Politisk behandling med vedlegg

Saksprotokoll i Molde kommunestyre 14. desember 2017 – k-sak 89/17

 1. Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018–2021.

 2. Budsjettet vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og enhet.

 3. Eiendomsskatten for 2018 skrives ut med 3,58 promille av eiendomsskattetaksten som er oppjustert med 0,41 pst. for 2018. Oppjusteringen er beregnet ut ifra takstene i 2012.

 4. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom enhetene i kurante saker. Dette innbefatter blant annet endringer i oppgavefordeling, fordeling av bevilgningen på felles lønnsreservepott i samsvar med nye lønnsavtaler godkjent av formannskapet, fordeling av andre fellesutgifter hvor fordeling ned på den enkelte enhet ikke er kjent ved utarbeidelsen av budsjettet, endringer i rammetimetall mellom de ulike skolene som følge av naturlige endringer innenfor en politisk definert totalramme og flytting av tjenestetilbud fra en avdeling/enhet til en annen.

 5. Igangsetting av nye investeringsprosjekt, eller utvidelser av allerede igangsatte prosjekt, skal ikke skje før nødvendige avklaringer og utredninger er foretatt, og nødvendige politiske vedtak er fattet. Igangsetting skal så skje på bakgrunn av skriftlig bestilling fra rådmannen ved kommunalsjef for plan og utvikling.

 6. Rammene for driftsmessig samhandling mellom Molde kommune (morselskapet) og de kommunale foretakene og Molde kirkelige fellesråd, blir som beskrevet i egne kapitler.

 7. Molde kommune bruker 426,8 mill. kroner i eksterne lån til finansiering av budsjetterte investeringer i henhold til vedlagte spesifikasjoner. Bruken fordeler seg slik: morselskapet: 198,4 mill. kroner, Molde Eiendom KF – formålsbygg: 114,4 mill. kroner, Molde Eiendom KF – utleieboliger: 57,5 mill. kroner, Molde Vann og Avløp KF: 54,6 mill. kroner og Moldebadet KF: 2,0 mill. kroner. Nytt lån, fratrukket eventuelle ubrukte lånemidler, forutsettes avdratt over investeringenes levetid. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket, herunder akseptere lånevilkårene.

 8. I tillegg til låneopptak i pkt. 7, tar Molde kommune opp startlån i Husbanken på 75,0 mill. kroner for videreutlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån.

 9. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser, og gebyrer for 2018 normalt indeksreguleres med forventet lønns- og prisvekst.

 10. Ordførerens godtgjørelse for 2018 settes til 11 G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 50,0 pst. av ordførerens godtgjørelse.


Behandling

Kim Thoresen-Vestre (SV) fremmet følgende endringsforslag:

Nytt punkt 3:

Eiendomsskatten for 2018 skrives ut med 5,58 promille av eiendomsskattetaksten som er oppjustert med 0,41 pst. for 2018. Oppjusteringene er beregnet ut fra takstene i 2012. Det innføres også et bunnfradrag på 350 000 kroner.

Nytt punkt 10:

Ordførerens godtgjørelse for 2018 settes til 10 G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 50,0 pst. av ordførerens godtgjørelse.

Tilleggsforslag:

Nytt punkt 11:

I forhold til formannskapets innstilling foreslås følgende endringer for 2018 og videre i økonomiplanprosessen:

 • Styrking av rammen for skole med 5,0 mill. kroner til bruk for ansettelser. Dette gjøres for å få flere yrkesgrupper inn i skolen, og kan innbefatte for eksempel miljøterapeuter.
 • Styrking av rammen for barnehager med 9,0 mill. kroner, som skal gå til arbeidet for løpende opptak i barnehagen, derav også økt voksentetthet og økt pedagogtetthet.
 • Styrking av rammen for pleie- og omsorgsområdet, samt tiltak funksjonshemmede med 10,0 mill. kroner, som for eksempel skal gå til økt grunnbemanning.
 • Styrking av rammen for skolesvømming med 2,0 mill. kroner, som skal bidra til at flere får tilstrekkelig med svømmeundervisning.
 • Et forsøksprosjekt med 0,5 mill. kroner til Hjelset Fram, som skal gå til idrettslagets svømmesatsing. Dette tar sikte på å være kompensasjon for tap av basseng på Skjevik, og for å finne ut om det med denne satsinga kan få opp bruken av Moldebadet blant barn og unge i bygdelag i Molde.
 • Styrking av rammen for veibelysning med 0,3 mill. kroner. Administrasjonen må avgjøre hvordan befolkningen får best mulig effekt for disse midlene, med tanke på trafikksikkerhet og trygghet.
 • Styrking av rammen for kulturområdet med 2,0 mill. kroner, hvilket skal brukes som stimuleringsmidler til kultur.
 • Det settes av 1,0 mill. kroner, som skal brukes som såkalte «gjødslingsmidler» for å få fart på å tiltakene som er vedtatt i kommunens «Energi og klimaplan».
 • Det settes av 0,1 mill. kroner, for å starte opp igjen en ordning med skolefrukt.
 • Det settes av 0,1 mill. kroner, for arbeidet med å skaffe byens ungdommer et fast møtested i byen med tanke på tilbudet de pleide å ha på Ungdomsplassen UP.

Inndekning:

 • Økt eiendomsskatt med 30,0 mill. kroner.

Ann Elida Solheim (FRP) fremmet følgende verbalforslag:

Investeringer:

Det startes planlegging for utbygging av flere sykehjemsplasser i Molde kommune, fortrinnsvis utbygging av Skåla, eventuelt Kleive.

Kostnader til planlegging og vurderinger legges inn i økonomiplanen. Ny sak om utbygging av sykehjemsplasser legges frem til politisk behandling høsten 2018.

Sindre Pedersen (FRP) fremmet følgende fellesforslag fra FRP og SV:

Molde kommune ønsker å fokusere på økt satsning innen skolesvømming i årene fremover for å komme opp på et godt nivå. Skolesvømming styrkes med 1,0 mill. kroner for 2018. Summen tas i 2018 fra redusert overføring til disposisjonsfond.

Beløpet legges inn som fast post i planperioden og videreføres i rammen for skole fra 2019–2021.

Skolesvømming: endres med + 1 000 000 – ny ramme 2 080 000
Avsetning til disposisjonsfond: endres med - 1 000 000 – ny ramme 17 063 000

Ordføreren gjorde følgende endring i innstillingens punkt 1:

«med de endringer i forhold til rådmannens skisse som fremkommer av kommunestyrets behandling og vedtak.» utgår.

Votering:

SVs fremsatte forslag til nytt punkt 11 falt med 3 (SV) mot 44 stemmer.

FRP og SVs fremsatte fellesforslag falt med 12 (FRP, SV, 1 KRF) mot 35 stemmer.

Innstillingens punkt 1 med ovennevnte endring ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Det ble votert alternativt mellom innstillingens punkt 3 og SVs fremsatte forslag punkt 3 der førstnevnte ble vedtatt med 44 mot 3 (SV) stemmer.

Det ble votert samlet over innstillingens punkt 4 – 9 som ble enstemmig vedtatt.

Det ble votert alternativt mellom innstillingens punkt 10 og SVs fremsatte forslag punkt 10 der førstnevnte ble vedtatt med 44 mot 3 (SV) stemmer.

FRPs fremsatte verbalforslag falt med 35 mot 12 (FRP, SP, SV, MDG) stemmer.

Det ble deretter votert samlet over innstillingen som ble enstemmig vedtatt.


Vis undermeny