Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Fuglsethallen – bytte lysarmaturer 5549 300 300
Fundament naust Hjertøya 4233 100 360 200
Kulturhuset – oppgradering av fasader 5550 1 200 1 200
Kulturhuset – utredning tekniske anlegg NY 200 200
Molde arena 5537 61 100 500
Reknesbanen 5536 5 100 100
Renovering Idrettens hus 5538 110 000 50 000 58 000 500
Træffhuset – garasje og lager 5548 2 000 2 000
Uteområde Molde idrettspark 5535 13 200 1 200 6 000 6 000
Sum investeringer 55 500 64 200 6 500 0

Fuglsethallen – bytte lysarmaturer

Fuglsethallen har gamle lamper i taket som er dyre i drift. Det bevilges 0,3 mill. kroner til utskifting av lysarmaturer i 2018.

Fundament naust Hjertøya

Et kommunalt naust på Hjertøya har hatt store korrosjonsskader på fundamenteringen. For at naustet, som for øvrig er i bra stand, ikke skal kollapse og falle i sjøen, har det vært nødvendig med utskifting av søylerekkene som naustet står på. Det var bevilget 0,1 mill. kroner til prosjektet i 2016. Totalkostnaden i prosjektet er nå anslått til knappe 0,4 mill. kroner. Det bevilges knappe 0,2 mill. kroner for å ferdigstille tiltaket i 2018.

Kulturhuset – oppgradering av fasader

Kulturhuset har behov for oppgradering av fasader og bygningskropp. For å kunne starte arbeidet med de mest nødvendige oppgraderingene, bevilges 1,2 mill. kroner i 2018.

Kulturhuset – utredning tekniske anlegg

De tekniske anleggene i kulturhuset er nedslitt og det er behov for en kartlegging av hvilke tiltak som må settes i verk. Det avsettes 0,2 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Molde arena

Ubrukt bevilgning til delprosjekt Molde arena (tidligere Istadhallen) overføres og bevilges på nytt i 2018.

Reknesbanen

Ubrukt bevilgning til delprosjekt Reknesbanen overføres og bevilges på nytt i 2018.

Renovering Idrettens hus

Molde kommunestyre behandlet sak PS 50/15 «Molde idrettspark – godkjenning av utviklingsplan som grunnlag for det videre arbeid» i sitt møte 18. juni 2015. Prosjektet består av fire prioriterte tiltak: Reknesbanen, Istadhallen/Molde arena, Idrettens hus og uteområdet for egenorganisert aktivitet.

Kommunestyret vedtok i sak 120/16 en brutto kostnadsramme for Molde idrettspark, delprosjekt Idrettens hus, på 110 mill. kroner i henhold til vedtak i sak 115/16. Vedtaket innebærer en ombygging av dagens Idrettens hus. Bygget er planlagt med en ny basishall for turn, arealer for kampsporter, annet aktivitetsareal samt videreføring av dagens flerbrukshall.

Prosjektet vil få spillemidler og kompensasjon av merverdiavgift. Kompensasjon av merverdiavgift forutsetter kommunal aktivitet i arealene.

Prosjektet er i anbudsfasen høsten 2017. Det blir lagt frem en egen sak før igangsetting av arbeidet.

Budsjettrammen for 2018–2020 legger til grunn at prosjektet kan videreføres innenfor vedtatt budsjettramme på 110 mill. kroner, og tas i bruk senest ved årsskiftet 2019/2020.

Det bevilges 50,0 mill. kroner i 2018 og det avsettes 58,0 og 0,5 mill. kroner i henholdsvis 2019 og 2020.

Træffhuset ­­­­­– garasje og lager

Det er behov for garasje/lager/bodplass i tilknytning til Træffhuset/Molde arena. Bygget skal huse materiell og maskiner knyttet til helårsdrift av anleggene i Molde idrettspark, samt friområder som kulturtjenesten ved idrett og friluftsliv har ansvar for. De mobile tribunene opptar en stor del av lagerplassen inne i Molde arena, og det er derfor også behov for ytterligere lagerplass til blant annet stoler og annet utstyr som brukes sjeldent, samt ballboder til brukere av anlegget. Det bevilges 2,0 mill. kroner i 2018.

Uteområder Molde idrettspark

Uteområdet for egenorganisert aktivitet, planlegges gjennomført parallelt med renoveringen av Idrettens Hus. Prosjektet vil få spillemidler og tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom prosjektet «Byen som regional motor». Det bevilges 1,2 mill. kroner i 2018, og avsettes 6,0 mill. kroner i 2019 og 2020.

Vis undermeny