Kulturtjenesten

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 34 958 34 942 36 078 35 078 35 078
Driftsinntekter -7 481
Driftsutgifter 42 439 34 942 36 078 35 078 35 078
Lønns- og prisvekst 184 563
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -180
Lønnskompensasjon helligdagstillegg 1
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 106 85
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 78 59
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 249
Spesiell prisvekst – økning tilskudd andre tros– og livssynssamfunn 137
Statsbudsjett 2018 – økning tilskudd Moldejazz 62
Statsbudsjett 2018 – økning tilskudd Romsdalsmuseet (2,6 pst.) 31
Statsbudsjett 2018 – økning tilskudd Teateret Vårt jf. statens tilskudd 119
Andre rammeendringer -200 573 -1 000
Endring av periodisering -500
Husleie Plassen 46
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – ansettelse av kultursjef -190 190
Maskinelt utstyr – idrett 160
Statsbudsjett 2018 – styrking frivilligsentral 17
Turstier moldemarka 80
Vaktmester/servicevert Molde Arena 300 300
Vedlikehold flytebrygge Hjertøya overføres til Molde bydrift -10
Vertskap ungdomsutveksling -50
Økt tilskudd til Romsdalsmuseet 330
Økte inntekter Molde idrettspark -1 600
Økte utgifter Molde idrettspark 300
Ny driftsramme 34 942 36 078 35 078 35 078 35 078

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2018–2021

Molde kommunes kulturvisjon: «Molde skal være en åpen, aktiv og inkluderende kulturkommune».

Kulturtjenestens viktigste oppgave er å tilrettelegge for at Molde kommune skal ha et levende og pulserende kulturliv som gir rom for fellesskap, utfoldelse, deltakelse og opplevelse for alle.

Kulturtjenesten er delt inn i tre avdelinger: allmenn kultur, Molde bibliotek og idrett og friluftsliv.

Allmenn kultur

Kulturtjenesten har driftsansvar for Molde frivilligsentral, Tomrommet fritidsklubb og Eldres kultursenter. Ungdomsplassen ble nedlagt våren 2017. Kulturtjenesten legger ned et betydelig arbeid som koordinator for Molde ungdomsråd, følger opp fribyforfatterordningen og driver utleie av rådhussalene og kulturhuset. Kulturtjenesten har ansvaret for mange ulike oppgaver, det være seg å få støpt Ninni Roll Ankers hode som ble stjålet, følge opp kommunens utsmykkingsordning, planlegge bind fem av Molde bys historie, ha vertskapsrollen for ungdomsutvekslingen med kommunens vennskapsbyer, utarbeide kulturminneplan, bidra til implementering av tiltak i barne- og ungdomsplanen, for å nevne noe.

Kulturtjenesten fordeler tilskudd til frivillige lag og organisasjoner, til kommunens profesjonelle kulturinstitusjoner samt til andre trossamfunn. Det ble fra og med 2017 bevilget en økning på 1 mill. kroner øremerket kulturtilskudd til frivillig sektor. I tillegg til kraftig økning i selve tilskuddsrammen, ble det også opprettet to nye tilskuddsordninger for frivillige lag og organisasjoner.

Tiltak i kulturplan og frivilligplan følges opp i samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.

Molde bibliotek

Molde bibliotek har årlig et utlån på cirka 102 000 bøker og andre medium. Besøkstallet ligger på rundt 105 000, der omtrent 3 400 deltar på forskjellige arrangement. Det legges opp til en omfattende formidling via digitale kanaler. Biblioteket tilbyr dataopplæring og har ukentlige barnetimer. Det satses på stor bredde i bibliotekets kveldsarrangement, som er gratis og arrangeres i samarbeid med de andre institusjonene på Plassen, samt andre aktører. Besøk av skoleklasser, litteraturformidling, språkkafé og høytlesning ved eldreinstitusjonene er også sentrale tilbud. Frivillige utgjør en viktig ressurs i forbindelse med høytlesning for eldre.

Idrett og friluftsliv

Idrett og friluftsliv kan deles i to ansvarsområder.

Det ene er drift av kommunens anlegg og idrettsbygg: Molde arena som inkluderer Træffhuset, Idrettens hus og Reknesbanen, pluss Fuglsethallen. I tillegg kommer Lubbenes KGB, Molde Stadion med naturgressflate, friidrettsanlegg og tribuner. Kommunen har vinterdrift på Årølia KGB, og vedlikeholder andre balløkker på bestilling. Det er et kraftig trykk fra frivillig sektor både når det gjelder behov for å leie treningsflater og sørvis i den forbindelse. Det har vært et særlig krevende år, der ikke minst ombygging og åpning av kommunens nye arrangementshall, Molde arena, har stått sentralt.

Det andre er forvaltningsansvaret for kommunens sikrede og usikrede friluftsområder. Det innebærer blant annet. bygging, drift og vedlikehold av turstier, snøbrøyting og løypekjøring. Avdelingen er et viktig kontaktpunkt for frivillige lag og organisasjoner, og ivaretar rådgivning og saksbehandling i forbindelse med spillemiddelsøknader.

I forbindelse med planlegging og gjennomføring av renovering av Træffhuset, samt planlegging av nye Idrettens hus og Molde idrettsparks uteområde, har idrett- og friluftseksjonen vært tungt involvert som brukerrepresentanter. Dette er og har til tider vært svært tidkrevende. Ny kultursjef er nå involvert i arbeidet.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Konstituert kultursjef ble fra 13. mars 2017 erstattet av fast ansatt kultursjef samtidig som enhetens ramme ble økt. Dette innebar en viktig styrking av kulturtjenesten, samtidig som en hel stilling ved Molde bibliotek, fortsatt langt på vei må holdes vakant. Til tross for større krav til utadrettet virksomhet fra sentralt hold, så må Molde bibliotek drives med færre ansatte enn før innflytting på Plassen. Det medfører en svært krevende situasjon for driften og begrenser utvikling av nye tilbud.

Støtten til Teatret Vårt og Romsdalsmuseet følger både endringene i statsbudsjettet og de avtaler som Molde kommune har inngått. Avtalen med Romsdalsmuseet skal reforhandles for 2018–2022. Det er lagt inn en økning på 0,3 mill. kroner i driftstilskuddet i tråd med søknad fra Romsdalsmuseet. Når det gjelder Moldejazz, så er det nå Kulturrådet som fordeler tilskuddet, og dette er ikke klart før i desember. Tilskuddet beregnes derfor i tråd med ordinær lønns- og prisvekst.

Gjenåpning av Træffhuset våren 2017 og stenging av Idrettens hus høsten 2017, har vært krevende. Enheten har et stort behov for å styrke bemanningen av turnusteamet som i dag teller tre vaktmestre. Disse drifter kommunens idrettsbygg, kulturhuset og rådhussalen, fra klokken 8.00–22.30 på hverdager og noe redusert åpningstid i helger. Det betyr at det kun er en vaktmester til enhver tid som betjener alle disse byggene. Økningen i rammen på 0,3 mill. kroner betyr at man kan ansette en vaktmester/sørvisvert i full stilling ved Molde arena fra 1. juli 2018.

Fremtidige utfordringer

Ungdomsplassen (UP) ble lagt ned vårsemesteret 2017, og det jobbes nå for å etablere et nytt sted som kan huse fritidsaktiviteter for ungdom. For å virkelig lykkes med en slik etablering, kreves det satsing og ressurser. Dette er kanskje den største og mest krevende utfordringen kulturtjenesten står overfor fremover.

Det å møte krav og forventinger fra idrettsorganisasjonene når det gjelder trenings- og kamptider, grad av spesialiserte flater og utstyr, tilrettelegging osv. blir stadig mer utfordrende. Forventingene til kommunen er økende, og enheten har som følge av dette behov for å styrke bemanningen. Helårsdrevne utendørsanlegg er det også stor etterspørsel etter. Reknesbanen brukes i stor grad av Sportsklubben Træff, mens Lubbenes KGB er utslitt og har ikke vært åpen for vinterdrift på en stund fordi undervarmeanlegget er ødelagt. I en tid der fotball har blitt helårsidrett, greier ikke enheten å dekke etterspørselen slik det er nå.

Vakansen ved Molde bibliotek gjør at sentrale oppgaver, som flere arrangementer og innhenting av prosjektmidler, må nedprioriteres.

For kulturtjenesten er det en ambisjon å kunne bidra til en utvikling der Molde kan løftes og promoteres som en spennende kunst- og kulturby, der utsmykking av offentlige rom blir en like selvfølgelig del av byens utvikling og identitet som teater, jazz og fotball. Sjøfrontens del en, to og tre, som kan inkludere flotte kunstprosjekt, er en gyllen mulighet i så måte. Elvsaasveggen har unike kvaliteter som kan åpne for spennende kunstprosjekt dersom man ønsker en «byport» med særpreg. Da er noe nevnt, men mange spennende muligheter ligger og venter på den som leter.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Kulturhuset – sikringstiltak brann og rømning 5023 210 210
Tråkkemaskin skiløyper NY 1 875 1 875
Tursti Damefallet–Tusenårsvarden 5556 675 585
Tursti Skihytta–Varden 5562 675 675
Sum investeringer 1 470 0 0 1 875

Kulturhuset – sikringstiltak brann og rømming

Ny gjennomgang av bygget med hensyn til brannsikkerhet viser at publikumstallet må reduseres fra 440 til 360. Dette gir redusert utleiepotensiale og kan dermed gi lavere utleieinntekter da bygget blir en dårligere konsert- og arrangementsarena for arrangør og publikum. Ved å få satt inn rømningstrapp med rekkverk, rekkverk på scene og spiraltrapp fra gulv til gangbro, kan bygget tilfredsstille brannsikkerheten og opprettholde utleiepotensialet. Dette vil føre til at dagens scene kan brukes mer fleksibelt og i enkelte tilfeller gi økt publikumstall og dermed økt inntjening. Det bevilges 0,2 mill. kroner i 2018.

Tråkkemaskin skiløyper

Tråkkemaskinen er i ferd med å bli utslitt. Det vil være behov for å erstatte denne i løpet av økonomiplanperioden. Utvidelse av løypenettet, som nå går fra Kvam til Tusten, vil også øke slitasjen i årene som kommer. Det legges inn en ramme på 1,9 mill. kroner i 2021.

Tursti Damefallet–Tusenårsvarden

Det er stort press på turstiene på grunn av stor bruk. Dette gir sår i naturen. Kulturtjenesten har utarbeidet spillemiddelprosjekt som vil ruste opp denne turstien skikkelig slik at skade på naturen vil bli betydelig redusert. Videre vil bedre sti kunne gi enda større bruk og således bidra positivt for folkehelsen. Prosjektet «Turstier moldemarka» i 2017 vil bli splittet i to adskilte prosjekt i 2018. Dette skyldes at det har blitt to større spillemiddelprosjekt sammenlignet med utgangspunktet. Utgifter påløpt i 2017 er knyttet til denne strekningen.

Det bevilges 0,6 mill. kroner til prosjektet i 2018. Av dette blir det meste finansiert gjennom spillemidler, mva-kompensasjon og tilskudd. Netto kostnad for Molde kommune blir 90 000 kroner gitt positivt utfall av spillemiddelsøknaden.

Tursti Skihytta–Varden

Dette er den andre strekningen som tidligere lå inne «Turstier moldemarka» i 2017. Det bevilges 0,7 mill. kroner til prosjektet i 2018. Av dette blir det meste finansiert gjennom spillemidler, mva-kompensasjon og tilskudd. Netto kostnad for Molde kommune blir 90 000 kroner gitt positivt utfall på spillemiddelsøknaden.Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Fuglsethallen – bytte lysarmaturer 5549 300 300
Fundament naust Hjertøya 4233 100 360 200
Kulturhuset – oppgradering av fasader 5550 1 200 1 200
Kulturhuset – utredning tekniske anlegg NY 200 200
Molde arena 5537 61 100 500
Reknesbanen 5536 5 100 100
Renovering Idrettens hus 5538 110 000 50 000 58 000 500
Træffhuset – garasje og lager 5548 2 000 2 000
Uteområde Molde idrettspark 5535 13 200 1 200 6 000 6 000
Sum investeringer 55 500 64 200 6 500 0

Fuglsethallen – bytte lysarmaturer

Fuglsethallen har gamle lamper i taket som er dyre i drift. Det bevilges 0,3 mill. kroner til utskifting av lysarmaturer i 2018.

Fundament naust Hjertøya

Et kommunalt naust på Hjertøya har hatt store korrosjonsskader på fundamenteringen. For at naustet, som for øvrig er i bra stand, ikke skal kollapse og falle i sjøen, har det vært nødvendig med utskifting av søylerekkene som naustet står på. Det var bevilget 0,1 mill. kroner til prosjektet i 2016. Totalkostnaden i prosjektet er nå anslått til knappe 0,4 mill. kroner. Det bevilges knappe 0,2 mill. kroner for å ferdigstille tiltaket i 2018.

Kulturhuset – oppgradering av fasader

Kulturhuset har behov for oppgradering av fasader og bygningskropp. For å kunne starte arbeidet med de mest nødvendige oppgraderingene, bevilges 1,2 mill. kroner i 2018.

Kulturhuset – utredning tekniske anlegg

De tekniske anleggene i kulturhuset er nedslitt og det er behov for en kartlegging av hvilke tiltak som må settes i verk. Det avsettes 0,2 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Molde arena

Ubrukt bevilgning til delprosjekt Molde arena (tidligere Istadhallen) overføres og bevilges på nytt i 2018.

Reknesbanen

Ubrukt bevilgning til delprosjekt Reknesbanen overføres og bevilges på nytt i 2018.

Renovering Idrettens hus

Molde kommunestyre behandlet sak PS 50/15 «Molde idrettspark – godkjenning av utviklingsplan som grunnlag for det videre arbeid» i sitt møte 18. juni 2015. Prosjektet består av fire prioriterte tiltak: Reknesbanen, Istadhallen/Molde arena, Idrettens hus og uteområdet for egenorganisert aktivitet.

Kommunestyret vedtok i sak 120/16 en brutto kostnadsramme for Molde idrettspark, delprosjekt Idrettens hus, på 110 mill. kroner i henhold til vedtak i sak 115/16. Vedtaket innebærer en ombygging av dagens Idrettens hus. Bygget er planlagt med en ny basishall for turn, arealer for kampsporter, annet aktivitetsareal samt videreføring av dagens flerbrukshall.

Prosjektet vil få spillemidler og kompensasjon av merverdiavgift. Kompensasjon av merverdiavgift forutsetter kommunal aktivitet i arealene.

Prosjektet er i anbudsfasen høsten 2017. Det blir lagt frem en egen sak før igangsetting av arbeidet.

Budsjettrammen for 2018–2020 legger til grunn at prosjektet kan videreføres innenfor vedtatt budsjettramme på 110 mill. kroner, og tas i bruk senest ved årsskiftet 2019/2020.

Det bevilges 50,0 mill. kroner i 2018 og det avsettes 58,0 og 0,5 mill. kroner i henholdsvis 2019 og 2020.

Træffhuset ­­­­­– garasje og lager

Det er behov for garasje/lager/bodplass i tilknytning til Træffhuset/Molde arena. Bygget skal huse materiell og maskiner knyttet til helårsdrift av anleggene i Molde idrettspark, samt friområder som kulturtjenesten ved idrett og friluftsliv har ansvar for. De mobile tribunene opptar en stor del av lagerplassen inne i Molde arena, og det er derfor også behov for ytterligere lagerplass til blant annet stoler og annet utstyr som brukes sjeldent, samt ballboder til brukere av anlegget. Det bevilges 2,0 mill. kroner i 2018.

Uteområder Molde idrettspark

Uteområdet for egenorganisert aktivitet, planlegges gjennomført parallelt med renoveringen av Idrettens Hus. Prosjektet vil få spillemidler og tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom prosjektet «Byen som regional motor». Det bevilges 1,2 mill. kroner i 2018, og avsettes 6,0 mill. kroner i 2019 og 2020.

Vis undermeny