Moldebadet KF

Drift

Moldebadet KF ble etablert 29. mars 2007 og åpnet 10. april 2010. Foretaket skal i henhold til vedtektene, på kommunens vegne, eie og besørge god forvaltning og drift av Moldebadet. Moldebadet skal stimulere til å bedre folkehelsen. Moldebadet skal være et tilbud som gjør Molde til en mer attraktiv by å bo i og besøke. Disse målene kan nås gjennom kontinuerlig utvikling av foretaket.

Sameiet Gideonvegen 1

Sameiet består av eierne Molde kommune og Angvik eiendom. Styrets hovedoppgave er å få til god samhandling i huset og sørge for at bygget og uteområdet holdes i god stand og fremstår som rent og ryddig. Styret fordeler fellesutgiftene, utarbeider avtaler, samt andre forhold vedrørende daglig drift.

Eiendommen er delt i følgende tre eierseksjoner:

Seksjon 1: Molde kommune v/Moldebadet KF – 49,8 pst.
Seksjon 2: Seilet Hotell Eiendom AS – 35,2 pst.
Seksjon 3: Parkgården AS – 15,0 pst.

Moldebadet KF

Moldebadet har et marked bestående av ulike brukere. Disse kan deles inn i følgende områder: vanlig publikum, skole, idrett, helse, lag og organisasjoner, bedrifter og turister.

Hele 1 000

Samhandling

Samhandling
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Dekning av kapitalutgifter 6 720 6 514 6 624 6 520 6 399
Tidligere rammetrekk -483 -483 -483 -483 -483
Ekstra driftstilskudd 1 000
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – økt kommunalt tilskudd 954
Dekning av finansutgifter – egne investeringer -52 -219 -435 -429 -423
Sum 8 139 5 812 5 706 5 608 5 493
Dekning av underskudd 2015 1 900
Dekning av underskudd 2016 1 900
Sum før momskompensasjon og kjøp av tjenester 11 939 5 812 5 706 5 608 5 493
Kompensasjon mva drift -1 100 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. -417 -428 -428 -428 -428
Totalsum 10 422 4 184 4 078 3 980 3 865

Kommentarer til samhandling

Moldebadet er et flott bygg både arkitektonisk, teknologisk og med tanke på universell utforming. Foretaket er eier og drifter av bygget. Styret har signalisert at vedlikeholdet skal tas fortløpende, og at eventuelle påfølgende investeringer skal gjøres i samsvar med prinsipper og intensjoner nedfelt i grunnprosjektet.

Kommunestyret har vedtatt 7 hovedmål for Moldebadet

  1. Hele Moldebadet skal i størst mulig grad være tilgjengelig for besøkende i den ordinære åpningstiden.
  2. Moldebadet skal være et synlig og profilert anlegg for barnefamilier, ungdom, seniorer, fysisk aktive og livsnytere. Organisert idrett har sin definerte plass i anlegget, og det tilrettelegges for treninger og aktiviteter for denne gruppen.
  3. Moldebadets besøkende skal ha en positiv opplevelse av både anlegg og service.
  4. Moldebadet skal utvikle ulike kurs med egne instruktører.
  5. Moldebadets ansatte skal ha god kompetanse om produktet og være lojale mot bedriftens verdier.
  6. Moldebadet skal kontinuerlig vedlikeholde bygg og utstyr for å få en mest mulig rasjonell økonomisk drift, og anlegget skal være rent og innbydende for de besøkende.
  7. Moldebadet skal, i samarbeid med Bris trening og Klinikk Hud og Spa, arbeide for å bedre folkehelsen. Badet skal bidra til å tilrettelegge slik at besøkende får gode og tilpassende tilbud gjennom godt samarbeid og nye felles prosjekter.

Moldebadet skal være åpent og til for alle. Badet skal yte god service og ha stort fokus på driftshygiene og sikkerhet. Samtidigforventes det at Moldebadet skal driftes i balanse.

Badets inntektsgrunnlag

Moldebadet hadde i 2016 en ekstern gjennomgang foretatt av tre konsulenter. Rapporten viser at billettprisene harmonerer med prisnivået ved bad det er naturlig å sammenligne seg med. Samme utredning viser at antall besøkende ved Moldebadet er høyere enn gjennomsnittet i fylket og også høyere enn landsgjennomsnittet. Potensialet for en ytterligere inntektsøkning antas derfor å være begrenset. Foretaket arbeider kontinuerlig mot et høyt besøkstall gjennom å legge vekt på aktivt salg, mer satsing på markedsføring, bygge opp flere tilbud med inntektsgivende kurs og tilby pakkeløsninger for skole og institusjoner. I oktober 2017 har foretaket investert i ERP system i resepsjon og kafe som vil effektivisere driften.

Badets utgifter og driftsbalanse

Foretaket har siden oppstarten gått med underskudd og administrasjonen har arbeidet kontinuerlig for å øke inntektene og effektivisert driften.

Den eksterne gjennomgangen i 2016, så på badefaglig drift og teknisk drift/bygg. Rapporten konkluderte med at Moldebadet drifter bra, og på badefaglig drift er det gjort små tiltak der driften er justert. På den tekniske siden, bevilget kommunestyret investeringsmidler til ombygging av det tekniske anlegget i kjeller til mer automatisering. På grunn av sykmeldinger, kommer ombyggingsprosjektet først i gang i desember 2017. Effekter skal komme i 2018.

Moldebadet KF er i 2018 bevilget 5,8 mill. kroner i rammeoverføring fra Molde kommune. Denne summen består av dekning av finansutgifter på det opprinnelige bygget på 6,5 mill. kroner, rammetrekk på 0,5 mill. kroner og trekk på 0,2 mill. kroner for finansutgifter knyttet til investeringer foretaket har utført etter oppstart. Som en del av samhandlingen overfører foretaket i tillegg 1,2 mill. kroner i momskompensasjon til morselskapet. Foretaket betaler også 0,4 mill. kroner for de tjenestene morselskapet yter som regnskap, IKT, lønn med mere. De øvrige driftsutgiftene skal dekkes fult ut av foretakets inntekter.

Foretaket er inne i 8. driftsår og opplever flere tekniske utfordringer som påvirker økonomien. Erfaringer på landsplan tilsier at bygget vil kreve ulike utskiftinger når det er mellom 8 og 10 år gammelt, hvilket vil si at vedlikeholdsbehovet vil øke.

Foretaket ser at det vil bli svært krevende å drifte i balanse med denne rammen.

Investering

Kommentar til investeringen

Kommunestyret bevilget i sak 5/17 investeringer i tekniske anlegg i Moldebadet for 3,0 mill. kroner i 2017. Prosjektet er forsinket og må videreføres. Det bevilges 3,0 mill. kroner i 2018.

Vis undermeny