Molde voksenopplæringssenter

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 9 527 9 617 9 566 9 166 9 166
Driftsinntekter -36 877
Driftsutgifter 46 404 9 617 9 566 9 166 9 166
Lønns- og prisvekst 90 189
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -30
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 65 53
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 25 25
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 141
Andre rammeendringer -240 -400
Datautstyr til elevene 500 -400
Tilskudd norskopplæring -740
Ny driftsramme 9 617 9 566 9 166 9 166 9 166

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2018–2021

Molde voksenopplæringssenter gir grunnleggende opplæring til voksne etter opplæringsloven og introduksjonsloven. Dette innebærer grunnskoleopplæring, spesialundervisning på grunnskolens område og norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Senterets samarbeidsavtale med Aukra kommune, gjelder grunnskoleopplæring for voksne, inkludert spesialundervisning. Senteret selger også tjenester til andre kommuner. Molde voksenopplæringssenter er en regional aktør og bidrar til utvikling av målrettet opplæring og kvalifisering av voksne i regionen. Senteret har hatt en jevn økning i elevtall over flere år, og har per i dag blant annet 220 deltakere i introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger.

Grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne

Voksne med mangelfull grunnskoleopplæring har etter søknad rett til slik opplæring, jamfør opplæringsloven. Det blir gitt eksamensrettet opplæring i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag, som er de fagene som trengs for å få vitnemål og rett til inntak i videregående opplæring. Også ikke eksamensrettet grunnskoleopplæring, samt opplæring i grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, muntlige ferdigheter, regneferdigheter og digitale ferdigheter gis. Slik opplæring er svært viktig for at voksne med svake ferdigheter eller lite skolegang, skal få mulighet til å lykkes i videre skolegang eller arbeid.

Spesialundervisning på grunnskolens område kan gis til voksne som ikke får eller kan få tilstrekkelig utbytte av ordinær grunnskoleopplæring. Opplæring kan gis for å opprettholde de grunnleggende ferdigheter som trenges for å kunne fungere i samfunns- og dagligliv. Dette inkluderer kommunikasjonsferdigheter, sosiale ferdigheter og mestring av dagliglivets gjøremål (ADL). Slik opplæring gis også når grunnleggende kommunikasjonsferdigheter er redusert etter sjukdom, skade eller ulykke. Sakkyndig vurdering fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) skal ligge til grunn.

Introduksjonsprogram

Gjennom Molde kommunes avtale med IMDi om bosetting av flyktninger, er kommunen forpliktet til å gi et toårig introduksjonsprogram i henhold til introduksjonsloven. Personer med lite skolebakgrunn kan få utvidet programmet til tre år. Molde voksenopplæringssenter har, i tett samarbeid med flyktningtjenesten i kommunen, ansvar for gjennomføringen. Programmet innbefatter også språkpraksis på ulike arbeidsplasser, med fokus på språktrening og arbeidslivskunnskap.

Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Molde voksenopplæringssenter skal gi norskopplæring til alle voksne innvandrere som er bosatt i kommunen. Dette gjelder både flyktninger, arbeidsinnvandrere og innvandrere gift med norske borgere. Personer med rett og plikt til gratis opplæring, skal ha tilbud om opplæring innen tidsfristen som er satt i lov og forskrift. I tillegg selger Molde voksenopplæringssenter norskkurs til privatpersoner og bedrifter.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Høye bosettingstall i kommunen de siste tre årene, har medført en sterk økning av personer med vedtak om opplæring gjennom introduksjonsprogrammet. Senteret har nå en situasjon med store klasser med elever med svært ulike læreforutsetninger. Enheten har fra og med 2017 leid lokaler i Grandfjøra, noe som medfører økte utgifter og mer ressursbruk.

Senteret skal gi opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Nasjonale digitale prøver ved avsluttet norskopplæring og krav til digital kompetanse i arbeidsliv og hverdagsliv, gjør dette opplæringsområdet svært viktig. Lav dekning av PCer til elevene gjorde dette utfordrende i begynnelsen av 2017. Enheten fikk i 2017 bevilget 0,6 mill. kroner elev PCer fra kommunens digitaliseringsmidler. Med en rammeøkning på 0,5 mill. kroner i 2018 og 0,1 mill. kroner årlig i resten av planperioden, vil senteret være i stand til å gi en forsvarlig opplæring på dette området. Molde voksenopplæringssenter vil også kunne gjennomføre de nasjonale norskprøvene, samfunnskunnskapsprøven og statsborgerskapsprøven på en tilfredsstillende måte.

Gjennom Stortingsmelding 16 (2015–2016) «Fra utenforskap til ny sjanse – samordnet innsats for voksnes læring» og endringer i introduksjonsloven, blir det krevd en mer individuelt tilpasset kvalifisering, samtidig som målgruppa for rett og plikt til norskopplæring er utvidet til å gjelde personer mellom 55 og 67 år. I løpet av de siste par årene har kommunen sett tegn på at måloppnåelsen etter avsluttet introduksjonsprogram er på vei nedover. Senteret vil i samarbeid med NAV og flyktningtjenesten, jobbe målrettet med å snu denne tendensen for å hindre lavere deltakelse i utdanning og arbeidsliv, og dermed dårligere levekår både økonomisk og sosialt for denne gruppen. For å kunne gi målrettet opplæring og kvalifisering over tid, anser senteret forutsigbarhet i driften som viktig, slik at enheten beholder den kompetansen som er bygget opp over år.

Molde voksenopplæringssenter får stadig spørsmål og søknader om spesialundervisning på svært ulike områder. For 2018 vil denne delen av opplæringen være på omtrent samme nivå som tidligere.

Fremtidige utfordringer

Endringer i utlendingslovgivningen fra 1. januar 2017 krever at innvandrere må gjennomføre og bestå prøver i norsk og samfunnskap for å kunne få permanent opphold eller statsborgerskap. For Molde voksenopplæringssenter medfører dette en stor økning i saksmengde hva gjelder eksamensgjennomføring, vurdering og dokumentasjon av oppholdsgrunnlag. Selv om kommunen skal bosette færre flyktninger i 2018, vil ikke saksmengden knyttet til lovendringen gå ned tilsvarende, da det også er andre grupper som skal ha slik vurdering og dokumentasjon. God saksbehandlingskompetanse og kunnskap om lovverket er svært viktig, og senteret må prioritere styrking av administrative ressurser i 2018.

Fra sentralt hold vurderes det om prøvegjennomføring skal samles i noen større sentra. Sentralisering av prøveavvikling, samt lavere bosettingstall i 2018 og 2019 vil bety at mindre kommuner i regionen vil måtte kjøpe opplæringstjenester. Molde voksenopplæringssenters rolle som en viktig regionaktør vil derfor bli styrket i de kommende årene.

Ressurser til ledelse og administrasjon har ikke økt i samme takt som saksmengde, antall elever og ansatte. Det systematiske arbeidet som legges ned i å utvikle kvaliteten i kvalifiseringsarbeidet, må videreføres og styrkes. Det betyr at enheten må prioritere mer tid til pedagogisk ledelse, saksbehandling og administrasjon i 2018.

Grunnskole - norskopplæring - introduksjonsprogram

De høye bosettingstallene fra 2015, 2016 og 2017 medfører at det nå er rekordmange personer i introduksjonsprogrammet for 2017 og 2018 (cirka 230 personer). Sortingsmelding16 (2015–2016) «Fra utenforskap til ny sjanse» og Stortingsmelding 30 (2015–2016) «Fra mottak til arbeidsliv- en effektiv integreringspolitikk» varsler til dels store omlegginger både i grunnskoleopplæring for voksne og i kvalifisering av innvandrere og flyktninger.

Molde voksenopplæringssenter gir et toårig komprimert eksamensrettet grunnskoletilbud til unge voksne innvandrere. En stor del av de bosatte flyktningene har lite eller ingen skolegang, og trenger derfor grunnskoleopplæring for å kvalifisere seg til videre utdanning og arbeid.

Fra statlig hold er det fra 1. august 2017 satt i gang et treårig forsøk med utvikling av modulbaserte læreplaner i grunnskole for voksne. Bakgrunnen for forsøket er erkjennelsen av at det er behov for mer systematisk og individuelt tilpasset opplæring på grunnleggende nivå, og da spesielt for voksne innvandrere. Intensjonen er at langt flere skal få mulighet for slik opplæring, også som en del av introduksjonsprogrammet. Resultatet av forsøket vil ha stor betydning for utviklingen av voksenopplæringsfeltet de kommende årene.

Endringer i opplæringsloven 1. august 2016 åpner for at kommunen, i samarbeid med fylkeskommunen, kan gi ungdom med fullført grunnskole ytterligere grunnskoleopplæring hvis det anses som nødvendig for å kunne gjennomføre videregående opplæring. Dette opplæringstilbudet er svært viktig å få på plass for å redusere frafall fra videregående opplæring og hindre utenforskap.

Det er en utfordring både for den enkelte og for Molde kommune at opplæringstilbudet for voksne i videregående skole, spesielt til unge voksne innvandrere og flyktninger, er svært avgrenset. For å lykkes med integrering og kvalifisering av flyktninger og innvandrere, bør det arbeides langsiktig med å etablere flere opplæringstilbud på videregående nivå for denne gruppa. Dette bør være et viktig anliggende for kommunen å sette fokus på samarbeid med fylkeskommunen.

Spesialundervisning

Molde voksenopplæringssenter har alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) som et av sine satsningsområder, og dette gis til personer som på grunn av sykdom eller skade har rett til slik opplæring. Dette er en viktig del av rehabiliterende opplæring og bør inngå som en del av kommunens plan innen rehabilitering. Senteret jobber for å etablere samarbeidsstrukturer innad i egen kommune og i regionen for at dette tilbudet skal bli mer kjent og tilgjengelig for de som er i målgruppen.

Lokaler og skolebygg

Både antall elever og ansatte har økt betydelig siden Molde voksenopplæringssenter i 2010 tok i bruk nåværende lokaler i Romsdalsgata. Lokalene er nå for små og dårlig tilpasset undervisning. Når leieperioden utløper medio 2019, må det vurderes mer egnede lokaler.

Økonomi

Molde voksenopplæringssenters drift er påvirket av svingninger i innvandringstall både lokalt og nasjonalt. For senteret medfører dette at langsiktig planlegging er krevende, da en stor andel av driftsrammen består av statstilskudd knyttet til opplæring av flyktninger.

Fra 2020 vil nye Molde kommune være et faktum. Molde voksenopplæringssenters rolle som en viktig regionaktør vil dermed bli styrket i de kommende årene. Det er derfor viktig å opprettholde kompetanse og bredde i voksenopplæringstilbudet i årene fremover.

Vis undermeny