Molde havnevesen KF

Drift

All havnedrift som tidligere lå i Molde Havnevesen KF, ble overført til et nyetablert interkommunalt havnevesen som fikk navnet Molde og Romsdal Havn IKS. Fra 1. januar 2007 ble alle ansatte i Molde Havnevesen KF overført til Molde og Romsdal Havn IKS. Molde Havnevesen KF eier fortsatt alle havneinnretninger i Molde havn, og er således Molde kommunes eiendomsselskap i havna. Molde Havnevesen KF har et eget styre som er politisk oppnevnt av Molde kommune.

Molde Havnevesen KF har leieinntekter fra Molde og Romsdal Havn IKS. Hovedtall fra drifts- og investeringsbudsjettet går frem av tabell nedenfor.

Hele 1 000

Driftsbudsjett

Driftsbudsjett
Budsjett
2017 2018
Driftsinntekter 1 600 1 500
Driftsutgifter -2 850 -2 630
Brutto driftsresultat -1 250 -1 130
Finansresultat -1 400 -1 362
Motpost avskrivninger 2 800 2 600
Netto driftsresultat 150 108
Interne finanstransaksjoner -150 -108
Regnskapsmessig mindreforbruk -150 -108

Investering

Hele 1 000

Investeringsbudsjett 2017

Investeringsbudsjett 2017
Budsjett
2017 2018
Investeringer
Avsetning til ubundet investeringsfond 150 600
Sum finansieringsbehov 150 600
Inntekter ved salg av Strandgata 8 500
Bruk av eksterne lånemidler
Overføring fra driftsbudsjettet 150 100
Sum finansiering 150 600

Kommentar til investeringen

Molde havnevesen KF har ingen driftsmessig samhandling med Molde kommune. Investeringsbudsjettet blir dekt av foretakets egne midler og eksterne lånemidler.

Vis undermeny