Kulturskolen

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 9 096 9 270 8 504 8 629 8 754
Driftsinntekter -14 477
Driftsutgifter 23 573 9 270 8 504 8 629 8 754
Lønns- og prisvekst 174 59
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -147
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 104 85
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 70 79
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 42
Andre rammeendringer -825 125 125 125
Breddetilbudet – økning av aktivitet 125 125 125 125
Drift og renhold overføres til Molde Eiendom KF -917
Fordypningstilbudet – prisøkning -40
Generell rammeøkning 40
Kapitalkostnader ny elvarebil -33
Ny driftsramme 9 270 8 504 8 629 8 754 8 879

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2017–2020

Molde kulturskoles visjon er: «Kulturskole for alle».

Molde kulturskole skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen og regionen, gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen fagområdene dans, kunst, musikk og teater.

Kulturskolen er en lovfestet kommunal oppgave, forankret i opplæringsloven. For Molde kulturskole er nasjonal rammeplan, lokal læreplan og læreplan for programfagene musikk, dans og drama styringsverktøy for innhold og organisering.

Breddetilbud

Enheten skal:

 • Koordinere og produsere verksteder for den lokale kultursekken i samarbeid med andre profesjonelle kulturaktører og grunnskolene i Molde og regionen.
 • Samarbeide med grunnskolene, SFO, barnehagene og andre tjenesteområder for å skape gode arenaer og fellesopplevelser med utgangspunkt i de estetiske fagene.

Kjernetilbud

Enheten skal:

 • utøve undervisning til 1 200 elevplasser innen dans, kunst, musikk og teater
 • utøve instruktør- og dirigenttjenester for det frivillige musikkliv

Fordypningstilbud

Enheten skal:

 • utøve undervisning til elever som viser særlige evner og interesse for sitt fag med 30 elevplasser hvert år i samarbeid med profesjonelle aktører i kommunen og regionen
 • pris for elevplass fordypning økes med cirka 1 300 kroner per elevplass

Programfag musikk- dans og drama ved Molde videregående skole.

Enheten skal:

 • undervise i programfag ved Molde videregående skole (MDD – musikk, dans og drama) i henhold til samarbeidsavtaler

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Kulturskolens ramme er styrket med 0,1 mill. kroner hvert år i planperioden, med fokus på å utvikle breddetilbudet. Med breddetilbud menes aktiviteter og tilbud som har lav terskel for deltagelse både faglig og økonomisk. Måloppnåelsen knyttes først og fremst til gode fellesskapsopplevelser og god mestringsopplevelse uten høye krav til utøvelse. Tilbudene skal i stor grad organiseres i samarbeid med SFO, grunnskolene og barnehagene, men også som egne kulturskoletilbud. Tiltaksdelen for implementering av barne- og ungdomsplan vil være førende for utviklingen av kulturskolens breddetilbud.

Fremtidige utfordringer

Nye Molde kommune / ny Molde kulturskole

I arbeidet med sammenslåing av kommunene, er kulturskoleenhetene i de tre kommunene omforente om at det skal etableres en ny felles kulturskole. I prosessen med å skape nye plattformer og arenaer for innbyggernes tilhørighet til nye Molde kommune, kan tiltak forankret i kulturfagene ha god effekt. En mulig innfallsvinkel i årene frem mot 2020 er å gå sammen om å bygge identiteten "Syngende kommune" i samarbeid med den nasjonale satsingen "Krafttak for sang". Dette vil kreve noe rammeøkning i tillegg til prosjektledelse og et prosessdesign.

Kulturskolen som leverandør i tverrfaglig samarbeid

Molde kulturskole har et stort potensiale til å bidra inn i tverrfaglige sammenhenger der den kunst- og kulturfaglige kompetansen kan brukes instrumentelt. Slik vil kulturskolens kompetanse kunne bidra inn i tiltak både i barne- og ungdomsplanen og den nye helse- og omsorgsplanen. Eksemplene er mange:

 • sang en innfallsvinkel i språkopplæring
 • sang og dans en kilde til kommunikasjon mellom foreldre og barn
 • drama og kunst en aktivitet for bearbeidelse av traumer
 • musikk et verktøy for kommunikasjon med demente

En forutsetning for å utvikle tverrfaglig samarbeid er at økonomiske rammer tenkes brukt tverrfaglig.

Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Ny kulturskole 5106 125 000 1 000
Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering 5545 6 600 500
Sum investeringer 1 500 0 0 0

Molde kulturskole – avsetting i garantitiden

Nybygget står ferdig og ble tatt i bruk i oktober 2016. For å ha tilgjengelige midler i garantitiden, bevilges 1,0 mill. kroner av ubrukt totalramme i 2018. Dette er kun en overføring av ubrukt ramme fra tidligere.

Rådstua og fengselsbygget – fasaderehabilitering og oppgradering

Fasaderehabilitering av Rådstua, samt oppgradering av andre etasje i Rådstua pågår høsten 2017. Totalrammen til delprosjektet er 6,6 mill. kroner der fasaderehabilitering av fengselsbygget utgjør cirka halvparten. Arbeidet blir utført i samråd med Riksantikvarens anbefalinger og veiledning. Ubrukt bevilgning på 0,5 mill. kroner overføres og bevilges på nytt i 2018.

Vis undermeny