Molde Vann og Avløp KF

Drift

Molde Vann og Avløp KF er et kommunalt foretak med ansvar for den kommunale vannforsyningen og avløpshåndteringen. Foretaket har eget styre som er direkte underlagt kommunestyret i henhold til lov om kommunale foretak.

Foretaket har 49 ansatte. Foretaket forvalter, drifter og utvikler 258 km hovedvannledning og 351 km med hovedledninger for avløpsvann og overvann. Foretaket har forvaltnings- drifts- og vedlikeholdsansvar for to større vannrenseanlegg og 13 større avløpsrenseanlegg.

Foretaket har også fått delegert kommunens ansvar for oppfølging av renovasjon. Foretaket utfører, etter en bestilling fra basisorganisasjonen, tjenester på miljøområdet for basisorganisasjonen. Dette blir refundert foretaket til selvkost.

Foretaket er en ren selvkostvirksomhet som i utgangspunktet har 0,- kroner i økonomisk ramme. Det vil si at foretaket ikke har mer enn det som kommer inn i gebyrinntekter og andre inntekter. Eventuelle merinntekter ved årets slutt avsettes til bundne fond.

Det er styret i Molde Vann og Avløp KF som utarbeider endelig budsjett for foretaket. Budsjettet henger imidlertid tett sammen med gebyrsaken for vann-, avløp-, slam- og renovasjonsgebyrene som går til kommunestyret til sluttbehandling.

Foretaket er med i et benchmarkingsprogram i regi av Norsk vann og alle deler av foretaket legger vekt på å være kostnadseffektive.

Kommentarer til samhandling

Molde Vann og Avløp KF er en del av konsernet Molde kommune og blir med det styrt av alle overordnede planer og vedtak gjort i kommunestyret.

I forbindelse med budsjettarbeidet, er det dialog mellom administrasjonen i basisorganisasjonen og administrasjonen i Molde Vann og Avløp KF på fastsetting av grunnlaget for gjensidige tjenestekjøp mellom organisasjonene.

I budsjettet for 2018 er det lagt til grunn kjøp av støttefunksjoner fra basisorganisasjonen på 5 287 000 kroner.

Investering

Kommentar til investeringen

Låneopptak til foretakets investeringer skjer i regi av Molde kommune. Foretaket låner fra basisorganisasjonen, til gjennomsnittlig innlånsrente. I 2018 er det budsjettert med 1,6 pst. innlånsrente. Samlet utlån fra basisorganisasjonen til Molde Vann og Avløp KF er på 500,4 mill. kroner per 1. januar 2017.

Investeringene bestemmes av tilstanden på gamle rør, nye byggefelt og av statlige føringer. Molde har fortsatt mange gamle ledninger, og dette gjør at lekkasjetallene er for store. I 2018 legges det opp til en utskifting av 2,0 pst. av vannledningene og 1,3 pst. av avløpsledningene.

Vis undermeny