Fellesområdet skole

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 14 231 6 041 9 836 10 012 9 033
Driftsinntekter -33 042
Driftsutgifter 47 273 6 041 9 836 10 012 9 033
Lønns- og prisvekst 42 278
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -848
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 23 18
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 19 11
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 1 097
Andre rammeendringer -736 3 339 176 -979 -1 338
Datautstyr til elevene 1 250
Digitalisering av klasserommet -360 360
Effektiviseringstiltak – styrking av ramme 1 332 1 345
Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan -1 332 -1 345 -1 339 -1 338
Kompetanseutvikling – ny statlig modell for etterutdanning 200
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – tilskudd til tidlig innsats gjøres øremerket -736
Skolesvømming 1 080
Statsbudsjett 2018 – korrigering nye elever i statlige og private skoler 429 176
Statsbudsjett 2018 – overgang mellom barnehage og skole 49
Statsbudsjett 2018 – tidlig innsats 491
Videreutvikling av samarbeid mellom grunnskole og videregående opplæring 200
Internt på fagområdet -7 496 178
Ekstra fordeling SFO 2017/2018 -80 -112
Ekstra styrking IKT/læremidler 2017 -1 925 1 925
Ekstra tildeling vår 2017 -721 721
Ekstra vikarressurs tidlig innsats 1. – 4. trinn høst 2017 -745 745
Ekstraressurser høst 2017 -358 358
Frikjøp av 4 lærertimer – Kvam skole -45 45
Omfordeling skole – skoleåret 2016/2017 – ekstra utfordringer 31
Omfordeling skole – skoleåret 2017/2018 -3 622 -4 304
Tidlig innsats 1. – 4. trinn 2017 769
Ny driftsramme 6 041 9 836 10 012 9 033 7 695
Vis undermeny