Budsjettskjema

Budsjettskjema 1A
Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018
Skatt på inntekt og formue 721 890 057 751 770 000 786 437 000
Ordinært rammetilskudd 567 160 101 585 794 000 613 091 000
Skatt på eiendom 93 223 553 93 311 000 94 023 000
Andre direkte eller indirekte skatter 28 942 20 000 20 000
Andre generelle statstilskudd 106 898 821 113 552 000 103 886 000
Sum frie disponible inntekter 1 489 201 475 1 544 447 000 1 597 457 000
Renteinntekter og utbytte 10 490 888 12 122 000 10 315 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 4 865 874 1 660 000 1 840 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 30 526 923 36 225 000 33 384 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - -
Avdrag på lån 63 758 389 74 340 000 67 931 000
Netto finansinntekter/finansutgifter -78 928 551 -96 783 000 -89 160 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 36 880 236 - -
Til ubundne avsetninger 37 054 912 22 744 000 18 063 000
Til bundne avsetninger 6 980 128 20 000 407 000
Bruk av tidligere regnskapsmessig mindreforbruk 37 054 912 - -
Bruk av ubundne avsetninger - - -
Bruk av bundne avsetninger 9 477 801 834 000 17 422 000
Netto avsetninger -34 382 562 -21 930 000 -1 048 000
Overført til investeringsbudsjettet 789 000 - -
Til fordeling drift 1 375 101 361 1 425 734 000 1 507 249 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 315 852 929 1 425 734 000 1 507 249 000
Mer/mindreforbruk 59 248 432 - -
Hovedoversikt driftsbudsjett
Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018
Driftsinntekter
Brukerbetalinger 86 239 342 84 871 000 88 548 000
Andre salgs- og leieinntekter 87 196 366 91 820 000 96 186 000
Overføringer med krav til motytelse 329 035 005 240 933 000 261 365 000
Rammetilskudd 567 160 101 585 794 000 613 091 000
Andre statlige overføringer 106 898 821 113 552 000 103 886 000
Andre overføringer 2 513 176 1 100 000 1 420 000
Skatt på inntekt og formue 721 890 057 751 770 000 786 437 000
Eiendomsskatt 93 223 553 93 311 000 94 023 000
Andre direkte og indirekte skatter 28 942 20 000 20 000
Sum driftsinntekter 1 994 185 363 1 963 171 000 2 044 976 000
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 1 041 009 823 1 051 226 000 1 107 606 000
Sosiale utgifter 256 159 554 286 434 000 292 735 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 246 105 990 255 491 000 274 318 000
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 199 587 507 197 118 000 227 901 000
Overføringer 185 732 740 166 574 000 175 908 000
Avskrivninger 32 068 012 - -
Fordelte utgifter -107 718 192 -112 065 000 -123 350 000
Sum driftsutgifter 1 852 945 435 1 844 778 000 1 955 118 000
Brutto driftsresultat 141 239 928 118 393 000 89 858 000
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 10 490 888 12 122 000 10 315 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 4 865 874 1 660 000 1 840 000
Mottatte avdrag på utlån 237 478 470 000 500 000
Sum eksterne finansinntekter 15 594 239 14 252 000 12 655 000
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 30 526 923 36 225 000 33 384 000
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - -
Avdrag på lån 63 758 389 74 340 000 67 931 000
Utlån 196 872 150 000 150 000
Sum eksterne finansutgifter 94 482 184 110 715 000 101 465 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner -78 887 945 -96 463 000 -88 810 000
Motpost avskrivninger 32 068 012 - -
Netto driftsresultat 94 419 995 21 930 000 1 048 000
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 37 054 912 - -
Bruk av disposisjonsfond - - -
Bruk av bundne fond 9 477 801 834 000 17 422 000
Sum bruk av avsetninger 46 532 713 834 000 17 422 000
Overført til investeringsregnskapet 789 000 - -
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 36 880 236 - -
Avsatt til disposisjonsfond 37 054 912 22 744 000 18 063 000
Avsatt til bundne fond 6 980 128 20 000 407 000
Sum avsetninger 81 704 275 22 764 000 18 470 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 59 248 432 - -
Budsjettskjema 2A
Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018
Investeringer i anleggsmidler 42 916 128 168 672 000 340 790 000
Utlån og forskutteringer 34 077 463 75 000 000 -
Kjøp av aksjer og andeler 1 304 448 800 000 1 100 000
Avdrag på lån 13 756 280 - -
Dekning av tidligere års udekket 25 300 731 - -
Avsetninger 879 152 - -
Årets finansieringsbehov 118 234 201 244 472 000 341 890 000
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 81 584 097 215 312 000 273 366 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler 3 371 774 1 280 000 3 760 000
Tilskudd til investeringer - - -
Kompensasjon for merverdiavgift 5 917 063 20 114 000 37 180 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 23 216 654 6 966 000 26 484 000
Andre inntekter 191 512 - -
Sum ekstern finansiering 114 281 099 243 672 000 340 790 000
Overført fra driftsbudsjettet 789 000 - -
Bruk av tidligere års udisponert 1 750 000 - -
Bruk av avsetninger 1 414 102 800 000 1 100 000
Sum finansiering 118 234 201 244 472 000 341 890 000
Udekket/udisponert - - -
Hovedoversikt investeringsbudsjett
Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 3 289 509 1 280 000 3 760 000
Andre salgsinntekter 191 512 - -
Overføringer med krav til motytelse 8 741 632 6 966 000 26 484 000
Kompensasjon for merverdiavgift 5 917 063 20 114 000 37 180 000
Statlige overføringer - - -
Andre overføringer - - -
Renteinntekter og utbytte - - -
Sum inntekter 18 139 716 28 360 000 67 424 000
Utgifter
Lønnsutgifter - - -
Sosiale utgifter - - -
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 34 852 880 139 558 000 293 610 000
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon - - -
Overføringer 6 348 918 29 114 000 47 180 000
Renteutgifter og omkostninger 1 714 329 - -
Fordelte utgifter - - -
Sum utgifter 42 916 128 168 672 000 340 790 000
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 13 756 280 - -
Utlån 34 077 463 75 000 000 -
Kjøp av aksjer og andeler 1 304 448 800 000 1 100 000
Dekning av tidligere års udekket 25 300 731 - -
Avsatt til ubundne investeringsfond 879 152 - -
Avsatt til bundne investeringsfond - - -
Sum finansieringstransaksjoner 75 318 073 75 800 000 1 100 000
Finansieringsbehov 100 094 485 216 112 000 274 466 000
Dekket slik:
Bruk av lån 81 584 097 215 312 000 273 366 000
Salg av aksjer og andeler 82 265 - -
Mottatte avdrag på utlån 14 475 022 - -
Overført fra driftsregnskapet 789 000 - -
Bruk av tidligere års udisponert 1 750 000 - -
Bruk av disposisjonsfond - - -
Bruk av bundne driftsfond - - -
Bruk av ubundne investeringsfond 1 304 448 800 000 1 100 000
Bruk av bundne investeringsfond 109 654 - -
Sum finansiering 100 094 485 216 112 000 274 466 000
Udekket/udisponert - - -
Anskaffelse og anvendelse av midler
Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018
Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1 994 185 363 1 963 171 000 2 044 976 000
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 18 139 716 28 360 000 67 424 000
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 111 735 622 229 564 000 286 021 000
Sum anskaffelse av midler 2 124 060 701 2 221 095 000 2 398 421 000
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1 820 877 423 1 828 040 000 1 932 662 000
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 41 201 798 168 672 000 340 790 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 145 334 704 186 515 000 102 565 000
Sum anvendelse av midler 2 007 413 926 2 183 227 000 2 376 017 000
Anskaffelse - anvendelse av midler 116 646 775 37 868 000 22 404 000
Endring i ubrukte lånemidler -93 901 201 - -
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift - - -
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest - - -
Endring i arbeidskapital 22 745 575 37 868 000 22 404 000
Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger 166 343 591 22 764 000 18 470 000
Bruk av avsetninger 49 696 815 1 634 000 18 522 000
Til avsetning senere år - - -
Netto avsetninger 116 646 775 21 130 000 -52 000
Interne overføringer og fordelinger
Interne inntekter med videre 140 575 204 112 065 000 123 350 000
Interne utgifter med videre 140 575 204 112 065 000 123 350 000
Netto interne overføringer - - -
Kommunens garantiansvar
Hele 1 000
31.12.16 Garantiansvar utløper år
Molde Barnehager BA 4 858 2034
Studentsamskipnaden - Anestua barnehage 1 725 2026
Sum Husbanken 6 583
Sekken Museumslag 253 2029
Romsdalsmuseet Eiendom AS 410 2042
Sportsklubben Rival 284 2021
Sum Sparebank 1 SMN 946
Molde og Omegn Idrettsforening 614 2025
Sum Sparebanken Møre 614
Molde Hestesportklubb * 2 091 2028
Sum Handelsbanken 2 091
Tøndergård skole 429 2025
Molde Kino AS 14 040 2036
Akerhallen AS 9 750 2039
Sum KLP Kommunekreditt 24 219
Stiftelsen Romsdalsmuseet 3 500 2042
Tøndergård skole ** 1 347 2021
AS Regionteatret i Møre og Romsdal/Molde Int. Jazz F. 31 658 2051
Stiftelsen Molde International Jazz Festival 11 759 2052
Molde Kulturbygg AS 61 483 2050
Sum Kommunalbanken AS 109 747 2052
Totalsum 144 201 2050
Sum Kommunalbanken AS 120 336
Totalsum 157 431
* Garantien gjelder to lån. Lån knyttet til sak 70/11 på 1,5 mill. kroner ble tatt opp i mars 2014. Garantien her gjelder i 5 år.
** Grantibeløpet består av 40,1 pst. av restgjelden 31.12.2015