Molde Eiendom KF

Drift

Molde Eiendom KF er Molde kommunes eiendomsforetak.

Molde Eiendom KF har i underkant av 55 medarbeidere, fordelt på fem virksomhetsområder. Foretaket har forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsansvaret for kommunens eiendommer og bygg innen administrasjon/kontor, barnehage, skole og helse- og omsorgssenter. I tillegg har foretaket ansvar for kommunens kultur- og idrettsbygg samt alle kommunens utleieboliger. Kommunens renholdsvirksomhet, er et eget virksomhetsområde i foretaket.

Molde Eiendom KF har ansvaret for majoriteten av kommunens byggeprosjekt, og gjennomfører også eiendomsprosjekt på oppdrag fra Molde Kommunale Pensjonskasse. I 2017 har foretaket arbeidet med et 50-talls små og store byggeprosjekter.

Foretaket forvalter ved inngangen til 2018 cirka 120 000 kvm formålsbygg med tilhørende uteareal, samt mer enn 38 000 kvm boligareal til utleieformål, fordelt cirka 600 boligenheter. Samlet forsikringsverdi på eiendomsmassen er nærmere 4 mrd. kroner.

Hele 1 000

Samhandling

Samhandling
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 59 979 63 090 66 440 68 300 68 510
Lønns- og prisvekst 325 1 385 0 0 0
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -643
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 1 377
Endring overheadkostnader til morselskapet (1) 23
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 123 114
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 202 160
Spesiell prisvekst strøm 2016/2017 354
Andre rammeendringer 2 786 1 965 1 860 210 -40
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – renholdsplaner skolene 286 -286
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – akutte investringer – overføring til drift 2 500
Generell rammeøkning 1 000
Molde kulturskole renhold, forvaltning, drift, vedlikehold og forsyning 1 500 250 250
Molde arena – økte driftsutgifter 200 700
Husleieøkning med 25 pst. over 3 år – finansiering av konsekvenser for egen organisasjon (sosialtjenesten) -350 -350
Økte utgifter Molde idrettspark 1 300
Reduserte strømutgifter – enøk Bergmo omsorgssenter – ventilasjon automatikk -59
Tilskudd knyttet til Glomstua bofellesskap og Tollero omsorgsboliger (rentekompensasjon Husbanken) (2) -40 -40 -40 -40
Totalsum 63 090 66 440 68 300 68 510 68 470
1) Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. fra morselskapet er justert med 2,6 pst. og beløper seg til 886 000 kroner.

2) Tilskudd knyttet til Glomstua bofellesskap og Tollero omsorgsboliger (rentekompensasjon Husbanken) reduseres årlig. I 2018 beløper kompensasjonen seg til 380 000 kroner.

Kommentarer til samhandling

Molde Eiendom KF eier, forvalter, driver og utvikler kommunenes formålsbygg med tilhørende tomter, og har også ansvaret for innleide formålsbygg. Foretaket fremskaffer lokaler og tjenester i henhold til bestillinger fra plan- og utviklingsavdelingen i Molde kommune. Foretaket har driftsansvaret for kommunale skolebygninger, barnehager, omsorgssenter og kontorbygg. Bare i omsorgssentrene er det over 1 500 rom som krever jevnlig tilsyn: dører og låser skal holdes vedlike, vegger skal males, lamper skal lyse, vinduer skal være tette, gulv skal holdes rene osv. Ingen har nøyaktig tall på hvor mange rom og celler det er i alle kommunens bygninger, men et grovt anslag tilsier nærmere 10 000 rom.

Foretaket er også gitt ansvar for andre hel- eller deleide kommunale eiendommer som for eksempel den nye kulturskolen, Plassen, Gotfred Lies plass 1 og 4, samt krisesenteret. Bygninger som eies av Molde Kommunale Pensjonskasse er også en del av foretakets bygningstekniske og driftsmessige oppfølgingsansvar. Foretaket har fokus på å styrke samhandlingen med enhetene og tjenesteområdene som bruker bygningene, samt med en lang rekke gode samarbeidspartnere i administrasjonen.

Molde Eiendom KF er kommunens redskap til å gjennomføre politisk vedtatte boligsosiale tiltak, slik at kommunen oppfyller sin plikt til å skaffe boliger til prioriterte grupper av vanskeligstilte boligsøkere. Foretaket leier derfor ut boliger til ressurssvake, eldre, psykisk utviklingshemmede, flyktninger, ungdom i etableringsfasen og andre prioriterte vanskeligstilte. Boligutleien skjer i henhold til vedtatte tildelingsprosedyrer og avtalt rollefordeling mellom Molde kommune og foretaket. Foretaket har et tett og nært samarbeid med en rekke av tjenesteområdene, blant annet flyktningtjenesten, ressurstjenesten, sosialtjenesten NAV Molde, psykiatri, brannvesenet samt politiet. Ved anskaffelse av nye boliger, søker foretaket om tilskudd, og oppnår gjerne mellom 15 og 45 pst. tilskudd ved nyanskaffelser. Det er samtidig et mål å selge boliger som ikke lenger tjener sin nytte, og boligsalg er noe foretaket i økende grad arbeider med.

I løpet av de siste årene er hovedfokus i økende grad blitt satt på effektiv drift og vellykket gjennomføring av nye byggeprosjekt. I tillegg til fokus på å forbedre samhandlingen med de øvrige delene av Molde kommune, arbeider foretaket målrettet med profesjonalisering av virksomheten. Foretaket benytter digitale verktøy for sentralisert driftsstyring/energistyring, forvaltning, drift og vedlikehold.

Molde kommune blir i økende grad stilt til ansvar overfor forskriftskrav og avvik som følge av lovpålagte tilsyn og årskontroller tilknyttet bygningsmassen:

  • Branntilsyn – økte investeringer kreves, blant annet i form av investeringer i nødlys- og brannalarmanlegg, slukkeanlegg og ombygginger i henhold til branncellekrav, utskifting av dører, elektriske døråpnere, montering av brannstiger/trapper og sprinkling/overrislingsanlegg.
  • Mattilsyn – kjøkken kreves byttet, ombygget eller stengt.
  • Eltilsyn – avvik blir avdekket ved nær sagt alle tilsyn, og i økende grad blir resultatet behov for kostbare oppgraderinger.
  • Helsetilsyn – krav til luftkvalitet og varme medfører krav om reparasjoner og utbedringer i ventilasjons- og varmeanlegg. Måling av fukt og mugg kan også gi grunnlag for tiltak.
  • Arbeidstilsynet kan pålegge utbedringer som medfører at det må investeres i kostbare ombygginger.
  • Legionellakontroll – foretaket har svært mange vasker og dusjer og varmtvannskilder som skal kontrolleres flere ganger årlig.
  • Radonmålinger – pålagt via forskrift. Utbedringer kan være svært kostnadskrevende.
  • Lekeplasskontroll (gjerder, fallsikkerhet, klemfare etc.) og andre risikoanalyser medfører krav om tiltaksplaner og belastning av drifts- og investeringsbudsjettene.
  • Spesielle sertifikater kreves for å utføre ulike typer arbeid, som for eksempel trefelling/beskjæring, gjennomføring av kontroller, bruk av spesialutstyr, lift-sertifikat, tilhenger-sertifikat etc.
  • Heiskontroll.

Molde Eiendom KF ønsker å ivareta kommunens rolle som byggeier og byggherre opp mot de ulike eiendommene kommunen har, slik at det skapes helhetlige, funksjonelle og kostnadseffektive bygg. Som følge av knappe rammer og stadig nye oppgaver, vil handlingsrommet i 2018 være begrenset.


Investering

Utleieboliger

Hele 1 000
Utleieboliger
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Anskaffelse og renovering av kommunale boliger 8219 50 000 25 000 30 000 20 000
Fabrikkvegen 4, 6 og 8 8265 93 000 46 000 46 000
Hotel Nobel 8250 74 000 79 000 47 000 2 000
Reknes terrasse 8264 100 000 2 000 56 600 23 000 500
Sum investeringer 145 000 129 600 53 000 20 500

Anskaffelse og renovering av kommunale boliger

Molde Eiendom KF forvalter og drifter kommunens boligportefølje på cirka 600 boenheter. På grunn av endrede behov, vil det hvert år være behov for å anskaffe nye boliger. Dette må skje i henhold til vedtatt boligsosial handlingsplan og føringer lagt i det boligsosiale programarbeidet som kommunen gjennomfører i samarbeid med Husbanken og ni andre kommuner i Midt-Norge. Dette arbeidet har som hovedmålsetting, å fremskaffe og opprettholde boliger til de mest vanskeligstilte innbyggerne i kommunen. I dette arbeidet må en også foreta en gjennomgang for å kartlegge beboerne i kommunale boliger med tanke på å få til rotasjon i den kommunale boligmassen. Til dette spesielt, men også generelt, må Husbankens virkemidler i form av startlån, tilskudd og bostøtte brukes målrettet.

I anskaffelsen av nye og mer egnede boliger, må også tilgjengelige virkemidler brukes. Her må det arbeides for at kommunen etablerer en mer fullverdig omsorgstrapp, der bofellesskap og bokollektiv med heldøgns omsorg prioriteres. I tråd med kommunens boligsosiale programarbeid, skal det i perioden anskaffes en god del nye boliger. Nobel omsorgsboliger med til sammen 25 boenheter vil bli ferdigstilt og tatt i bruk høsten 2018. Det arbeides med flere andre prosjekt som kan realiseres i nær fremtid, blant annet Fabrikkvegen 4,6 og 8 og Reknes terrasse.

Det ligger også store forventninger til at kommunen skal kunne finne gode samarbeidsformer med aktørene i markedet for kunne nå sine målsettinger. Det arbeides særskilt med dette.

Det må også vurderes hvilke boliger i den kommunale boligporteføljen som kan selges, enten til de som bor der i dag eller på det åpne markedet, slik at vedtatte handlingsplaner om rotasjon i den kommunale boligmassen etterfølges.

Utover særskilte bevilgninger til Nobel omsorgsboliger, Reknes terrasse og Fabrikkvegen 4,6 og 8, bevilges det 50 mill. kroner i 2018, og det avsettes henholdsvis 25, 30 og 20 mill. kroner de påfølgende årene i økonomiplanperioden. Ut over renovering, utbedring og enkeltanskaffelser, ligger det inne realisering av Fjellbruvegen 23 og kjøp av leiligheter i Brunvollkvartalet i 2018.

Fabrikkvegen 4, 6 og 8 – nye boliger

Som kjent kjøpte Molde Eiendom KF de gamle studentboligene i Fabrikkvegen sommeren 2013. Boligmassen var da tenkt benyttet hovedsakelig som boliger til flyktninger.

Molde kommune fikk tildelt kompetansemidler til en konseptutredning av mulig bruk og ombygging av bygningene. Konseptutredningen er utført i samråd med alle kommunale enheter som arbeider i det boligsosiale feltet. Det er utarbeidet et skisseprosjekt som er lagt til grunn for det videre arbeidet. Skisseprosjektet viser mulighet for cirka 50 boenheter, der alle er universelt utformet, og er i størrelsesorden fra cirka 25 til 70 kvadratmeter. Det er planlagt med en blanding av omsorgsboliger i bofellesskap, kommunale utleieboliger og ordinære boliger.

Mot slutten av detaljprosjekteringen, har det dukket opp nye spørsmål som må avklares. Dette gjør blant annet at rammen for prosjektet er usikker. Det blir utarbeidet egen sak om Fabrikkvegen etter at budsjettdokumentet er ferdigstilt. Så langt er bevilgede midler i 2017 og 2018 overført til 2018 og 2019. Prosjektet skal i utgangspunktet være selvfinansierende ved hjelp av lån og tilskudd til omsorgsboliger og kommunale utleieboliger, samt husleiebetaling fra beboerne. Det bevilges 46 mill. kroner i 2018 og avsettes 46 mill. kroner i 2019.

Nobel omsorgsboliger

Nobel omsorgsboliger, med til sammen 25 boenheter, er under realisering jamfør sak 46/17 «Nobel bofellesskap – godkjenning av oppstart bygging 25 omsorgsboliger i bofellesskap i Amtmann Kroghs gate 5». I vedtaket er det tatt høyde for at det kan inngås kontrakt med laveste tilbyder. I samhandlingsfasen med laveste tilbyder høsten 2017, kom det opp tiltak som kunne redusert kostnadene, men som gikk på bekostning av det beskrevne konseptet. Kostnadsrammen for prosjektet økes fra 74 mill. kroner til 79 mill. kroner. Kjøpet av Hotell Nobel til 24,5 mill. kroner er gjennomført. Husbanken har gitt forhåndstilsagn, og prosjektet vil kunne være selvfinansierende ved hjelp av tilskudd og lån til omsorgsboliger samt husleiebetaling fra beboerne. Det bevilges 47 mill. kroner til prosjektet i 2018, og avsettes 2,0 mill. kroner i 2019.

Reknes terrasse

Kommunen kjøpte i 2016 (sak PS 52/16) tre eiendommer i Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Dette med hensikt om å fremskaffe sentrumsnære boliger til bruk i kommunens boligsosiale arbeid. Det har i 2017 vært samarbeidet med utforming av prosjektet blant de aktuelle deltagerne i kommunen. Videre har det vært arbeidet med utformingen av driftskonseptet for Reknes terrasse. Ferdigstilling av arbeidet er av flere grunner forsinket.

Det vil bli lagt frem egen sak for endelig godkjenning av prosjektet når detaljprosjektering er utført og endelige kostnader er fastlagt. Så langt er budsjetterte midler for 2017 og 2018 overført. Det bevilges 2,0 mill. kroner i 2018 og avsettes 56, 23 og 0,5 mill. kroner i henholdsvis 2019, 2020 og 2021.

Andre bygg

Hele 1 000
Andre bygg
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Enøk – kommunale bygg 4250 1 000 1 000 800 600
Investeringsmidler akutte behov 1010 2 000 2 000 2 000 2 000
Sum investeringer 3 000 3 000 2 800 2 600

Enøk – kommunale bygg

De siste årene har Molde Eiendom KF kartlagt og arbeidet med å energieffektivisere kommunale formålsbygg med tanke på å få besparelser i kommende driftsbudsjett. Det bevilges 1,0 mill. kroner i 2018 og avsettes 1,0 mill. kroner i 2019, 0,8 mill. kroner i 2020 og 0,6 mill. kroner i 2021.

Investeringsmidler til akutte behov

Med en stor portefølje av formålsbygg og utleieboliger vil det i løpet av året alltid dukke opp behov som må takles der og da for å unngå driftsstans eller andre uforutsette hendelser. Investeringsmidlene ble redusert i revidert budsjett 2017, og 2,5 mill. kroner ble overført til driftsbudsjettet. Det bevilges 2,0 mill. kroner årlig i investering i perioden.

Vis undermeny