Investeringer i Molde Eiendom KF

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Totale investeringer og finansiering av disse i Molde Eiendom KF
2018 2019 2020 2021
Investeringer
Totale investeringer 295 600 225 570 68 800 23 600
Finansiering
Bruk av lån 114 362 67 431 6 640 2 480
Bruk av lån – forskuttering blir dekt av andre
Bruk av lån – utleieboliger 57 503 103 158 -10 073 8 433
Inntekter fra salg av anleggsmidler 12 000 12 000 32 000 12 000
Momskompensasjon 39 355 26 196 6 233 687
Tilskudd investering 72 380 16 785 34 000
Sum finansiering 295 600 225 570 68 800 23 600
Balansering 0 0 0 0
Hele 1 000

Investeringer i avdelinger og enheter

Investeringer i avdelinger og enheter
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Skole 45 070 5 070 2 800
Bekkevoll ungdomsskole – utskifting automatikk ventilasjon 2093 400 400
Bolsøya skole – trafikksikringstiltak 2091 150 1 650 300 1 200
Bolsøya skole – utvikling skolegård NY 2 000 2 000
Bolsøya skole – øst- og vestvegg gammelt bygg 2094 2 500 2 500
Branntekniske vurderinger og utbedringstiltak i skoler 2095 1 500 1 500
Kvam skole – lekkasje takvindu 2096 500 500
Kviltorp skole – dører mellom klasserom NY 300 300
Kviltorp skole – utbedring uteområde mellom gymbygg og hovedbygg NY 400 400
Langmyra skole – flytte ventilasjonsventiler og -kanaler NY 500 500
Langmyra skole – ny taktekking og reparasjon fasader 2089 1 600 500
Langmyra skole – rehabilitering skolekjøkken NY 700 700
Nordbyen skole – bygge om fellesrom i SFO–bygget til grupperom NY 270 270
Nordbyen skole – ombygging fra grupperom til arbeidsrom 2097 220 220
Nordbyen skole – ytterdører og adgangskontroll 2098 1 500 1 500
Sellanrå skole – flytte brakkerigg 2099 3 500 3 500
Sellanrå skole – fase 3 2070 73 000 25 900 400
Sellanrå skole – midtfløy 2100 7 500 7 500
Skjevik barne- og ungdomsskole – ny elkjele NY 400 400
Skjevik barne- og ungdomsskole – tekniske anlegg for gymsal og garderober NY 1 500 1 500
Skjevik barne- og ungdomsskole – utredning rehabilitering gymbygget NY 200 200
Skjevik barne- og ungdomsskole – utskifting vannrør bygg 1 2101 750 750
Barnehage 33 200 19 500 1 400 500
Barnas hus barnehage – nybygg 2759 37 000 900
Hatlelia barnehage 2776 50 000 30 000 19 000 500
Hauglegda – utskifting ventilasjonsanlegg NY 400 400
Kommunale barnehager – rehabilitering/tilpasninger 2763 500 500 500 500
Lillekollen – ny barnehage 2780 500 500
Lillekollen – omtekking tak Bjørsito 2781 1 300 1 300
Pleie og omsorg 12 330 3 800 1 700
Bergmo omsorgssenter – endring av kjøkkenløsning i beboeravdeling 3065 200 300 300
Bergmo omsorgssenter – nødstrømsaggregat 3066 2 300 2 300
Bergmo omsorgssenter – ombygging hjemmetjenesten 3056 2 000 1 300
Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 3067 3 000 300 2 700
Bergmo omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken 3068 2 000 2 000
Glomstua omsorgssenter – ombygging for hjemmetjenesten 3069 500 500
Kirkebakken omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken 3070 1 650 1 650
Kleive omsorgssenter – nytt kjøkken dagsenter 3071 300 300
Kleive omsorgssenter – nødstrømsaggregat 3072 2 000 2 000
Kleive omsorgssenter – utredning behov rehabilitering NY 200 200
Montering tilbakeslagsventiler omsorgssenter NY 600 600
Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser 3061 400 1 500 1 500
Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer NY 500 500
Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak 3048 250 800 700
Skåla omsorgssenter – ventilasjon 3053 350 1 000 980
Tiltak funksjonshemmede 400 600
Enensenteret 3881 400 400
Røbekk – ny automatikk, ventilasjonsaggregat og luftinntak NY 600 600
Kulturtjenesten 55 500 64 200 6 500
Fuglsethallen – bytte lysarmaturer 5549 300 300
Fundament naust Hjertøya 4233 100 360 200
Kulturhuset – oppgradering av fasader 5550 1 200 1 200
Kulturhuset – utredning tekniske anlegg NY 200 200
Molde arena 5537 61 100 500
Reknesbanen 5536 5 100 100
Renovering Idrettens hus 5538 110 000 50 000 58 000 500
Træffhuset – garasje og lager 5548 2 000 2 000
Uteområde Molde idrettspark 5535 13 200 1 200 6 000 6 000
Kulturskolen 1 500
Ny kulturskole 5106 125 000 1 000
Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering 5545 6 600 500
Andre bygg 3 000 3 000 2 800 2 600
Enøk – kommunale bygg 4250 1 000 1 000 800 600
Investeringsmidler akutte behov 1010 2 000 2 000 2 000 2 000
Utleieboliger 145 000 129 600 53 000 20 500
Anskaffelse og renovering av kommunale boliger 8219 50 000 25 000 30 000 20 000
Fabrikkvegen 4, 6 og 8 8265 93 000 46 000 46 000
Hotel Nobel 8250 74 000 79 000 47 000 2 000
Reknes terrasse 8264 100 000 2 000 56 600 23 000 500
295 600 225 570 68 800 23 600
Vis undermeny