Molde kirkelige fellesråd

Drift

Hele 1 000

Samhandling

Samhandling
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 10 484 10 700 10 922 10 918 10 914
Lønns- og prisvekst 216 226
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 26
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger
Lønnsoppgjør kap. 4 216 200
Andre rammeendringer -4 -4 -4 -4
Rentekompensasjon knyttet til Den norske kirke -4 -4 -4 -4
Ny driftsramme 10 717 10 959 10 955 10 951 10 947

Kommentar til samhandlingen

Med utgangspunkt i rammeoverføringen fra Molde kommune har Molde kirkelige fellesråd ansvar for å utføre følgende oppgaver:

  • Økonomiske og administrative oppgaver for kirken i Molde.
  • Drift og vedlikehold av kirker og kirkelige kontorer.
  • Arbeidsgiveransvar for lokalt kirkelige ansatte.
  • Utarbeidelse av mål og planer.

Forvaltning, herunder ansvar for drift og vedlikehold av gravplassene i kommunen, er fellesrådets ansvar. Praktisk skjøtsel av gravplassene utføres i henhold til avtale om tjenesteyting av kommunens avdeling for park og idrett.

I tillegg til kommunal finansiering, mottar og forvalter fellesrådet statlige midler til spesifiserte formål. Det statlige tilskuddet er øremerket og gir lite handlingsrom utover lønnsrefusjon til angitte stillinger.

Rammen for 2018 innebærer mulighet til å videreføre driften på noenlunde samme nivå som i 2017. Dette forutsetter imidlertid gjennomgang av driften for å imøtekomme flere endrede forutsetninger som er påført eksternt og medfører økte kostnader.

Kirken i Molde består av fem sokn fordelt på to samarbeidsområder. De er organisert med to staber, hvorav ansatte knyttet til domkirken og fellesrådets administrasjon er samlokalisert i Gotfred Lies plass 4.

Molde kirkelige fellesråd dekker utgifter til lønn og utstyr for de ansatte i soknene slik at gudstjenester og kirkelige handlinger, diakoni, kirkemusikk, forkynnelse og trosopplæring, som menighetsrådene har virksomhetsansvar for kan gjennomføres. Kirkens arbeid bidrar til et variert og betydningsfullt tilbud av aktiviteter til byens befolkning. Det gjennomføres ukentlig mange aktiviteter som engasjerer barn, unge og voksne i kommunen. Kirkens ansatte er gjennom dette til stede i en stor bredde av innbyggernes livsfaser som er fylt med både sorg og glede.


Investering

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Gravplassutvidelser 5609 18 700 30 000 10 000 14 000
Sum investeringer 10 000 14 000 0 0

Gravplassutvidelser

Siste feltet ved Tøndergård gravplass er tatt i bruk og vil være fylt opp i løpet av 2018. Røbekk gravplass vil kunne benyttes til 2021. For å opprette tilstrekkelig antall gravplasser for hele byen for de neste 50 år, er det nødvendig med 3 500 nye graver. Dette vil kunne dekke behovet frem til 2065. Til dette må en ny gravplass på 30 dekar opparbeides. Grunnerverv gjennomføres i 2017 og opparbeiding av området gjennomføres i 2018 og 2019. Totalkostnaden i prosjektet er foreløpig anslått til 30,0 mill. kroner, men det er usikkerhet knyttet til grunnforholdene og behov for masseutskifting. Det bevilges 10,0 mill. kroner i 2018 og avsettes 14,0 mill. kroner i 2019.

Vis undermeny