000 80 000 50 000 50 000
Opparbeidelse tomtefelt næring 4003 1 000
Sentrumstiltak 4005 250 250 250 250
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) 1122 130 000 70 000 50 000
Sjøfronten 2 1107 114 000 4 000 5 000 55 000 50 000
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) 1100 19 000 33 500 30 000
Sykkelparkering skoler 1044 6 000 2 700 3 300
Årølivegen øst 4060 2 000 2 000
Personal- og organisasjonsavdelingen 15 332 13 125 15 425 15 733
IKT-investeringer Molde kommune 1036 2 000 2 000 4 000 4 000
Inventar renovering Storgata 31 1401 2 500 2 500
ROR-IKT – fellesinvesteringer 9260 10 832 11 125 11 425 11 733
Skole 2 450 2 450
IPad-prosjektet 2000 4 900 2 450 2 450
Helsetjenesten 500 500
Nye elbiler 3193 1 000 1 500 500 500
Ressurstjenesten 1 058
Kjøp av biler ressurstjenesten 3600 1 058 1 058
Pleie og omsorg 3 510 360
Bergmo omsorgssenter – møbler 3705 720 360 360
Råkhaugen omsorgssenter – dagsenterbuss 3706 1 150 1 150
Tjenestebiler hjemmetjenesten 3707 2 000 2 000
Brann- og redningstjenesten 6 070 1 030 300
Bil forebyggende avdeling NY 300 300
Bil kursavdelingen 4136 300 300
Feiing – to nye biler 4130 780 780
Ny brannbil 4137 4 500 4 500
RIUA – diverse utstyr 4170 1 270 250
Byggesak og geodata 3 500
Skanning av byggesaksarkiv 4330 3 500 3 500
Molde bydrift 35 700 9 350 9 800 6 350
Biler og maskiner 4016 2 000 2 500 2 500
Biler og maskiner – park 8000 1 250 500 950
Kommunale veger 4011 4 500 4 500 4 500 4 500
Trafikksikring 4012 350 350 350 350
Trafikksikring – Eikrem 8005 7 800 7 800
Trafikksikring – Moldelivegen 4770 2 000 1 300
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH) 4731 13 000 13 000
Utskifting HQL-armatur 4717 7 300 4 000
Veg- og gatelys 4013 1 500 1 500 1 500 1 500
Kulturtjenesten 1 470 1 875
Kulturhuset – sikringstiltak brann og rømning 5023 210 210
Tråkkemaskin skiløyper NY 1 875 1 875
Tursti Damefallet–Tusenårsvarden 5556 675 585
Tursti Skihytta–Varden 5562 675 675
Fellesområdet 76 100 76 100 76 200 76 200
Egenkapitaltilskudd KLP 1951 1 100 1 100 1 200 1 200
Startlån – Husbanken 1900 75 000 75 000 75 000 75 000
Sum investeringer 331 890 271 365 217 475 201 508

(1) Egenkaptialtilskudd KLP

Kommunens sykepleiere har fortsatt sin pensjonsordning i KLP. Det er en årviss sak at KLP kaller inn egenkapitaltilskudd fra eierne. Dette tilskuddet på 1,1 mill. kroner kan ikke lånefinansieres og dekkes ved bruk av kommunens ubundne investeringsfond.

(2) Startlån - Husbanken

Kommunen tar opp startlån i Husbanken for igjen å låne pengene ut til egne innbyggere. Nivået fra de siste års budsjetter videreføres i økonomiplanperioden. Dette for å kunne hjelpe flest mulig til å bo i egen, eid bolig. Startlånet er Husbankens kanskje viktigste virkemiddel i det boligsosiale arbeidet, og kommunen er oppfordret av Husbanken til å bruke dette virkemiddelet aktivt. Dette er også i tråd med vedtatt boligsosial handlingsplan. Dette skal i utgangspunktet ikke gi kommunen noen utgifter til renter og avdrag. For å kunne la flest mulig ta del i ordningen, er videreutlån endret fra serielån med to årlige betalinger, til annuitetslån med månedlige betalingsintervall.

Vis undermeny